BLOG

Levensbreed denken in de Trêveszaal

Levensbreed denken in de Trêveszaal

Afgelopen week presenteerde de minister van onderwijs Marja van Bijsterveldt haar beleidsbrief Passend Onderwijs. Behalve de afschaffing van de bureaucratie zorgen vermindering van het aantal ambulante begeleiders en klassenvergroting in het speciaal onderwijs voor veel beroering.

Beleid en jeugd

Bezuinigingsmaatregelen die leerlingen met een beperking rechtstreeks raken. Wanneer deze leerlingen het onderwijs verlaten krijgen ze te maken met een nieuwe geïntegreerde regeling voor de Wajong, de WSW en de Bijstand.  Bovendien worden zij misschien ook wel geconfronteerd met het feit dat straks voor de jeugdzorg, jeugd GGZ en LVG jeugd de gemeente verantwoordelijk is. Dat geldt ook voor de begeleiding die vanuit de AWBZ naar gemeenten overgeheveld wordt. 

Samenwerking

Heel begrijpelijk dat er daarom in de uitvoering van beleid gepleit wordt voor samenwerking tussen alle betrokken partijen. Samenhang bij het ontwerpen van al deze nieuwe regelingen zou dan het devies zijn. Echter de minister van onderwijs heeft haar ei al gelegd. Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten somt in haar recente brief ‘Vertrouwen in de zorg' een reeks van beleidsbrieven op die nog naar de Kamer moet komen: de brief over de stelselwijziging jeugd, de brief over de decentralisatie van de begeleiding, de brief over het PGB en de brief over de langdurige zorg. Tegelijkertijd stuurt staatssecretaris De Krom nog deze maand zijn nota ‘Werken naar vermogen' over de onderkant van de arbeidsmarkt naar de Kamer. Er dreigt dus een verkokerde en ongelijktijdige beleidsvoorbereiding.

Participatie

Bij MEE ervaren wij hoe belangrijk het is om integraal en levensbreed vanuit het perspectief van de mensen met een beperking naar hun participatiemogelijkheden te kijken. Het zou goed zijn als de overheid dat bij het ontwerpen van alle nieuwe beleid ook doet. Juist nu vooral mensen met een beperking op alle fronten geconfronteerd worden met beleidsveranderingen. Wie denkt er dan na over de vraag hoe de verschillende maatregelen vanuit de drie betrokken departementen op elkaar inwerken of cumuleren? Wie bewaakt vanuit het perspectief van de mensen met een beperking de noodzakelijke samenhang?  Het is niet te hopen dat de samenhang pas gezocht wordt in de Trêveszaal.  Het zou goed zijn als de betrokken bewindslieden snel gezamenlijk contact zoeken met  de echte ervaringsdeskundigen: mensen met een beperking en hun belangenbehartigers. Als geen ander zijn zij gewend integraal en levensbreed te denken.    

Jan de Vries, directeur van MEE Nederland 

Volg Jan op Twitter: www.twitter.com/jandevries_MEE

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Hofman

10 februari 2011

2008 hebben vier ministeries advies gevraagd aan de Gezondheidsraad over complexe vraagstukken rondom mensen met een autismespectrumstoornis.

Dit resulteerde juni 2009 in een adviesrapport 'Autisme een levenlang anders". (http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/autismespectrumstoornissen-een-leven-lang-anders)

Dit advies rapport is nog niet besproken en kan zeker gebruikt worden om de samenhang te zoeken!

De ministeries die het advies destijds aangevraagd hebben zijn:


1 De minister voor Jeugd en Gezin, mr. A. Rouvoet
2 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dr. A. Klink en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevr. dr. M. Bussemaker
3 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dr. J.P.H. Donner
4 De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevr. S.A.M. Dijk

Hofman

10 februari 2011

2008 hebben vier ministeries advies gevraagd aan de Gezondheidsraad over complexe vraagstukken rondom mensen met een autismespectrumstoornis.

Dit resulteerde juni 2009 in een adviesrapport 'Autisme een levenlang anders". (http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/autismespectrumstoornissen-een-leven-lang-anders)

Dit advies rapport is nog niet besproken en kan zeker gebruikt worden om de samenhang te zoeken!

De ministeries die het advies destijds aangevraagd hebben zijn:


1 De minister voor Jeugd en Gezin, mr. A. Rouvoet
2 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dr. A. Klink en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevr. dr. M. Bussemaker
3 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dr. J.P.H. Donner
4 De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevr. S.A.M. Dijk

Anoniem

10 februari 2011

Meneer de Vries kan zich beter bezig gaan houden met opbouwen van beleid binnen MEE NL dan met het schrijven van een BLOG vol met zaken die zouden kunnen gebeuren of moeten gebeuren in volzinnen gevuld met angst. Alsof het al realitiet is. Van dien aard zelfs dat de term self-fulfilling prophecy niet eens meer bij hem op komt. BLOGS en Twitter zijn voor de impulsieve exhibitionisten onder ons. Laat het aub bij hen.

Top