BLOG

Samenwerking eerstelijn: keihard nodig!

Samenwerking eerstelijn: keihard nodig!

Bij ‘thuiszorg' denken velen aan huishoudelijke verzorging, steunkousen en een douchebeurt: de zorg ‘die nog wel meevalt'. Er is echter ook hoogcomplexe zorg aan de orde, en die zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden. Zeker naarmate mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen en eerder uit het ziekenhuis ontslagen worden om thuis verpleegd te worden. ‘Thuiszorg' speelt dan een onmisbare rol in. Hoe organiseren we een goed samenspel tussen huisarts en thuiszorg voor de toekomst?

Samenwerking huisarts en thuiszorgteam onder druk

In MSVT – afkortingsjargon voor medisch specialistische verpleging thuis - gaat het bijvoorbeeld om morfinepompen en het accuraat instellen daarvan. De stervende patiënt van de huisarts wordt verzorgd door een gespecialiseerd thuiszorgteam. De samenwerking die daarvoor nodig is tussen huisarts en thuiszorg staat al jaren onder grote druk, vooral ook omdat er sprake is van een schot tussen AWBZ en Zorgverzekeringswet. Met de overgangsregeling die er nu is, redden organisaties het nét om het werkbaar te houden. Maar er is veel creativiteit - van zorgorganisatie én verzekeraar - voor nodig om bijvoorbeeld 24/7 teams en de bijbehorende communicatie in de lucht te houden. En die teams zijn wel nodig want waar kunnen huisartsen en specialisten anders hun acute thuispatiënten kwijt?

Wat is acuut en wat is levensbedreigend?

Een ander aspect is de afvang van ‘care' in de acute zorg. Huisartsenposten, SEH's en ambulances (112) worstelen allemaal met de diversiteit van de vraag: wat is acuut, wat is levensbedreigend, hoe kom je daar achter? Ook hier is het de extramuralisering die nieuwe en grotere druk op het systeem gaat brengen: de zelfstandig thuiswonende oudere die veelal geen acute levensbedreigende situatie meemaakt, maar wel degelijk acute zorg nodig heeft. De top drie voor hen bestaat uit: vallen, incontinentie en stomazorg. Veel daarvan is niet door familieleden of buren op te vangen. Maar er is ook geen ambulance of huisarts nodig.  Wél nodig is een deskundige verplegende uit een ambulant careteam.

Onplanbare nachtzorg is niet exploitabel te krijgen

Die onplanbare nachtzorg is ook al jarenlang niet exploitabel te krijgen voor zorgorganisaties (de tarieven kloppen niet, of worden onterecht gehanteerd). En dat betekent uiteindelijk dat ‘112' meer verkeerde telefoontjes krijgt dan nodig is. Er zijn voorbeelden van goedlopende projecten waarin -met een gezamenlijke triage - huisartsenpost, careteam en ambulance de zaken efficiënt en effectief inrichten. Ook deze voorbeelden zijn alleen tot stand gekomen tegen de verdrukking in en onzeker over de toekomst: blijft de verzekeraar bereid hierin te investeren?

Hef scheidslijn op tussen verpleging uit AWBZ en uit Zorgverzekeringswet

Op de valreep van 2010 heeft het CVZ een belangrijk advies uitgebracht over de financiering van extramurale verpleging. Het betreft het rapport "Verpleegkundige zorg in de wijk; van samenhang verzekerd". Aanleiding voor de rapportage vormt onder meer het hiervoor genoemde schot in de huidige financiering tussen AWBZ-gefinancierde verpleging en verpleging die valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit schot leidt in de praktijk tot veel onduidelijkheden en knelpunten. ActiZ onderschrijft volledig het advies om de kunstmatige scheidslijn tussen extramurale Zvw-verpleging en AWBZ-verpleging op te heffen. Dat biedt een beter perspectief voor integrale zorg en samenwerking tussen huisarts, thuiszorg en andere eerstelijnsaanbieders.

