BLOG

Er valt zeker wat te kiezen op 2 maart!

Er valt zeker wat te kiezen op 2 maart!

Niet eerder werden statenverkiezingen zo overschaduwd door de landelijke politiek als deze keer. Er is dan ook wel wat aan de hand in een land waarin traditionele partijen geen vanzelfsprekende meerderheden kunnen vormen en de kiezer weinig standvastig meer is.

Jeugdigen met beperkingen

De kiezer laat immers zijn of haar stem vaak tot het laatste moment afhangen van de op dat moment actuele ontwikkelingen. Omdat juist nu de Eerste Kamer wel eens beslissend zou kunnen zijn voor een succesvol doorregeren van het huidige kabinet, staat deze in de campagne meer dan ooit centraal. Nog niet eens zo lang geleden werd dit orgaan als een chambre de reflection voor oud-politici weggezet en werd er zelfs over het voortbestaan hiervan gesproken. Daar hoor je nu niemand meer over. Sterker nog, partijen zetten zoveel als mogelijk ervaren bestuurders in met brede netwerken en met het nodige gezag in eigen geledingen. Het gaat tenslotte wel ergens over. Als je het nog niet zo uitgebreide trackrecord van het kabinet Rutte bekijkt dan valt op dat ouderen en chronisch zieken relatief weinig te vrezen hebben. Het zijn vooral de jeugdigen met beperkingen die het op vele fronten moeilijk krijgen.

Speciaal onderwijs

Eerder maakte ik in mijn blog gewag van de draconische bezuinigingen op het Passend Onderwijs. Inmiddels weten we dat, ondanks vele protesten en de gehele oppositie tegen, er op geen enkele wijze door de minister van OC&W aan de vele bezwaren en alternatieve voorstellen gehoor is gegeven. Ook de MP vond het niet de moeite waard zijn gezag in het debat over dit onderwerp te doen gelden. Het kabinet voert nu eenmaal uit wat is afgesproken, ongeacht wat de samenleving er inmiddels van vindt. De bezuinigingstaakstellingen staan centraal ook al keert het economisch tij inmiddels al weer behoorlijk in de goede richting en zijn de eerste miljardenmeevallers al weer ingeboekt. Zo ontstaat een situatie dat in het speciaal onderwijs voor doven, blinden en kinderen met ernstige spraak/taalproblemen de aldaar aanwezige schaarse expertise wordt afgebroken. Dit alles zonder adequaat vangnet in een omgeving waarin het regulier onderwijs al fors belast is. Voor deze kinderen zijn er evenals kinderen met ernstige epileptische stoornissen geen echte alternatieven. Zo wordt de komende jaren een hypotheek opgebouwd die later weer zal moeten worden ingelost, maar dan wel met veel verlies aan kansen voor kinderen waarvoor vroegtijdige interventie van groot belang is voor hun latere ontwikkeling.

Er valt wat te kiezen

Veel plannen worden door het kabinet nu nog even opgehouden en zullen na 2 maart aanstaande in het licht van de bezuinigingstaaktstelling worden gepresenteerd. Over de noodzaak van een verantwoord financieel overheidsbeleid ben ik het vanzelfsprekend eens. Wel zijn er andere keuzes mogelijk die in ieder geval niet leiden tot minder middelen voor onderwijs, jeugdzorg, natuurbehoud en cultuur. Onderdelen die voor een samenleving waarin ontwikkeling van kinderen en hun leefomgeving van groot belang zijn. Er valt dus zeker wat te kiezen op 2 maart, ook al gaat het om Provinciale Staten.

Henk Bakker

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top