BLOG

Definitief geen EPD is onzin

Definitief geen EPD is onzin

Deze week besloot het bestuur van Nictiz dat de infrastructuur voor elektronische gegevensuitwisseling vanaf 1 januari 2012 niet meer beschikbaar is. Volgens Nictiz is het draagvlak voor een doorstart onder zorgverleners te laag en de financiële basis te mager.

Schok

‘Definitief geen EPD’ kopten daarop alle kranten. Twitter stroomde snel vol met een gevarieerd palet aan reacties, deels met blijken van ongeloof, maar ook heel vaak met blijken van opluchting. De koepels van huisartsen, ziekenhuizen en patiëntenorganisaties reageerden vrijwel zonder uitzondering geschokt.  

Beschikbaarheid gegevens

Het eerste wat opvalt in veel reacties is dat het kennelijk nog steeds niet duidelijk is waar het bij de elektronische uitwisseling van gegevens om gaat. Het gaat daarbij helemaal niet om een EPD, een elektronisch patiëntendossier. Vrijwel alle huisartsen werken daar al mee en ook in ziekenhuizen worden EPD’s in hoog tempo ingevoerd. En dat zal ook gewoon doorgaan. De voordelen van elektronische opslag van gegevens zijn voor vrijwel elke hulpverlener evident. Patiëntgegevens zijn op elk moment en vanaf elke plaats binnen een zorginstelling in te zien. De grote irritatie van zoekgeraakte papieren dossiers, foto’s en onderzoekuitslagen behoort daardoor tot het verleden. Door elektronische opslag én uitwisseling hebben (mede)behandelaars inzage in elkaars notities waardoor langs elkaar heen werken wordt voorkomen. Ik werk al een aantal jaren met een EPD en zou echt niet meer zonder willen.

Landelijk schakelpunt

Wat Nictiz nu dreigt op te heffen is het landelijk schakelpunt (LSP), waardoor gegevens die zijn opgeslagen in EPD’s van huisartspraktijken, ziekenhuizen en apotheken op betrouwbare en relatief veilige wijze kunnen worden uitgewisseld. En dat wordt steeds belangrijker. Met toename van het aantal meervoudige chronische aandoeningen zijn steeds meer behandelaars betrokken bij de behandeling van één patiënt. Bij taakverdeling en concentratie van complexe zorg krijgen patiënten steeds vaker met verschillende zorginstellingen te maken. Om dat goed te laten verlopen is goede communicatie essentieel. Een groot deel van vermijdbare fouten in de zorg zijn een gevolg van onvoldoende communicatie. Ondanks tal van maatregelen neemt het aantal vermijdbare fouten niet af. Niet alleen in Nederland, ook elders, naar ik deze week las in de New England Journal of Medicine. In dit tijdschrift wordt opgemerkt dat een goede inrichting van een EPD en optimale beschikbaarheid van gegevens de beste mogelijke route is om hierin verbetering te bereiken.

Draagvlak

Waarom kan het LSP waarin toch heel veel is geïnvesteerd, dan toch niet worden voortgezet? Ik kan niet geloven dat gebrek aan middelen daarin de echt beperkende factor is. Het gaat om een financieringsgat van 1,6 miljoen euro, voorwaar toch geen groot bedrag in een zorgbegroting van ruim 60 miljard. Ik vrees dan ook dat het besluit van Nictiz vooral is ingegeven door twijfels over het draagvlak onder zorgaanbieders voor voortzetting. En daar is ook wel enige reden toe. Het debat over de invoering van het LSP is de afgelopen jaren onder meer gedomineerd door de discussie of het nu vanuit centraal of regionaal moet worden uitgerold. Niet zelden hebben zorgverleners zich ook zeer kritisch uitgelaten over het LSP. Uit het persbericht van Nictiz blijkt dat begin november circa 50 procent van de huisartsen en apotheken akkoord is met doorstart van het LSP, van de ziekenhuizen nog geen 10 procent. Ook het maatschappelijk draagvlak voor elektronische uitwisseling van gegevens lijkt, mede door de wijze waarop de laatste jaren de discussie is gevoerd, niet groot. 

Standaardiseren

Ik kan mij niet voorstellen dat de invoering van het LSP en verdere uitrol van elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens nu echt van de baan is. Natuurlijk gaat dat door. Maar als het LSP verdwijnt, zal dat niet op een gestandaardiseerde wijze gebeuren. Daarmee is niet alleen de veiligheid van gegevensuitwisseling niet gediend, de kwaliteit van de zorg ook niet. Nog los van het feit dat Nederland hierdoor echt achterop raakt met ontwikkeling in de landen om ons heen, waarmee in de toekomst bij concentratie van zorgactiviteiten toch ook zal moeten worden samengewerkt. Wij moeten het afblazen van het LSP dan ook niet willen accepteren. Graag roep ik de koepel- en patiëntenorganisaties op om in actie te komen. Niet alleen in het hernemen van afspraken over doorstart, maar vooral in het motiveren en informeren van zorgverleners en zorgvragers dat elektronische uitwisseling van gegevens in dit tijdsgewricht een onomkeerbare ontwikkeling is en van doorslaggevende betekenis voor kwaliteitsverbetering indien gestandaardiseerd en door alle zorgverleners optimaal benut.

Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman
Voorzitter KNMG-federatie

6 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

11 november 2011

Arie zal dan toch even moeten gaan bellen naar de zorgverzekeraars. Die blijven gezamenlijk in gebreke omdat zij weigeren deze kwaliteit van zorg in te kopen. Ook de wetgever staat toe te kijken: zorgverzekeraars hebben als enigen de zorgplicht voor hun verplicht verzekerden en de NZa is de aangewezen Marktmeester om toe te zien of e.a. volgens de wettelijke normen wordt nagekomen.

