BLOG

Nog nooit zo’n fijne dokter gehad

De zorgverzekeraars gaan ervoor. Waar gaan ze voor? Waarvoor ze geroepen zijn. Waarvoor zijn ze geroepen? Om kwalitatief goede zorg in te kopen. Wie zegt dat? De wet waarbij het nieuwe verzekeringsstelsel werd ingevoerd.

Concurreren

Overigens hadden de voormalige ziekenfondsen die plicht ook al. Waarom vernemen we daar nu ineens zoveel over? Omdat het een verdraaid moeilijke zaak is, als je het goed wilt doen. De zorgverzekeraars komen daar nu mee in de krant, maar ze bereiden zich al lange tijd voor. Ze doen het ieder op hun manier (ze moeten immers concurreren).

Verzekeraar stuurt

De een betaalt minder wanneer er slechte zorg wordt geleverd, de ander koopt geen behandelingen meer in wanneer de kwaliteit in zijn ogen onder de maat is. Met name de ervaring van de chirurgen die operaties uitvoeren speelt daarbij een rol. Er zijn ook verzekeraars die geen zorg inkopen maar de verzekerde met deskundige raad terzijde staan wanneer hij moet kiezen.

Taak zorgverzekeraar

Velen, de politiek incluis riepen tot heden, dat de zorgverzekeraars hun taken op dit terrein zouden verzaken. Welnu, ze worden bediend. En natuurlijk gaat dit gepaard met kort gedingen en andere verweermiddelen maar de ontwikkeling is onomkeerbaar. Er zullen best nog feilen aan het licht komen, maar waar gewerkt wordt vallen spaanders. Grote zorgvuldigheid is echter geboden want het gaat wel om heel kwetsbare mensen en zaken. En de inspectie spitst de oren en verscherpt de blik, neem ik aan.

Attitude patiënt

Maar verzekeraars, let op uw zaak. De attitude van de patiënt is de afgelopen tijd ook behoorlijk in ontwikkeling. Hij maakt meer eigen keuzen, zeker waar het heupen, knieën, staar e.d. betreft, waarbij de plaats van vestiging van de arts er steeds minder toe doet. Internet is daarbij nogal eens een trouwe vriend. Het gaat dan veelal om het opheffen van overigens soms best zware ongemakken. Maar als het gaat om zware medische ingrepen of een langdurige relatie met een arts heeft de patiënt nogal eens een  kwaliteitsbeleving  die je op het eerst e gezicht niet zou verwachten.

Voorbeeld goede huisartszorg

Een voorbeeld. Het speelde jaren geleden, maar blijft nog steeds actueel wanneer het om dit soort zaken gaat. Een huisarts met een praktijkgrootte die boven het normale uitstak kreeg problemen met zijn ziekenfonds. Waarom? Omdat de adviserend arts had geconstateerd dat de betrokken  arts méér dan gebruikelijk en verantwoord medicijnen voorschreef en  méér dan gebruikelijk en verantwoord verwees naar de medisch specialist. De geruchten gingen dat een belangrijk gedeelte van een wijk resistent rondliep  voor antibiotica. De directeur van het ziekenfonds was een wijs man en vroeg advies hoe hiermee om te gaan aan de jurist van zijn brancheorganisatie( ziekenfondsen hadden nog geen juristen in dienst), immers eigenlijk zou het contract met deze huisarts niet langer in stand mogen blijven, zo vond de directeur. Er werden twee huisartsen -goeroes ( hoogleraren in de huisartsengeneeskunde )gevraagd om eens mee te lopen in de praktijk van deze huisarts en advies uit te brengen over de kwaliteit van het handelen van huisarts X. Het advies was van die inhoud dat het ziekenfonds zich gesterkt voelde om het contract met betrokken huisarts op te zeggen, waarbij ook overigens uiterst zorgvuldig werd gehandeld. Aldus geschiedde .En wat gebeurde er? Alle patiënten van de arts minus enkelen stonden recht overeind, gooiden de ruiten van het ziekenfonds in, roepende dat ze nog nooit zo’n fijne huisarts hadden gehad waar ze zoveel van hadden gekregen. En dat sloeg niet op het voorschrijf- en verwijsgedrag van de arts maar op zijn aandacht en bejegening van de patiënt. De patiënten bleken dus een andere opvatting te hebben over wat een fijne arts was dan het ziekenfonds. Daar had het ziekenfonds zich dus op verkeken.

Goed communiceren met patiënt

De reactie vandaag hierop zou kunnen zijn dat een huisarts wat anders is dan een ziekenhuis en dat deze casus er een is uit de vorige eeuw. En dat bovendien de patiënt van nu niet meer is als die uit de zeventiger jaren. Dat zij allemaal maar goed communiceren met je verzekerde patiënt voor wie je de zorg inkoopt is van wezenlijk belang. Transparantie is geboden. Naar ik begrepen heb van de verzekeraar die thans voor de rechter in kort geding is  gedaagd door de ziekenhuizen zijn de reacties op zijn voornemen in grote mate  positief. Een goede zaak, maar nu te verwachten valt dat actiever inkoopbeleid van de zorgverzekeraars zich doorzet moet het creëren van draagvlak bij de patiënt  een belangrijk onderdeel zijn van het inkoopbeleid, zo dit nog niet het geval zou zijn. En dan doel ik niet op oude instrumenten als inspraak van de verzekerde zoals dat in de nota’s uit de zeventiger jaren stond, maar om de patiënt die invloed te geven die hem het vertrouwen geeft dat zijn verzekeraar de juiste keuzes maak.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Hoekstra

14 oktober 2010

Laat ik beginnen met te zeggen dat het een goede zaak is dat deze beweging met een vraag naar zichtbare kwaliteit op gang komt. Hier wordt in het veld ook hard aan gewerkt gezien de toenemende aandacht voor kwaliteit en veiligheid in de ziekenhuizen. Ook tussen de ziekenhuizen vindt hierover afstemming plaats. Bovendien zal in de academische ziekenhuizen ook de concentratie van 3e en 4e lijnszorg hieraan bijdragen. Ik zou het persoonlijk geen goede zaak vinden als deze verantwoordelijkheid eenzijdig door de verzekeraars wordt genomen, daar dat niet de plaats is waar de grootste kennis over de kwaliteit van zorg is gelegen. De verzekeraars kunnen mijns inziens wel bij de specialisten en ziekenhuizen aandringen op het formuleren van kwaliteitsnormen, maar dit is een proces wat echt samen doorlopen zal moeten worden.Beste Heer de Jong,zou graag met u in contact willen treden met een andere vraag. Wij ontmoetten elkaar reeds eerder.

Kunt u mij mailen of bellenmet dank en vriendelijke groet,Maarten Hoekstra

Radboud Kindergeneeskunde

024-3614430

m.hoekstra@umcutrecht.nl

Top