BLOG

Bewegen naar meer participatie in de zorg

Als voorzitter van de raad van toezicht van kenniscentrum Welder en voorzitter van de brancheorganisatie LVG ben ik actief betrokken bij gesprekken om (arbeids-) participatie van patiënten die een beroep doen op de eerstelijns gezondheidszorg op de agenda te krijgen. Er zijn echter vele schotten die mede in het kader van een integrale zorg voor de patiënt nog moeten worden beslecht.

Pure winst

Het definitieve evaluatierapport van Sterk naar Werk, een project van Welder en NVAB waarbij in 13 pilots het afgelopen jaar ervaring is opgedaan met aandacht voor (arbeids)participatie, is eind september klaar. Dat moet zorgen voor onderbouwing en bewijzen dat er kracht, maar vooral ook maatschappelijke meerwaarde zit in dit project. De eerste onderzoeksresultaten laten echter al zien dat we andere mensen bereiken via deze nieuwe eerstelijnszorg dan die we in de reguliere aanpak (de arbozorg) tegenkomen. Dat is pure winst. Uit de tweede enquêteronde, die nu nog loopt, zal ook moeten blijken of cliënten zich door de ‘empowerende’ interventies in dit project ook echt steviger voelen.

Niet stilzitten

Om het vervolg te regelen worden er nu intensieve gesprekken gevoerd met financiers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Met hen willen we graag de tweede fase in. Er is een breed convenant in de maak. We hopen dat op de Dag van de Arbeid en Gezondheid op 1 oktober a.s. te kunnen presenteren. Hoofdboodschap is: er moet een omslag komen van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’, dus van zz naar gg. We zitten daarmee op een lijn met een binnenkort te verschijnen RVZ-advies. Het betekent een verandering in denken bij zowel de cliënt als de zorgverlener, met Sterk naar Werk haken we daar op in. Ook in de zorgsector groeit de overtuiging dat ‘stilzitten’ slecht is voor het herstel van een ziekte en een actieve revalidatie.

Met z’n allen

Feitelijk is het een verschuiving van curatief naar preventief, van beter maken naar duurzame inzetbaarheid. Sterk naar Werk wil vanuit het idee van dat meedoen en activeren de agenda van de eerstelijnszorg beïnvloeden. Mijn idee is dat we met z’n allen wel vinden dat de zorgsector dit nieuwe uitgangspunt zou moeten oppakken. Kijk naar de vergrijzing, de toename van het aantal chronisch zieken en de behoefte van mensen zelf om door te gaan en zelf regie te houden. De sector heeft er bovendien zelf ook groot belang bij dat hun eigen personeel niet voortijdig uitvalt, gelet op de grote tekorten aan personeel waarmee ze te maken krijgen. De neuzen van overheid en verzekeraars moet op dat punt dezelfde kant op wijzen. We hopen dat ze hun positieve opvattingen over de ontwikkelgedachte achter Sterk naar Werk op korte termijn ook daadwerkelijk omzetten in daden.

Ella Vogelaar

Meepraten over Participatie en Gezondheid? Meld u met uw LinkedIn-profiel aan voor de Skipr community Participatie & Gezondheid.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top