BLOG

Declaratiecasus ondermijnt empowerment patiënt

Declaratiecasus ondermijnt empowerment patiënt

Enige jaren geleden is in de zorg op grote schaal de zogenoemde ‘declaratiecasus’ ingevoerd. Het was de tijd waarin vermindering van administratieve lasten bovenaan de agenda stond.

Zorgdeclaraties

En een van de grote administratieve lastenveroorzakers was het verzenden, verwerken, betalen en controleren van declaraties van zorgaanbieders. U kent het oude systeem vast nog wel: je kreeg een rekening van je zorgaanbieder (na enige tijd, dat wel). Die betaalde je en /of die verzamelde je dan totdat je er een paar had. Die stopte je dan vervolgens in een door de zorgverzekeraar verstrekte retourenvelop. Na enige tijd betaalde de zorgverzekeraar de declaratie aan je terug.

Veel gedoe natuurlijk, en het was dan ook een echte doorbraak dat via de declaratiecasus de declaraties rechtstreeks van de zorgaanbieder (geautomatiseerd) naar de zorgverzekeraar werden gezonden. De patiënt merkte niets meer van de declaratie en voor de zorgaanbieder werd de afhandeling van declaraties aanmerkelijk versneld. Na aanvankelijke kinderziektes verloopt dit systeem nu redelijk en de administratieve lasten zijn gedaald en, niet te vergeten, de administratieve snelheid is geoptimaliseerd.

Nadeel werkwijze

Er kleeft echter een groot nadeel aan deze werkwijze: de patiënt heeft geen zicht meer op wat er voor hem of haar is uitgegeven aan zorgkosten. Periodiek krijgt de patiënt wel een overzicht van de kosten, maar veelal is dat na geruime tijd en achteraf, bijvoorbeeld naar aanleiding van het verloop van de eigen bijdragen. Er zijn zorgverzekeraars die los daarvan periodieke uitgavenoverzichten aanbieden, maar dat is zeker geen standaard procedure. Patiënten kunnen niet zelf meer controleren of de ‘rekening klopt’ en kunnen de zorg dus als ‘gratis’ ervaren.

Inzicht voor patiënt

Nu in diverse beleidsstukken staat dat de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt/cliënt in de toekomst moet toenemen - overigens meestal een understatement voor meer zelf betalen - is de vraag of het huidige declaratiesysteem wel toekomstvast is. Een hoger bewustzijn van zorgkosten staat of valt bij actueel inzicht van persoonlijke zorgkosten. Dat betekent dat of zorgaanbieders tegelijk met het declareren aan verzekeraars hun patiënten en cliënten een (online) afschrift van de rekening moeten sturen of zorgverzekeraars moeten online informatie over de stand van de persoonlijke zorgkosten kunnen bieden.

Empowerment patiënt

Ik snap dat het klimaat in de zorg er nu niet een is van ‘laten we nog eens in zorg-ict investeren’. Maar als we dat niet doen, dan staat de empowerment van de patiënt/cliënt op 1-0 achterstand terwijl die wedstrijd nog moet beginnen.

Martin van Rijn

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

16 oktober 2011

Ik zie het probleem niet. In de toekomst gaan de eigen bijdragen als percentage van de kosten omhoog. Dan blijft het systeem gehandhaafd maar dan krijgt de gebruiker een losse rekening die hij moet betalen (waarschijnlijk aan de zorgverzekeraar). Omdat die rekening een percentage is zal de gebruiker de totale zorgkosten wel zien.

Vervolgens is er geen enkele reden om te veronderstellen dat die gebruiker iets met die informatie zal doen.

