BLOG

Voer ‘sexy’ innovatie af van beleidsagenda

Vorige week mocht ik een praatje over innovatie en marktwerking in de gezondheidszorg houden. Over het verband tussen innovatie en marktwerking bestaat heel wat economisch onderzoek, met als boodschap dat innovatie gedijt in een competitieve omgeving. En met de nuance dat volledige mededinging (een markt met heel veel vragers en aanbieders zonder narigheid die de markt verstoort) minder goed is voor innovatie dan een bescheiden mate van marktmacht. En tot slot dat sterke regulering meestal dodelijk is voor de innovatiekracht van een sector. In economenjargon: een oligopolistische markt zonder al te veel overheidsbemoeienis levert de grootste dynamiek.

Innovatieplatforms

Die overheidsbemoeienis is wel een ding. Want innovatie is sexy, dus bemoeien politici er zich graag mee. Nadat premier Balkenende een ‘Innovatieplatform’ oprichtte, volgde iets later een ‘Zorginnovatieplatform’. In die platforms zitten Belangrijke Burgers, om te onderstrepen dat het om een gewichtige zaak gaat.

Wat het doel van zo’n platform is, behalve gewichtig zijn, is niet gans helder. Misschien zal het om zoiets als de vaart der volkeren gaan. Dat is fijn. Daarnaast speelt iets dat de gezondheidszorg een steeds grotere last zou worden voor de samenleving en dankzij innovatie zou die last weer draaglijk worden. In die zin is juist gebrek aan innovatie de gewichtige zaak. Meer innovatie helpt om de productiviteit in de zorg te verhogen en dat is nodig om de kosten te beheersen en het gebrek aan arbeidsaanbod, waar we mee te maken krijgen, op te vangen.

Werkelijkheid van innovatie

Dat klinkt mooi. De werkelijkheid van innovatie is echter dat een groot deel van de groei van onze bedrijfstak juist het gevolg is van nieuwe mogelijkheden in de gezondheidszorg. Wie met een innovatieprogramma wil besparen op de zorg komt dan van een koude kermis thuis.

Winst van innovatieplatforms

Gelukkig loopt het niet zo hard, met die innovatieplatforms. Ik heb althans geen flauw idee wat ze hebben opgeleverd, behalve een charmante website en prijswinnende Goede Voorbeelden. En waar echt ‘top down’ geprobeerd is om innovatief te zijn, zoals bij het elektronisch patiëntendossier, heeft het vooral veel gedoe opgeleverd (de Britse les is wat dat betreft nog veel duurder dan de onze) .

Innovatie in politieke denken

Wat mij betreft mag innovatie dus van de beleidsagenda worden afgevoerd – laat platforms en commissies daar alsjeblieft buiten. Als we arbeidsproductiviteit willen vergroten, dan gaat dat door prestatiebekostiging verder door te voeren. Dat draagt bij aan procesinnovatie van onderop. Productinnovatie gaat ondertussen vrolijk door, dankzij de creativiteit van de zorgindustrie. Leiden al die mooie nieuwe producten tot een betaalbaarheidprobleem, dan moeten we keuzen maken. De keuze namelijk om bepaalde producten niet meer in een verplichte verzekering op te nemen. Dat is een innovatie in het politieke denken waar ik ook het kabinet Wilders nog niet direct toe zie overgaan.

Hugo Keuzenkamp
Lid raad van bestuur Westfriesgasthuis

1 Reacties

om een reactie achter te laten

lagendijk

31 augustus 2010

Tegelijk met de blog van Hugo Keuzenkamp lees ik in de Volkskrant artikelen over innovatie in de zorg. Het is maar wat voor naam je er aan geeft maar de mens is altijd bezig geweest met vernieuwing. Neem je pc en je printer. Ook een uitontwikkeling van groot naar klein, van moeilijk naar gemakkelijk. In de zestiger/zeventiger jaren stond er een monster genaamd computer in stofvrije ruimten. Je printertje van nu verricht wonderen waar je voorheen op de grafische school een opleiding voor had moeten volgen.Natuurlijk wordt medische apparatuur eenvoudiger en kan het deels rechtstreeks naar een gezondheidscentrum. Ja een ziekenhuis is een deel van de handel kwijt want het kan eenvoudiger, op een andere plek en zonder wachttijden. Het zijn ontwikkelingen die niet tegen te houden zijn.En er komt nog meer vernieuwing in de processen. Spannend om dat mee te maken.

Peter Lagendijk, beleidsonderzoeker/-adviseur

Top