BLOG

Gespecialiseerde kraamcentra beste garantie voor goede perinatale zorg

Gespecialiseerde kraamcentra beste garantie voor goede perinatale zorg

Dat de babysterfte in ons land hoog is – we behoren hier helaas tot de Europese top met ongeveer 1 op de 100 baby's die rond de geboorte doodgaan – is al langer bekend. Het recente onderzoek van het UMC Utrecht onderstreept nog eens dat ons systeem kennelijk tekortkomingen heeft en het is hoog tijd dat we daar een einde aan maken.

Thuis bevallen

Het Utrechtse onderzoek laat zien dat wie met behulp van een verloskundige thuis bevalt, ruim twee keer zoveel kans heeft dat de baby sterft, als wie met hulp van een gynaecoloog in het ziekenhuis een kind baart. En als tijdens de thuisbevalling complicaties optreden die ziekenhuisopname noodzakelijk maken, is de kans op overlijden zelfs bijna vier maal zo hoog. Betekent dit nu dat alle verloskundigen het werk maar beter aan gynaecologen kunnen overlaten? Geenszins. Verloskundigen zijn goed opgeleide vaklieden die weten wat ze doen. Wel blijkt uit meerdere onderzoeken dat de samenwerking tussen gynaecologen en verloskundigen en de communicatie tussen hen veel beter zal moeten.

Betere samenwerking

De Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie en Obstetrie (NVOG), de verloskundige organisatie de KNOV, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en andere belanghebbenden hebben daarom de afgelopen twee jaar intensief met elkaar en met VWS overlegd. Partijen zijn het eens dat betere en intensievere samenwerking en het opheffen van de schotten tussen de professionals noodzakelijk is.  Dit kan het beste door de vorming van een integrale keten van verloskundige zorg.  En daar hoort dan een passende vorm van financiering bij. De uitwerking van deze plannen zal door het, door VWS ingestelde, College Perinatale Zorg (CPZ) gebeuren.

Beste zorg

Aanstaande moeders en vaders mogen verwachten dat zij de best mogelijke zorg in een zo'n prettig mogelijke omgeving krijgen. De zorgverzekeraars verlangen de beste zorg tegen de beste prijs en wij als dokters zijn verantwoordelijk voor de medische kwaliteit. Het CPZ i.o. zal snel maatregelen moeten formuleren, die de medische kwaliteit verbeteren en daarbij de wensen van verzekeraars en aanstaande ouders honoreren.

Concentratie integrale ketenzorg

Een oplossing ligt naar mijn mening ook in de concentratie van deze integrale ketenzorg in zo'n 40 speciaal geoutilleerde eerste lijns geboortecentra die, net als de meeste centrale huisartsenposten, direct aan een ziekenhuis zijn verbonden. De leiding hiervan is in handen van de  professionals. De verloskundige is samen met de gynaecoloog verantwoordelijk voor de inschatting van de risico's en de optimale begeleiding van de zwangere.

Stand-by gynaecoloog

De zorg wordt  voornamelijk verleend door verloskundigen maar er is 24 uur per dag, 7 dagen per week een gynaecoloog stand-by, die direct geconsulteerd kan worden als dat noodzakelijk mocht blijken. Dit heeft als voordeel dat de lijnen korter zijn en dat alle noodzakelijk informatie op een centraal punt voorhanden is en meteen gedeeld kan worden. Het dossier, dat zo ontstaat, is voor alle betrokkenen te raadplegen indien zich complicaties of onverwachte ontwikkelingen voordoen.

Medische teams

Met een aantal van 40 centra kunnen we ook garanderen dat elk centrum jaarlijks voldoende behandelingen van verschillende zwaarte kan uitvoeren om op alle gevallen direct te kunnen reageren en de medische teams hierop goed ingespeeld te laten blijven. Dit plan verkleint tevens de afstand tussen verloskundigen en gynaecologen omdat ze elkaar vaker zullen zien, zowel tijdens formele overlegsituaties als bij een informele vraag over een bepaald probleem. Verder zijn hier direct alle medische voorzieningen op het gebied van pijnbestrijding, medicatie en ingrepen aanwezig die bij een thuisbevalling veelal ontbreken. Wel zal de inrichting van het centrum zodanig moeten zijn dat de thuissituatie zo goed mogelijk wordt nagebootst en de bevalling toch in een vertrouwde omgeving plaatsvindt.

Babysterfte uitbannen

De concentratie van de acute eerste lijns verloskundige zorg in 40 geboortecentra leidt mogelijk ook tot besparingen en het grote tekort aan personeel wordt er mee opgelost. Dit is dus geen pleidooi om gynaecologen maar het werk van de verloskundigen te laten overnemen, maar wel om de samenwerking zodanig te maken dat we de babysterfte zoveel mogelijk weten uit te bannen. En hier kan het CPZ i.o. een belangrijke impuls aan geven.

Willem van der Ham
Algemeen voorzitter Orde van Medisch Specialisten

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top