BLOG

ZonMw op de alternatieve toer?

ZonMw op de alternatieve toer?

Bijna 10 procent van de bevolking maakt gebruik van alternatieve behandelwijzen. Tal van zorginstellingen passen interventies en benaderwijzen toe die beogen de kwaliteit van leven te verhogen zonder dat altijd de effectiviteit ervan onderzocht is. Denk bijvoorbeeld aan geur-, massage- en muziektherapie in verpleeghuizen.

ZonMw is  in navolging van wereldgezondheidsorganisatie WHO van mening dat hier meer onderzoek naar verricht moet worden. Onderzoek om de effectiviteit in kaart te brengen, maar ook om de veiligheid vast te stellen (denk ondermeer aan de interactie met andere therapieën).

Meningen verdeeld

De meningen hierover zijn verdeeld. Sommigen - vooral uit de kring van de Vereniging tegen de Kwakzalverij  (VtdK) - zijn hier fel tegen. Zij vinden de theoretische uitgangspunten van niet-reguliere behandelwijzen onnavolgbaar en daarom zouden naar hun mening  schaarse onderzoeksmiddelen beter aan andere prioriteiten besteed kunnen worden. Anderen - zij die al bij voorbaat overtuigd zijn van de werkzaamheid - zien ook niet zoveel in wetenschappelijk onderzoek, want zij weten het antwoord immers al.

Onafhankelijk

Vanuit een onafhankelijke positie wil ZonMw een constructieve bijdrage leveren aan de beantwoording van de legitieme vraag naar effectiviteit en veiligheid. De enige bijdrage is gedegen wetenschappelijk onderzoek. Blijkt uit dit onderzoek effectiviteit dan dient de behandelmethode toegevoegd te worden aan het reguliere zorgaanbod. Blijkt zulks evenwel niet, dan rest niets anders dan de methode als obsoleet te verklaren. Het bepleite wetenschappelijke onderzoek is niet alleen maatschappelijke relevant, maar op de langere duur niet vrij van consequenties. 

10 Reacties

om een reactie achter te laten

Huijbregts

17 juli 2011

Goede zaak dat ZonMw hiermee aan de slag wil. Gedegen onderzoek naar effectiviteit en veiligheid en de consequenties van de resultaten aanvaarden. Hoog tijd zou ik willen zeggen.Het haalt de mystiek eraf. Het kaf van het koren scheiden. Dat wat werkt wordt regulier en de rest is inderdaad obsoleet.

Anoniem

18 juli 2011

Dit wordt niks. Een groot deel van het effect van deze behandelingen is het placebo-effect. De gebruikelijke epidemiologische onderzoeksdesigns zijn erop gericht om dit effect uit te sluiten. Vervolgens lijkt het of de behandeling geen effect heeft en wordt de behandeling afgeschreven: weg placebo-effect. Hier wordt niemand beter van.

ZonMw mag zich hier best rationeel opstellen en alleen onderzoek financieren voor behandelingen waarvan op voorhand een sterke reden is om te verwachten dat het effect, buiten placebo, positief is.

tjark reinnga

18 juli 2011

het basisprobleem is, dat er in de zorg een component is die niet technisch te verklaren is en ook vanuit de psychologie niet volledig grijpbaar. maar ook die geneeskunst draagt wel degelijk bij aan het welbevinden en het maatschappelijk functioneren van veel zorgafhankelijken. en dat resultaat zou centraal moeten staan, ook in het onderzoek dat ZonMW nu wil opzetten.

en daar zit de crux, want juist die component is sterk afhankelijk van het 'geloof' erin. en we moeten erkennen, dat ook veel beroep op de 'reguliere' medische zorg voortkomt uit 'ingebeelde' ziekten en vooral met aandacht kan worden behandeld. ik ben benieuwd of er een onderzoeksopzet te bedenken is, die deze component op zijn reële waarde kan meenemen.

anoniem

18 juli 2011

een heel goed initiatief van ZonMw. In VS zijn ze al veel verder met complementaire geneeskunde en onderzoek naar de effecten. De ervaringen van vele mensen, juist van hoog academisch opgeleiden die vastgelopen zijn in 'reguliere circuit', over positieve effecten van andere geneeswijzen, ook homeopathie, zijn te talrijk om deze als onzin of als enkel placebo weg te redeneren. Dat overigens vele medici het als kwalkzalverij afdoen is heel begrijpelijk want 'regulier' en 'alternatief' gaan van hele andere paradigma's uit. Dus complementair aan elkaar!

