BLOG

Stopzetten LSP vertraagt informatieuitwisseling

Verschillende fracties in de Eerste Kamer verlangden dinsdag dat de overheid alle voorbereidingen en investeringen voor de invoering van het landelijk schakelpunt (LSP) stopzet, maar wel wetgeving maakt om de regionale systemen voor gegevensuitwisseling veiliger te maken. Daarmee zou het huidige wetsontwerp EPD, waarop de Kamer veel kritiek heeft, overbodig worden.

Veiligheidsgarantie

Veel Kamerleden vinden dat de veiligheid van de landelijke gegevensuitwisseling onvoldoende gegarandeerd is en dat al veel te veel is geïnvesteerd in een systeem dat men ondeugdelijk noemt. De minister werd tunneldenken verweten omdat hij zijn plannen toch doorzet. Klink vond het onbegrijpelijk dat de Eerste Kamer de stekker uit het LSP wil trekken, maar wel de regionale systemen tot verbetering wil dwingen; volgens hem is dit een veel inefficiëntere, tijdrovendere en duurdere benadering.

Nut infrastructuur

Ik ben het deels met de minister eens. Het EPD-wetsvoorstel mag onbevredigend en grotendeels overbodig zijn, maar dat maakt een landelijke infrastructuur niet minder zinvol, ook en met name voor regionale uitwisseling van gegevens. Stopzetten van het LSP en het maken - en handhaven! - van wetgeving waar regionale systemen aan moeten voldoen, vertraagt de voortgang en leidt tot veel extra kosten en tot onzekerheid voor de zorgverleners die al zijn aangesloten. Er moet juist worden ingezet  op het regionaal experimenteren met gegevensuitwisseling via het LSP. Wel is het noodzakelijk de wetgeving opnieuw te overwegen en de regie over de verdere ontwikkeling en invoering van elektronische gegevensuitwisseling bij het beroepsveld te leggen. Daar zijn solide afspraken voor nodig tussen de minister en het veld, en die zijn er nu niet.

Wegennet

De invoering van wat nog altijd ten onrechte een landelijk EPD wordt genoemd, is nog steeds omgeven met misverstanden. Er komt geen landelijk dossier waarin patiëntgegevens digitaal worden opgeslagen. Het gaat hier alleen om een landelijk schakelpunt dat uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners mogelijk maakt. Met andere woorden, het gaat om de aanleg van een wegennet om van het ene huis naar het ander huis te gaan. Zoals voor het dagelijks verkeer een goed onderhouden wegennet essentieel is, geldt dat ook voor het verkeer van  zorginformatie. Dat is goed te zien bij de complexe zorg voor het toenemend aantal oudere patiënten met chronische meervoudige aandoeningen. Zij worden deels in de eerste en deels in de tweede lijn door verschillende zorgverleners behandeld. Voor een goede en veilige zorg voor deze patiëntengroep is het belangrijk dat verantwoordelijkheidsverdeling goed geregeld is én wordt ondersteund door adequate en snelle communicatie tussen zorgverleners. Zodat behandelaren snel van elkaar weten wat de voorgeschiedenis van de patiënt is, welke actuele problemen er bestaan en welke medicatie wordt gebruikt.

Twee aanvliegroutes

Juist dit belang van een veilige en doelmatige communicatie tussen verschillende zorgverleners, samen met het feit dat veel zorgverleners (met name in de eerste lijn) al een heel eind gevorderd zijn met elektronische opslag en uitwisseling van informatie, heeft ertoe geleid dat het zorgveld met VWS in oktober 2009 tot opbouwende afspraken is gekomen. Het landelijk schakelpunt en de regionale gegevensuitwisseling worden op elkaar afgestemd en de regionale uitwisseling – zowel het versturen als het ophalen van informatie - moet via het LSP kunnen plaatsvinden. Stap voor stap en met uiteindelijk voldoende garanties voor de veiligheid. De ontwikkeling van het LSP stopzetten betekent grote vertraging en mogelijk versnippering. En dat moeten wij niet willen.


Arie C Nieuwenhuijzen Kruseman
Voorzitter KNMG

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Borsboom

4 juni 2010

De actie van Eerste Kamerleden toont ondubbelzinnig aan dat de politiek geen snars begrijpt van het fantastische idee, dat waar je in Nederland ook bent, elke hulpverlener essentiële gegevens over jou ter beschikking heeft. Is water nat? Hoezo slecht beveiligd? Wil je een half uur wachten op adequate hulp omdat er veiligheidsprocedures dat verhinderen? De idee dat regionale netwerken wel werken laat alleen maar de bekrompenheid zien van voorstanders daarvan! Alsof een dokter in Sitard niet kan begrijpen wat een dokter in Alkmaar heeft opgeschreven. Bovendien, het EPD geeft alleen maar de essentiële gegevens weer, geen details. Kortom, wachten we nog eens 10 jaar op wat voor een normaal mens evident is?

DGo

7 juni 2010

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

Een landelijk EPD is als het schieten met een kanon op een mug.De kans dat u in een plaats elders in het land bent en dat u met spoed medische hulp nodig heeft omdat er iets levensbedreigend aan de hand is, is verwaarloosbaar.Stop die zinloze discussie over het al dan niet goed beveiligd zijn van een systeem. Daar kom je al niet meer aan toe wanneer u zich eerst de vraag stelt of een landelijk EPD zinvol is.We moeten daar toch geen 10-tallen (en wellicht honderden) miljoenen euro's willen pompen qua investering. En dan nog een keer het onderhoud daarvan. Ik moet er niet aan denken.Kom op regering, neem uw verlies en ga eens gewoon aan de slag met de reguliere zorg!

Top