BLOG

Stekker uit zorginnovatie jaagt de zorg op kosten

Minister Klink en zijn voormalige partner op Volksgezondheid, staatssecretaris Jet Bussemaker, hebben met de oprichting van het Zorginnovatieplatform (ZIP) werk gemaakt van zorginnovatie. In het ZIP zitten mensen die afkomstig zijn uit de zorgsector, het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid. Het ZIP is twee jaar bezig en wij zijn van mening dat een volgend kabinet zorginnovatie op de agenda moet houden vanwege de onverkorte maatschappelijke urgentie. Helaas blijkt dat er nog veel belemmeringen voor innovatie in de zorg bestaan. Het ministerie van VWS doet er verstandig aan het stimuleringsbeleid door te zetten.

Zwaartepunt van zorg

Innovatie is belangrijk omdat het zwaartepunt van de zorg verandert. Medisch technologische vooruitgang, steeds eerdere diagnosestelling en betere behandel- en herstelmogelijkheden, maar ook betere levensomstandigheden hebben ertoe bijgedragen dat mensen langer leven en steeds ouder worden. De onaangename kant van de medaille is dat mensen op latere leeftijd vaak minder vitaal zijn en vaker chronisch ziek. Mensen kampen met chronische ziekten in de laatste fase van hun leven, maar ook op middelbare leeftijd. Hun aantal stijgt fors in de periode tot 2030. Het gaat om chronische aandoeningen als hart- en vaakziekten, borst- of prostaatkanker, dementie, angst- en stemmingsstoornissen, COPD, diabetes en reumatische aandoeningen of een combinatie daarvan. De chronisch zieken doen een steeds groter beroep op de zorg- en ondersteuningsbudgetten. Rond 2030 dreigt een groot tekort aan arbeid om deze zorg te leveren.

Opschaling voor pilots

Het ZIP heeft de chronisch zieken als belangrijke doelgroep van aandacht voor innovatie geagendeerd. Bij deze groep valt veel (gezondheids)winst te behalen door preventie, maar ook door innovatie in de behandeling. Zelfmanagement en therapietrouw; het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten; hulp bij medicijngebruik; efficiënter contact met hulpverleners; het slimmer organiseren van zorg en ondersteuning door zorgverleners en mantelzorgers dragen bij aan het verminderen van de vraag naar professionele zorg. De toepassing van ICT, eHealth en arbeidsbesparende technologie versterken de positie van de patiënt, verlichten het werk van hulpverleners en mantelzorgers en maken het mogelijk dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Probleem is dat de introductie van deze oplossingen in het verleden vaak niet verder kwam dan een succesvolle pilot. Doorbraken en opschaling van geslaagde pilots kwam onder andere door een gebrek aan stimulering van innovatie, ontbrekende standaarden en gebrek aan inkoopmacht niet van de grond.

Netwerkzorg

De verandering van het zwaartepunt van de zorg moet consequenties hebben voor de zorgaanbieders en de manier waarop zij hun werk organiseren. De zorg zal meer en meer dichtbij huis in de vorm van netwerkzorg aan de cliëntgroepen moeten worden aangeboden. Het ZIP heeft deze ontwikkeling gestimuleerd en met inzet van haar financieel instrumentarium gelden toegekend aan zo’n twintig samenwerking zoekende projecten op lokaal en regionaal niveau. De beoogde zorginnovaties gaan heel veel mensen aan; eigenlijk vrijwel iedereen die zorg levert en die zorg krijgt. Het bereiken van dergelijke veranderingen vereist vele jaren in goed geoliede organisaties. Laat staan wat dat betekent in een systeem van zorg waarin geen eenduidige leiding aanwezig is; trek er maar gerust zes jaar voor uit.

Instrumenten ZIP

Klein begonnen staan er bij het ZIP inmiddels 365 innovaties op de website en hebben zich 3.000 innovators gemeld die zelf bezig zijn en van anderen willen leren. De maandelijkse ZIP Cafés trekken veel bezoekers uit het midden- en kleinbedrijf en de zorg en via LinkedIn inspireren zorginnovators elkaar. Eveneens met behulp van het financieel instrumentarium heeft het ZIP negen innovatieve projecten geld toegekend om succesvol gebleken innovatiepilots te kunnen opschalen. Voor de vouchers die het ZIP ter beschikking stelde, liep het storm. Vouchers geven de innovators kans om met behulp van kennisinstellingen hun innovatieve ideeën uit te werken en te schragen, onder andere door businessmodellen uit te werken. Het ZIP heeft deze instrumenten medio 2009 geïntroduceerd en het is belachelijk om te denken dat na één jaar de stekker er al uit kan.

Toekomstbestendige zorg

Van preventie tot en met nieuwe medische technologie: innovators zijn bezig om de zorg toekomstbestendig te maken. Daarbij loopt men ook tegen belemmeringen op, zoals protocollen en gewoontes. Direct bij haar aantreden werd het ZIP daar al mee geconfronteerd toen zij MammaPrint als veel belovende innovatie omarmde. Via MammaPrint kan worden vastgesteld hoe agressief of juist niet borstkanker zich ontwikkelt. Het College van Zorgverzekeringen, dat toestemming moet geven om nieuwe behandelmethodes op te nemen in het basispakket, bleek ook door het ZIP niet te vermurwen. Hulde aan de ziektekostenverzekeraar die als eerste besloot MammaPrint desondanks te gaan vergoeden. Aandacht voor het opsporen en opruimen van belemmeringen blijft de komende jaren nodig. Het aanjagen van opschaling en het ontwikkelen van kennis van succesvolle toepassingen vraagt om ondersteuning.

Stimuleren van innovatie

Zorginnovatie gericht op terugdringen van de zorgbehoeften is op gang en het ZIP doet een dringend beroep op het nieuwe kabinet om door te gaan met het stimuleren van innovatie. Veel hoeft dat niet te kosten, terwijl het zich meervoudig laat terugbetalen ter compensatie voor de al maar stijgende zorgkosten. Innovaties zijn daarmee in alle opzichten tevens van belang voor een gezonde toekomst voor de jongere generaties. Het ZIP staat klaar om de gezette agenda verder door te zetten via de gekozen benadering; gericht op een activerende rol richting het veld en in het bijzonder gericht op preventie en versterking van de eigen rol van de patiënt. De positionering van de patiënt als medebehandelaar van de eigen ziekte is een verandering van fundamentele aard. Nu de stekker trekken uit investeringen in deze veranderingen betekent vertraging en dat jaagt de zorg op kosten!

Namens ZIP,
Marijke van Hees en Tineke van den Klinkenberg

1 Reacties

om een reactie achter te laten

VuuKOPbDwvd

1 maart 2011

aLNUh0 <a href="http://usikfxpeleib.com/">usikfxpeleib</a>, [url=http://efhwzfsxdvdy.com/]efhwzfsxdvdy[/url], [link=http://tgqkotzqpdth.com/]tgqkotzqpdth[/link], http://qvbdavhjcqdq.com/

Top