BLOG

Ouderenzorg: tips voor de informateur

De ouderenzorg is ‘hot’, afgemeten aan het aantal congressen en publicaties. Verkiezingstijd zal een factor zijn, maar vreemd genoeg kreeg de ouderenzorg geen speciale plaats in de verkiezingsprogramma’s. Die gaan vaak over de grote lijnen, waarbij de AWBZ als wet al snel wordt verward met “langdurige zorg”. Beleid voor specifieke doelgroepen zoals ouderen of chronisch zieken lijkt uit den boze. Dat is niet verstandig.

Actieplan voor ouderenzorg

Het aantal ouderen verdubbelt de komende decennia, de mantelzorg loopt op haar laatste benen, het scheiden van wonen en zorg stagneert en integrale zorgarrangementen zijn bijna niet meer te organiseren met al die verschillende stelsels. Kwetsbaarheid, multimorbiditeit en polyfarmacie komen op hoge leeftijd vaak voor en leiden een explosieve zorgvraag, maar we weten er nog heel weinig van. Daarom is er een speciaal Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO).

De KNMG openbaarde onlangs haar standpunt over de medische zorg voor kwetsbare ouderen, de LVG nam het initiatief voor een zorgstandaard voor kwetsbare ouderen en de koepel van ouderenorganisaties CSO publiceerde een manifest “Duurzame ouderenzorg: met, voor én door ouderen”. De Stichting Alzheimer Nederland hield 9 juni j.l. een politiek debat over dementie en op donderdag 17 juni was er een congres over de Toekomst van de ouderenzorg. De informateur kan aan de slag, want het nieuwe kabinet moet komen met een actieplan voor de ouderenzorg.

Ruimte voor visie

Eerst een gewetensvraag voor de informateur en de coalitiebouwers. Durft u het aan om te komen met een aansprekende visie op de toekomst van de ouderen(zorg)? De combinatie van economische recessie, vergrijzing en collectieve lastendruk zal u dwingen het accent vooral te leggen op kostenbeheersing, financiële in plaats van inhoudelijke maatregelen en verschuiving van kosten en verantwoordelijkheden van rijks- naar gemeentelijk niveau.

Bij dit “verhangen van de bordjes” komt veel technocratie kijken, vooral werk voor ambtelijke werkgroepen. Het zal ook niet makkelijk zijn om een coalitie van drie of vier politieke partijen te smeden, dus dan is een akkoord op hoofdlijnen het best haalbare en zien we onderweg van dossier tot dossier wel hoe we het gaan doen. Maar het wordt tijd voor een visie op ouderen, burgerschap, eigen verantwoordelijkheid en solidariteit! Natuurlijk moeten er maatregelen genomen worden, maar deze schreeuwen om een “verhaal”, een aansprekende toekomstvisie over de ouderenzorg.

Naar een toekomstbestendige ouderenzorg

Vergrijzing raakt de hele samenleving. De vergrijzing is geen ramp of bedreiging maar biedt politieke en maatschappelijke uitdagingen. Nederland vergrijst én verkleurt tegelijkertijd, dus de zorg wordt steeds kleurrijker. Dat vraagt een leefstijlgerichte benadering met veel meer variëteit in wonen, zorg en welzijn. Stop “one size fits all”, niemand wenst zijn (groot)ouders slechte zorg toe die is gestandaardiseerd op het gemiddelde. Eigen verantwoordelijkheid en regie over het eigen leven, vanuit de eigen individuele waardeoriëntatie, vormen de kern van toekomstbestendige ouderenzorg. De kwaliteit van leven en het welzijn als betekenisvol burger zijn daarin de einddoelen. Daarop moet de waardeketen van ondersteuning en gezamenlijk aanbod van ketenpartners zich richten.