Koot

18 juli 2011

Het wordt tijd dat we ons realiseren, dat patiënten (gebruikers) erop uit zijn geholpen te worden, en niet geïnteresseerd zijn in de (natuur-wetenschappelijke) werking.
Als arts met 25 jaar werkervaring in Afrikaanse landen kan ik verbluffende ervaringen delen over behandeling van patiënten door traditionele genezers, die ik zelf had opgegeven, en na enkele maanden lachend voor mijn neus stonden. De tradionele genezers maakten zelf een groot onderscheid tussen kruidengeneeskunde en gebedsgenezers. De kruidengenezers stonden veel meer open voor transparantie en onderzoek dan gebedsgenezers. We moeten niet vergeten dat ongeveer 25% van onze geneesmiddelen terug te voeren zijn op kruidengeneeskunde, waaronder het meest werkzame medicijn tegen malaria arteminsine. Ook moeten we niet vergeten dat in andere landen behandelingen met modderbaden, etc. tot de reguliere geneeskunde behoren.
Laten we daar eens beginnen met meer onderzoek naar alternatieve geneeskunde met dat soort elementen, en dan eens verder kijken naar de meer "psychologische" benaderingen.

Anoniem

18 juli 2011

Interessant dat er aandacht voor is/komt. Ook wel nodig naar mijn idee omdat niet-reguliere geneeskunde steeds meer gebezigd wordt. Maar lastig is het ook. En erg afhankelijk van de doelstelling van het onderzoek, en in welke mate dit geleid wordt door welke theorieën... Dus ik zou als er een 'negatief' oordeel uit zo'n onderzoek komt, het niet direct als obsoleet afdoen. Noch als het positief uit de bus komt. Erg afhankelijk van het uitgangspunt waarmee het onderzoek gestart is. Zou zelf graag in zo'n onderzoek (als onderzoeker) willen participeren....

Van Asseldonk

27 augustus 2011

Natuurlijk zijn er genoeg onderzoekers die genegen zijn onderzoeksgeld te ontvangen om alternatieve geneeswijzen te gaan onderzoeken. Merkwaardig genoeg zijn dit vaak mensen die er zelf totaal niets van afweten en heel graag zo'n leuk onderzoekje willen doen met een standaard methode die ze in huis hebben en dan er op loslaten; hetzij met de hoop dat er niets uitkomt (dat scoort het beste bij de vakbroeders) hetzij met een soort naïef vertrouwen, dat wat je ook doet op dit vlak er kleine wondertjes gaan gebeuren. Beide zaken zijn onwenselijk. Een aantal jaren geleden was er een succesvol project over kruiden als alternatieven voor antibiotica in de veehouderij; de minister heeft toen geld vrijgemaakt voor vervolg op dit zo belangrijke thema, maar de projectgroep met kruidenexperts is gepasseerd en het geld is aan Immuno Valley gegeven (met de slogan: Nederland vaccinland) en daaruit komen nu dan wat geisoleerde inhoudsstoffen rollen die gepatenteerd worden en verkocht aan de farmaceutische industrie. De kruidenexperts hebben het nakijken; zoals het ook gelopen is met digitalis, wilgenbast, lelietje van dalen, walnootblad; vele andere voorbeelden zijn hiervan te geven. Zij zijn het kwijt, de artsenstand pikt het in en duwt hen vervolgens in de kwakzalversgoot.
Het respect dat de WHO wel toont voor lokale culturele geneestradities hoor ik nog steeds niet, ook niet in dit forum. Men wil alsmaar kaf weggooien en koren zelf pakken.
Deze zaken zijn wereldwijd de laatste jaren beter geregeld (o.a. in de biodiversiteitsconferenties), maar ook in Nederland zou het zo moeten zijn dat bij dergelijk onderzoek minimaal één vertegenwoordiger van de betreffende beroepsgroep volwaardig lid is van het onderzoeksteam. En dan wel iemand die er 5 jaar op heeft gestudeerd en niet een arts die met een dag nascholing ook vindt dat ie dat kunstje wel kan. En stop ook eens wat geld in het documenteren van bestaande tradities in Nederland. Niet op basis van: 7% van de Nederlanders bezoekt wel eens een...(wat CBS doet, en overigens door het RIVM glashard wordt geweerd uit hun Toekomstverkenningen Volksgezondheid ondanks herhaalde telefoontjes en mailtjes hierover), maar ga dan eens inhoudelijk erop in. En gebruik hierbij de internationale ethische richtlijnen voor etnobiologisch onderzoek in plaats van het in Nederland gebruikelijke: "... en nu snel laten zien wat jij doet bij ... (bv reuma) en dan zal ik wel even zeggen of het werkt; en als het werkt pak ik het van je af want dan mogen jullie het niet meer doen en ik wel, en als het niet werkt mag niemand het meer doen dus jullie ook niet".
Zo bezien is het niet vreemd dat het alternatieve veld niet staat te juichen als de onderzoekers langskomen, toch?
Onderzoekers, denk eens even goed na over uw motieven en werkwijze!

GvOBgqLY

30 december 2011

Thanks alot - your answer solved all my problems after sevreal days struggling

huHJXoWbWz

30 december 2011

L1B1LD <a href="http://pwstiwdmbtqc.com/">pwstiwdmbtqc</a>

mortgage loans

8 februari 2012

A lot of specialists state that mortgage loans aid people to live their own way, because they can feel free to buy necessary goods. Moreover, a lot of banks give short term loan for different persons.

Top