Leo Vollebregt CEO InnoSana

17 oktober 2011

Martin

Een goed idee om bijvoorbeeld zoals bij de energierekening een jaaroverzicht te sturen met daarin betaalde premie, eigen risico etc en de totaalbedragen voor huisarts, medicatie, ziekenhuis, thuiszorg e.a zorgrubrieken dat geeft inzicht in hoofdlijnen , met ook vermelding van premies en kosten voorgaande 3 jaren

Mijn gezondheidsjaaroverzicht.nl

tjark reininga

17 oktober 2011

het probleem lijkt me heel helder: doordat de gebruiker (verzekerde) pas in een heel laat stadium ziet hoeveel kosten een behandeling met zich brengt, ontbreekt een financiële stimulans om de kosten te beperken (als dat medisch al mogelijk en verantwoord zou zijn). dat maakt de eigen regie van de gebruiker een wassen neus.

anderzijds lopen de kosten van meer complexe behandelingen vaak zo op, dat van de gemiddelde gebruiker nauwelijks mag worden verwacht, dat die deze zelf voorfinanciert en de leverancier in onzekerheid is of tijdige vergoeding plaats zal vinden. directe declaratie bij de zorgverzekeraar ligt daarom voor de hand.

de oplossing ligt m.i. ook voor de hand: de zorgaanbieder declareert de geleverde zorg rechtstreeks bij de zorgverzekeraar, onder toezending van een afschrift aan de verzekerde. de laatste ziet dan niet alleen welke kosten in rekening zijn gebracht, maar kan eventueel via de verzekeraar ook reclameren als de rekening niet overeenkomstig het geleverde is en behoud zo (althans in theorie) meer regie. en de zorgverzekeraar brengt de verzekerde het eigen risico in rekening.

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

17 oktober 2011

De patient is object in plaats van subject. In strijd met basale ethiek wordt prioriteit gegeven aan het verstrekken van honorarium en zorgpremie aan zorgverstrekkers.
De patient heeft met dit geautomatiseerde systeem geen zicht op foutieve onterechte declaraties. Hoeveel miljoen euro ontdekten de zorgverzekeraars vorig jaar aan fraude?
VVD prominent Wiegel, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland beschermt zijn graaiende partijgenoten goed.
Voer per direct het verplicht verstrekken van een afschrift van de declaratie aan de zorgverzekerde in.
Overigens waarom betalen zorgverzekeraars automatisch declaraties zelfs indien direct duidelijk sprake is van een medische fout? Conform het Harvard consensus rapport 2006 dient betaling opgeschort te worden. Dit scheelt per jaar miljoenen euros.

Janssen

18 oktober 2011

Punt is helder, echter de oplossing van deze behoefte moge in deze tijd ook helder zijn: natuurlijk moet de verzekerde online in zijn kostendossier kunnen kijken, net zo goed zoals hij ook online in zijn eigen medische dossier zou moeten kunnen kijken. Dit om te verkomen dat er veelvuldig dubbele diagnostiek ( en dus extra kosten) gemaakt wordt. Tevens draagt dit laatse bij aan een gewenste mobiliteit van de patient, die nu veelal gehinderd wordt door het niet online beschikbaar zijn van relevante medische informatie.
Kortom ook hier de samenhang in beleidsvragen blijven zien en behartigen. Jammer dat onze eerste kamer dit inzicht niet had en mogelijk nog steeds niet heeft.

Schulte

21 oktober 2011

Beste Martin,

Het lijkt mij dat jij andere dingen te doen hebt dan het opduiken van verhalen uit de oude doos. Zo las ik net:

"Dekkingsgraad Zorg en Welzijn is fors gedaald"

Bijna 2 miljoen mensen, veelal met een kleinere beurs, zijn afhankelijk van PGGM. Zij vertrouwen erop dat jij zorgt voor hun pensioen na een leven van zware arbeid. Wij lezen dat jij (de PGGM) de verwachtingen niet na kan komen. En wat doe jij? Stukjes schrijven over de inrichting van het zorgstelsel.

Als je je liever met het zorgstelsel bezig houdt, doe dat dan en laat iemand anders PGGM besturen. Iemand die wel bereid is om na te denken over hoe de uitvoeringskosten van PGGM en bijbehorend pensioenfonds naar beneden kunnen. Hoe het portfoliomanagement kan worden verbeterd en de risico's kunnen worden verkleind.

iBkgpqQJEL

28 december 2011

What liberiatng knowledge. Give me liberty or give me death.

Top