Tot nu toe wordt de discussie over de langdurige zorg vooral gevoerd in termen van geld en organisatie. De toegevoegde waarde van zorgvoorzieningen moet duidelijk worden, door afweging van de kwantiteit én de kwaliteit van toegevoegde levensjaren van (nieuwe) interventies tegen alle relevante maatschappelijke kosten en effecten. Daarbij zijn ouderen zelf ook verantwoordelijk voor solidariteit, door zorg zuinig te gebruiken. De houdbaarheid van de ouderenzorg is de ouderen zelf een zorg, zo blijkt uit het CSO-Manifest. Zij wil zelf het debat organiseren over de inhoud en grenzen van een menswaardige en betaalbare ouderenzorg: zorg die noodzakelijk, effectief werkzaam en doelmatig is, cliëntgericht en afgestemd op de reële behoeften van ouderen. De omvang en verhouding tussen formele en informele arbeid vergen aandacht en (technologische ) innovatie. Mantelzorg en vrijwilligerswerk voor hulpvragers in de vierde levensfase wordt grotendeels gedaan door ouderen in de derde levensfase. Een enorme aanvulling op de arbeidsmarkt en een grote besparing in de ouderenzorg! Zonder het leger van vrijwilligers blijft geen zorginstelling overeind. Maar dat vergt dan wel een goed mantelzorgbeleid, met regelingen om zorg en arbeid te combineren, professionele ondersteuning en een breed palet aan respijtzorg.

Integrerende prikkels

Het is tijd voor een overkoepelend beleid voor ouderenzorg dat de domeinen van wonen, zorg, preventie en welzijn verbindt in onderlinge samenhang en synergie. Mensgericht, economisch houdbaar en maatschappelijk ingebed. Dat vergt ten eerste integratie van het aanbod, gericht op het dagelijks functioneren van de oudere mens. Niet vanuit een medische insteek, maar vanuit participatie, competenties en zingeving. Maar als het nodig is: samenhangende medische zorg van excellent niveau, zonder schotten tussen de verschillende domeinen van huisarts tot ziekenhuis.

Ten tweede pro-actief organiseren, gericht op behoud en herstel van functies. Het aantal geriatrische kwetsbare patiënten met complexe problematiek gaat verdubbelen. Deze doelgroepen vragen een proactieve werkwijze, met casefinding of vroegsignalering van kwetsbaarheid, periodieke screening op polyfarmacie en systematische functionele diagnostiek. In welke setting ze ook verkeren, kwetsbare ouderen moeten systematisch worden besproken in een multidisciplinair hometeam. Voor en met iedere oudere in zorg moet er een zorgbehandelplan zijn opgesteld. Om de continuïteit en effectiviteit van zorg te waarborgen, is casemanagement essentieel.

Bij dit alles moet het vak van de professionals weer ruimte krijgen, want zij bepalen de kwaliteit van geleverde zorg, ontlenen daaraan hun zingeving en vergroten zo hun arbeidsplezier. Deskundigheid en autonomie, binnen duidelijke kaders en met gepaste leiding, meer hebben professionals niet nodig om tot excellente zorg te komen.

En dan wordt beleid maken weer leuk, want welke prikkels zijn er nu echt nodig om uit iedereen het beste omhoog te halen? Informateur, bedenk u goed: het gaat om het gedrag, niet om de structuur. En denk erg goed na over de bekostiging, want je krijgt (niet) wat je (niet) betaalt!

Robbert Huijsman

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Holm

24 juni 2010

Prachtige woorden. MAAAAAAR zullen we eerst eens met elkaar afspreken dat de betaalde AWBZ premie ook ten goede komt van de AWBZ? Dan zijn de meeste problemen op de korte termijn zomaar opgelost. Daarna kunnen we het dan hebben over een betere besteding van geld.Eerst effectief zijn en dan pas efficient!

Zwanikken Leenders

24 juni 2010

Mooie woorden,op papier.

Laat de politici die zijn gekozen door het volk het voorbeeld geven enNuEen kabinet makenIedere dag die ze uitstellen ,komt niet ten goede aan de ouderen en langdurige zorg.

