BLOG

Patiënten betrekken bij uitwerking kostenakkoord

Patiënten betrekken bij uitwerking kostenakkoord

Het bericht van de afspraken tussen minister, ziekenhuizen en zorgverzekeraars over beheerste kostenontwikkeling is positief nieuws. Ook voor de patient. Want die krijgt de goede zorg op de juiste plek.

De patiënt kan niet meer voor alle zorg in het dichtstbijzijnde ziekenhuis terecht. Dat was nu ook al vaak zo. Mensen die dit betreft, weten dit en accepteren dit. Maar het zal nu vaker het geval zijn. Het is belangrijk dat mensen weten dat het uit oogpunt van veilige en goede zorg verstandig is om voor ingewikkelde behandelingen een gespecialiseerde aanbieder op te zoeken. Die omslag in denken zal tijd vergen.

Inspanning

Verzekerden kunnen elk jaar overstappen naar een andere zorgverzekeraar. De Zorgverzekeringswet bestaat nu ruim vijf jaar, maar nog steeds kom ik mensen tegen die niet naar een andere zorgverzekeraar durven over te stappen omdat ze menen dat ze dan geweerd worden in verband met ziekte of leeftijd. Het zal dus veel inspanning vergen om duidelijk te maken dat het in het belang is van de patiënt om in bepaalde gevallen naar een verder gelegen ziekenhuis te gaan. Bij het uitwerken van de plannen samen met de patiëntorganisaties zal dit aspect ruime aandacht moeten krijgen.

Overdracht

Voor- en nazorg zullen zo dicht mogelijk bij de patiënt in de buurt worden geboden, hetzij in het streekziekenhuis, hetzij in de eerste lijn. Dit vergt een fijnmazig netwerk van samenwerking met een goed georganiseerde overdracht. Vanuit de rapporten over patiëntveiligheid weten we dat juist overdrachtsmomenten risicovol zijn. Dat geldt bijvoorbeeld ook al voor de overdracht tussen ziekenhuis en huisarts. En straks nog meer, als het gaat om overdracht van ziekenhuis naar ziekenhuis en/of huisarts. Ook hiervoor moet bij de uitwerking van de afspraken aandacht zijn.

Goede zorg

Dan de keuzevrijheid van de patiënt om zijn eigen zorgaanbieder te kiezen. Nu is dat het geval omdat de zorgverzekeraar bijna alle ziekenhuizen voor alle zorg heeft gecontracteerd. De meeste mensen kiezen voor het ziekenhuis in de buurt. Er zal meer gericht en geconcentreerd worden ingekocht. Het is van belang dat de zorgverzekeraar duidelijk maakt waar goede zorg voor een bepaalde behandeling verricht wordt. Dit vraagt om nadere uitwerking voor mensen met een restitutiepolis.

Primaire reactie

Wat schiet de patiënt ermee op? Zijn eigen primaire reactie zal zijn “ik ga erop achteruit, ik word nu voortaan door mijn zorgverzekeraar naar een bepaald ziekenhuis gestuurd." Vandaar mijn pleidooi om de patiënt in het hele proces mee te nemen. De patiënt krijgt er wel degelijk iets voor terug: kwalitatief goede zorg op de juiste plek. Daarnaast maken deze afspraken het mogelijk binnen de financiële kaders te blijven en dat is gunstig voor de ontwikkeling van de zorgpremie en de omvang van het basispakket en dus voor de patiënt.

Margreeth Smilde

 

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

12 juli 2011

Ik snap de verwachte problemen rondom de patiënt niet. Als zijn huisarts en zijn lokale specialist uitleggen dat het zo beter is, dan voorzie ik echt geen bezwaren van de kant van de patiënt. Mocht die patiënt nu wel gaan klagen dan is dat omdat huisarts of medisch specialist hem vertellen dat dit een onzalig idee was.

En misschien zouden ze gelijk hebben ook. Immers, het onderzoek over kwaliteit en omvang gaat niet uit van voor- en nazorg op een andere lokatie. Dit zorgt voor twee extra overdrachtmomenten, en laten die nu juist de oorzaak van vele fouten zijn.

Jansen2

12 juli 2011

Het CDA ten voeten uit: waarom de Restitutie Polis niet verenigbaar is met selectieve zorginkoop heeft niets te maken met kwaliteit maar alles met de Budgettering en het recent afgesloten Akkoord op Hoofdlijnen: een Plafond op de bestedingen aan ziekenhuiszorg door de burgers in dit land. Met In Natura is in de ogen van het CDA het plafond eenvoudiger te realiseren dan met een Resitutie Polis.

Wat het CDA van plan is mag dan duidelijk zijn: als kwaliteit leidend is mag het niet uitmaken of er In Natura of Restitutie wordt ingekocht. De patiënt kan zelf op de websites van zorgaanbieders, overheidsorganen, verzekeraars e.d. zien welk ziekenhuis welke zorg biedt tegen welke prijs en welke kwaliteit.

