BLOG

Regeerakkoord: waak voor oude wijn in oude zakken

Met de eindstreep van de formatie in zicht, wordt ook de spanning binnen de gezondheidszorg over de nabije toekomst steeds beter voelbaar. In dat kader hoor ik in toenemende mate verhalen over hernieuwde impulsen van marktwerking als panacee tegen te kostenstijging. Tegelijkertijd bespeur ik steeds meer irritatie over het toezicht in de zorg: te veel bureaucratie en te veel bemoeienis van te veel instanties. Ik vraag me af wanneer het inzicht groeit dat er een verband is tussen beide: meer marktwerking leidt in de praktijk, zeker bij incidenten, tot de roep om meer toezicht. En dat staat haaks op de wens van minder of in ieder geval ander toezicht. Daarbij vrees ik dat het nieuwe regeerakkoord hier niets over gaat zeggen, anders dan dat er op het ambtenarenapparaat fors bezuinigd gaat worden (= minder mogelijkheden voor toezicht?).

Zwart-wit discussie over marktwerking

De afgelopen maanden zijn er wel suggesties gedaan voor bezuinigingen in de zorgsector, maar er zijn vooral diverse pleidooien gehouden over waar het geld niet vandaan mag worden gehaald. Het innovatief vermogen vanuit de sector is dus in ieder geval nog niet zo groot dat we voor onze politici kansen voor open doel creëren. De politici weten de discussie ook niet veel verder te brengen dan het opnieuw leven blazen in de zwart-wit discussie over wel of niet meer marktwerking. Weinig hoopvol. Te meer omdat de kans groot is dat bij de invoering van meer prikkels van marktwerking op eenzelfde manier als dit de afgelopen jaren is gebeurd, de roep om meer toezicht zal toenemen. Dat dit niet te rijmen is met het tevens bestaande inzicht dat we toe zouden moeten naar minder bureaucratie en minder bemoeienis van te veel verschillende toezichthoudende organisaties, zal dan in de hitte van de strijd onderbelicht blijven. Terwijl nu het moment is hier over na te denken.

Toenemende tegenstellingen

Het huidige politieke klimaat kan beter worden getypeerd door toenemende tegenstellingen dan door groeiende consensus. Daardoor is de kans dat we in de komende regeerperiode te maken krijgen met oude wijn in oude zakken groot. Ik verwacht dus niet dat er lessen worden getrokken uit de inmiddels gebleken schaduwzijden van de geïntroduceerde marktprikkels. Maar dan nog moet nu het pleidooi worden gehouden voor het maken van nieuwe zakken voor de oude wijn: voorkom dat de positieve werking van financiële prikkels teniet wordt gedaan door het systeem te blijven inrichten op een manier waarop de bureaucratie blijft toenemen. Laat bovendien niet meer toe dat in geval van incidenten of marktfalen er meteen wordt toegegeven aan de roep om meer toezicht of overheidsingrijpen.  

Marc van Ooijen

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top