Columbus

24 juni 2010

Kijk naar de Chinezen. Heb je die al horen mekkeren over de hoge kosten van de gezondheidszorg. Kijk naar de Indiërs, hebben die problemen met de AOW. Niettemin stijgt daar de economie het snelst. M.a.w. het is helemaal geen kwestie van geld hebben, maar van geld verdelen op een christelijke sociale manier. Dat schijnt bij de meeste hypocriete politici niet te kunnen.

Het aantal rijken op de wereld en ook in Nederland is weer toegenomen. M.a.w. De rijken worden er altijd beter bij, slechte economie of goede economie.

De oplossing voor de kosten gezondheidszorg en ouderdagvoorzieningen is simpel:

Ga zo verder met het slopen van de gezongheidszorg. Alles uit het basispakket, alles zelf betalen. Laat nog meer wijken verpauperen, zorg voor slechte woongelegenheid, slecht onderwijs. Kortom, laat de massa, het klootejsvolk verrekken.

Dan gaan ze nog sneller dood dan de rijken. Dan stoppen ze met werken als ze dood zijn.

En alle problemen met de vergrijzing zijn opgelost.

Of zouden de overblijvende welgestelden dan mekaar gaan afmaken. Waarschijnlijk wel en dat is dan weer gunstig voor de natuur. Geen opwarming, geen vervuiling.

En uiteindelijke ontstaat er een nieuwe kans voor het ontsaan van een echte beschaving.

Pietersen

24 juni 2010

Ik ben getriggerd door de opmerking dat het merendeel van mantelzorg en vrijwilligerswerk verricht wordt door mensen in de 3e levensfase. Dat is zeker waar, kunnen we dat niet wat meer 'optuigen'? Als we een deel van de AOW afhankelijk maken van maatschappelijke inzet voor onze ouderen (als een soort maatschappelijke stage voor pas gepensioneerden) in de vorm van zorg die nu niet door het systeem gedekt wordt/kan worden maar wel het meest belangrijk is voor het levensgeluk van ouderen (gezelligheid, een blokje om, een goed gesprek) zouden we dan niet een enorme sprong vooruit kunnen maken? Tweede voordeel: afname van het gat waar gepensioneerden in kunnen vallen; de overgang van een volledige werkweek naar volledig thuis wordt en stuk soepeler.

jansen

24 juni 2010

Mijn inziens zijn we al jaren de verkeerde kant aan het opgaan met de chronische ouderenzorg in nederland.Het "" medisch model"" is verlaten en wat we er voor terug hebben gekregen is een model waarbij niemand zich verantwoordelijk voelt over de geleverde zorg. Het management van de huidige zorginstellingen bestaat uit controllers en hoofden faciltaire dienst. Wat het eigenlijke primaire proces is weet men niet meer.

Er zij veel mensen in dienst die controleren vanachter een bureau en in de weg ""zitten"" Op de werkvloer zijn de mensen nodig die de handen uit de mouwen steken. Maar daar kijken de bureaucraten op neer, kun je het beste aan allochtonen overlaten.Door het schaven aan het budget en steeds maar meer mensen het primaire proces laten controleren gaat de ouderenzorg in nederland failliet.

Dit kan zo niet doorgaan daar hoef je geen financieel analist voor te zijn.

Op dit moment weet dat er bijna geen artsen zijn die voor de ouderenzorg kiezen. Ook verlaten veel collega's gedesillusioneerd het vak. ( in het ziekenhuis verdien je 3 keer zo veel en hebt wat in de melk te brokkelen)Ik adviseer de politiek het roer om te gooien en te luisteren naar de werkvloer

TpSNPjVFYPUTZO

1 maart 2011

2Fp499 <a href="http://gvraofmvtavv.com/">gvraofmvtavv</a>, [url=http://oxrjiqobhgsa.com/]oxrjiqobhgsa[/url], [link=http://bjketvzrlxry.com/]bjketvzrlxry[/link], http://braaodjvasex.com/

brooks

8 december 2011

Bedank voor de tips

Top