Transparantie in de zorg naar USA model, zie de vergelijkende sites aldaar en de onderscheidende sites van Mayo en Cleveland Clinic en laat de patiënt werkelijk zelf kiezen op kwaliteit: hij ziet bij In Natura wat de verzekeraar voor hem heeft ingekocht en bij Restitutie wat hij zelf kan kiezen tegen welke voorwaarden.

Bij In Natura model CDA/ZN hoort het geheim houden van de kwaliteit; dan kan CDA het met de verzekeraars op een akkoordje gooien: we houden de patiënt van de domme en het Budget wordt veilig gesteld. Het MacroBeheersingsInstrument hoeft dan niet ingezet te worden.

Onderdeel van het Akkoord is het kwartaalsgewijs doorgeven van de gemaakte kosten en onderhanden werk door de zorgaanbieders aan een centraal orgaan: die houdt te stand bij en bepaalt of er moet worden ingegrepen door knijpen in de kwaliteit, uitstel van zorg, verschuiving van zorg of zelfs afstel van zorg: de rantsoenering van dure ingrepen en middelen.

De misvatting van het CDA is verder dat concentratie van zorg automatisch leidt tot goedkopere zorg die ook nog eens kwalitatief beter is.

En dat met handhaving van rest-concurrentie.

Ditzelfde model is in de USA uitgetest in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw en is op een ramp uitgelopen. Kosten werden in korte enorm gedrukt, maar de rebound en de gigantische opstand onder de verzekerden deden die teniet.

Duurzaam is het model waarbij de patiënt zelf mag bepalen, onder volledig transparantie van kwaliteit en kosten, waar en hoeveel hij wenst af te nemen, maar wel met een bijbetaling voor "onnodig" dure zorg. De sociaal zwakkeren en armen dienen in dit model te worden begeleid. Tenminste in een beschaafde samenleving.

Paniek onder de politiek van een stijging van de zorguitgaven bij ongewijzigd beleid naar 14% van het BNP in 2040 is geheel onterecht. Het CPB heeft e.a. recent nog maar eens bevestigd: er is geen financieel probleem. De politiek wil er niet aan. Dat is het probleem.

En wie spreekt het CPB tegen? Het CPB rekent toch ook de CDA verkiezingsprogrammas door, waarna het CDA ermee aan de haal gaat?

Wat wil het CDA nog meer?

tjark reininga

13 juli 2011

het verhaal zou opgaan als het inderdaad vooral om complexe behandelingen zou gaan. maar ook nu al worden die op een beperkt aantal locaties uitgevoerd, dus daar zullen geen grote kwalitatieve of financiële voordelen meer behaald kunnen worden (behalve natuurlijk door verzekeraars die een exclusief contract met een van de aanbieders aangaan en hun verzekerden allemaal naar die aanbieder sturen. zolang niet alle verzekeraars voor de zelfde aanbieder kiezen zal de NMa hiermee geen probleem hebben. maar verzekerden, en hun naasten, zullen steeds meer moeten reizen.).

dus zal de kostenbesparing moeten komen van verdere concentratie van de eenvoudiger behandelingen (vaak poliklinisch) op een beperkt aantal locaties. en daardoor zullen de (reis)kosten voor de zorgafhankelijken, en hun naasten, onevenredig stijgen. en een belangrijke kwaliteit, goede zorg die bereikbaar is in de directe omgeving, wordt aangetast.

Aldert Hazenberg

13 juli 2011

Jammer, maar het wordt hier weer eens duidelijk gemaakt hoezeer de organisaties zonder hun belangrijkste deelnemer( patiënt) opereren.
Helaas is de overeenkomst gesloten over patiënten zonder patiënten en dan nu achteraf roepen dat deze er bij moeten worden betrokken is, zoals vaak in deze sector, de put proberen te dempen als het kalf al verdronken is.
Het repareren / aanpassen van een overeenkomst is - zeker als je de "onderliggende" partij bent - vaak onmogelijk en bijna ondoenbaar.
Overigens worden patiënten bij een overstap nooit geweerd, dat is waar, maar dat gaat op voor de BASIS verzekering. Probeer eens over te stappen met de aanvullende verzekering als je chronisch ziek bent! Dan komen de uitsluitingen en dus is het wel mogelijk, maar dat laatste wordt door de zorgverzekeraars nooit ook bekend gemaakt.
De kosten besparing is vooral bij verzekeraars en andere partijen, want probeer eens elke dag te reizen over 100 km heen en terug met openbaar vervoer, dan is het bezoeken van je eega / echtgenoot gewoon een dagtaak! En de kosten lopen op die manier ook enorm op.
Aangeven dat er enige aftrek van de belasting kan komen is waar, maar zoals al staat "enige" aftrek / vergoeding.
Natuurlijk komt het de kwaliteit van gecompliceerde ingrepen ten goede, maar het is weer eens over ons en zonder ons (patiënten) en dat is blijkbaar bij zowel deze regering als ook bij de rest het normale proces. Iets waar we aan zullen moeten wennen, want ik zie dat gezien de ontwikkelingen niet veranderen anders dan negatief.
Groeten en succes met het verdedigen van CDA idealen.

Top