CVZ heeft oog voor uitholling beroep verpleegkundige

Het CVZ-advies komt ook tegemoet aan de kritiek op de uitholling van het beroep van de wijkverpleegkundige. In de AWBZ wordt het versmald tot louter verpleegtechnische handelingen.  De versmalling is mede veroorzaakt door de strakke scheidslijn in de AWBZ van de functie verpleging ten opzichte van de functie persoonlijke verzorging. Belangrijk in dit verband is dat de reikwijdte van de aanspraak op verpleging (weer) wordt gekoppeld aan "zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden". Die zorg omvat dus ook activiteiten rond coördinatie en regie van de zorg, coaching van de patiënt, het bevorderen van zelfzorg en zelfredzaamheid en het signaleren van zorgproblemen evenals preventie-activiteiten.

Overheveling persoonlijke verzorging naar Zvw

Positief is dat in het advies een (integrale) overheveling van de AWBZ-functie Persoonlijke Verzorging wordt voorgesteld naar de Zvw. Hiermee wordt een nieuw schot tussen verpleging en verzorging voorkomen. Ook de indicatiestelling voor verpleging en verzorging wordt in het CVZ-advies, zoals gebruikelijk bij Zvw-zorg, onderdeel van het zorgproces en komt in handen van de betrokken beroepsoefenaar, te weten de verpleegkundige in overleg met de primaire behandelaar.

Al met al een perspectief waarnaar in de VVT-sector al lange tijd wordt uitgekeken. Ik pleit ervoor om bij deze discussie ook de bijdrage te betrekken die specialisten oudergeneeskunde buiten het verpleeghuis kunnen leveren in de zorg aan ouderen thuis.

Verschuiving van de tweede- naar de eerstelijn, het langer thuis blijven wonen van burgers en de groei van het aantal mensen met een chronische ziekte zal - ondanks de inzet op meer zelfzorg en zelfredzaamheid - een grote gezamenlijke inspanning vragen van alle partijen in de eerstelijn.

Aad Koster, directeur ActiZ

 

 

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Cora Postema

2 februari 2011

Gaat het hier over ontschotten van financieringsstromen of over de belangen van de zieke die thuis zorg nodig heeft?
Als je dat laatste als uitgangspunt neemt, en dat is hoe het volgens mij zou moeten zijn, dan komt ook de zorgvrager (en zijn/haar omgeving) zelf als regisseur van zorg en informatiebeheer in beeld. Niet iedereen die zorg nodig heeft is dement of ontoerekeningsvatbaar.
Misschien zou je moeten kijken hoe je het de zorgvrager thuis zo gemakkelijk mogelijk kunt maken om die regie- en informatiebeheerfunctie zo goed mogelijk kunt laten opnemen. Als de persoon zelf een soort van chip met alle medische informatie zou geven, die elke zorgverlener kan raadplegen en bijhouden, dan heb je de informatie in ieder geval altijd bij de hand. En als ik zelf mijn zorg inkoop, bij thuiszorg x of y, of de zelfstandige buurtzuster of de handige buurvrouw, dan heb ik niets aan regie door derden. Misschien huur ik als rijke babyboomer ook wel mijn eigen zorgregisseur in. Kortom.... denk eens vanuit de zorgvrager i.p.v. uit het systeem en geldstroompjes. Als iedereen voor de zorgvoorziening thuis straks een PGB heeft, dan ligt de verdeling van de geldstroom sowieso bij de zorgvrager.

Francis Bolle

3 februari 2011

Sterk pleidooi voor ontschotting tussen AWBZ-gefinancierde verpleging en verpleging die valt onder de Zorgverzekeringswet. Momenteel sprake van onduidelijkheid bij veel wijkverpleegkundigen en bij de thuiszorginstellingen hoe hiermee om te gaan. Bekostiging moet geen belemmering vormen voor continuïteit en beschikbaarheid van zorg.

Ook de passage over de uitholling van het beroep verpleegkundige is mij uit het hart gegrepen. CVZ, Actiz en V&VN houden een sterk pleidooi voor integrale verpleging, en dat is niet de cliënt in stukjes knippen maar oog hebben voor de totaliteit aan zorgbehoefte. V&VN heeft recent een visie op verpleegkundigen in de eerstelijnszorg uitgebracht, waarin o.a. de knelpunten rond de bekostiging en toegankelijkheid in staan vermeld.

jfzvVRUEMtATHP

1 maart 2011

plnTM9 <a href="http://otwucbwxlxwg.com/">otwucbwxlxwg</a>, [url=http://pzsvijibwnin.com/]pzsvijibwnin[/url], [link=http://prgjnsnskhqp.com/]prgjnsnskhqp[/link], http://tnzunqsjsiog.com/

Top