BLOG

Voortgang van innovatie vraagt om moed

Een schaars verlicht zaaltje in een universitair ziekenhuis. Met enig ontzag wordt een fors uitgevallen ring doorgegeven, waarde ongeveer 26.000 euro. De trouwring van Yolanthe Cabau van Kasbergen? Nee. Een percutane hartklep, die een grote omwenteling in hartklepoperaties betekent. Waar de klep in het lichaam echter symbool staat voor doorstroming, staat hij in het proces van innovaties inmiddels symbool voor blokkade in de pijplijn.

Ontoereikende DBC-vergoeding

Paradoxaal genoeg, vragen steeds minimalere ingrepen in de chirurgie, om steeds forsere uitspraken over de financiering van nieuwe technologieën. De casus rondom de percutane hartkleppen is hier illustratief voor. Recent vanuit het buitenland geïntroduceerd, worden ze in de academische centra toegepast. Waar bij de klassieke ingreep de borstkas en hart open gaat, volstaat het nu om de klep via de lies met een ballon in te brengen. Op de juist locatie opgeblazen vouwt de klep open en stroomt het bloed weer prachtig door het hart. Dat klinkt zeker veel simpeler dan het is. Maar dat het simpeler is blijkt uit de reductie van IC-dagen. Die dalen van 6 dagen bij de klassieke ingreep naar 0,2 tot 1,3 dagen bij de nieuwe techniek. Reden genoeg om de ingreep op grote schaal toe te passen. Maar er is een adder onder het gras door de hoge prijs van de kleppen. De vergoeding uit de DBC voor de klassieke ingreep is verre van toereikend. Reden voor de aanbieder om een nieuwe DBC aan te vragen. Een traject vol knelpunten, dat nog steeds niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid.

Financiering innovaties

Bij de financiering van gebruik van innovaties zijn verschillende partijen betrokken met ieder eigen beoordelingscriteria. De ene partij oordeelt dat het gebruikelijke zorg is, de ander adviseert experimentele DBC-financiering, om de veiligheid te evalueren. Een derde partij vindt het volume te laag voor een eigen DBC en de kosten te hoog voor aanvullende financiering. Een laatste partij ten slotte verzoekt onder politieke druk om snelle financiering middels een DBC. Maar daar knelt niet alleen de schoen. Er ontbreken ook heldere kaders en politieke keuzen. De klep wordt niet alleen gebruikt voor jonge mensen, maar ook voor tachtig- en negentig-jarigen. Dat kan om redenen van kwaliteit van leven een legitieme keuze zijn, maar is wel een keuze die leidt tot een grote kostenstijging in de zorg. Een stijging waarvan het onzeker is of we die met elkaar nog langer kunnen opbrengen.

Kaders loslaten

Twee jaar na dato is er nog steeds geen financiering, de academische component dient als steunsubsidie. Daarmee kan die niet worden ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe innovaties en is de pijplijn verstopt. De voortgang van innovatie vraagt dus om moed. Moed om de eigen kaders los te laten en de beoordeling samen af te stemmen, moed ook om heldere uitspraken te doen over de zorg die wel en niet collectief willen financieren.


Anna van Poucke
Directeur DBC-onderhoud

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top