Bas Leerink, Menzis, heeft aangegeven er niet over te piekeren zorgaanbieders te gaan betalen voor het LSP/EPD omdat naar zijn mening in de door de NZa vastgestelde tarieven al een vergoeding zit voor dossiervorming.

LSP heeft zoals Arie uitlegt niets van doen met dossiervorming. Wellicht dat Arie Bas kan overtuigen?

Menzis heeft 1.8 miljard euro aan reserves opgebouwd en daar kan wellicht wat vanaf: ING belegt voor Menzis en kan wellicht investeren in Nictiz?

Zo krijg je een winwinwinwin situatie.

Succes.

DGo

13 november 2011

Heer Kruseman, vele ziekenhuizen staan nog aan het begin van de implementatie van een EPD. Een landelijk EPD is dan ook een brug (veel) te ver, los van het feit dat een landelijk EPD een kanon op een mug is.

Laat nu eerst de ziekenhuizen (maar ook de andere aanbieders in de zorg) hun eigen EPD op orde brengen. Dat duurt nog wel 5 à 10 jaar, of misschien wel langer.
Daarna kan wellicht worden overwogen of een regionale uitwisseling zinvol is.

Maar wellicht kan op de 'creditcard' de meest relevante informatie worden opgeslagen. Dat zou veel sneller kunnen gaan. En daarna heeft men geen oplossing meer nodig als het LSP.

ANH Jansen

13 november 2011

En wat gaat het LSP doen aan de misstanden in de operatie kamers van Nederland? Of het EPD?

Lees de Trouw van zaterdag 12 november, column Bert Keizer en kom tot bezinning.

Arie Kruseman zal zijn collegae met dat artikel om de oren moeten slaan om pas daarna aan de bel te gaan hangen over het LSP/EPD. Dat systeemmodel is overigens expliciet bedacht om het verzamelen van economische data mogelijk te maken. Data die nodig zijn om te voorkomen dat het MacroBeheersingsInstrument moet worden gebruikt. Voorkomen van overschrijdingen van het BKZ per sector is beter dan het achteraf terugvorderen. De kans dat een zorgaanbieder in de verstreken tijd failliet is verklaard is reëeler dan ooit tevoren.

LSP model Nederland heeft niets te maken met het EPD, maar alles met het Ministerie van Financiën, EL&I en als laatste VWS. Zie de kamerstukken en de memorie van toelichting op de Wet EPD.

Dit LSP zal er dan ook komen. Zo gaat dat in de ZorgKolchoze van E Schippers, VVD. Volksgezondheid is van ondergeschikt belang.

Anoniem

13 november 2011

Ik vind het een opmerkelijke veronderstelling dat er geen gestandaardiseerde communicatie komt als LSP van de baan is. ICT leveranciers hebben alle belang bij standaardisatie vanwege benodigd marktaandeel en internationalisatie - voor Continuiteit en innovatie. Zorgverleners moeten zelf veel meer hun werkprocessen en gegevens/koderingen standaardiseren, dat vergt nog veel werk en wellicht vele jaren - en laat LSP en NICTIZ daar nou net niet voor bedoeld zijn.

Kaspar Mengelberg

14 november 2011

Aan de leden van de Tweede Kamer

14 november 2011, Amsterdam

Betreft: motie doorstart EPD

Geachte Kamerleden,

Met verbijstering hebben aan het Platform Bescherming Burgerrechten [1] deelnemende organisaties kennis genomen van de op 10 november 2011 ingediende Kamermotie van de leden Mulder (VVD), Kuiken (PvdA) en Omtzigt (CDA), waarin een doorstart van het EPD bepleit wordt [2]. Naar verwachting zal uw Kamer op 15 november 2011 over deze motie stemmen.

Wij brengen in herinnering dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatie-uitwisseling in de zorg (31466) op 5 april 2011 na langdurige beraadslagingen unaniem heeft verworpen [3]. De onmogelijkheid om de veiligheid het EPD te garanderen, en de hiermee verband houdende gebrekkige privacybescherming van de patiënt, hebben in de afwegingen van de Eerste Kamer een doorslaggevende rol gespeeld. Bovendien aanvaardde de Eerste Kamer op dezelfde dag de motie-Tan, waarin de regering is verzocht "alles te doen wat in haar vermogen ligt om verdere beleidsinhoudelijke, financiële en organisatorische medewerking aan de ontwikkeling van het Landelijk Schakelpunt te beëindigen" [4]. De Minister heeft op 11 april 2011 toegezegd deze motie te zullen uitvoeren [5].

Wij stellen vast dat de motie-Mulder c.s. in tegenspraak is met de beslissingen van de Eerste Kamer, en verzoeken u met klem deze te verwerpen.

Hoogachtend,
vanuit het Platform Bescherming Burgerrechten,

DeVrijePsych
Stichting KDVP
Stichting Meldpunt Misbruik ID-plicht
Ouders Online
Stichting Privacy First
Burgerrechtenvereniging Vrijbit
Vincent Böhre (voorzitter)
Jacqueline Gerretsen (lid Humanistisch Verbond in kader van privacybescherming)
Joyce Hes (adviseur)
________________________________________
[1]http://www.platformburgerrechten.nl/index
[2]https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-138211.pdf
[3]http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20110405/stemming_wetsvoorstel_verworpen_en/f=/viozdip1gx6j.pdf
[4]http://www.eerstekamer.nl/motie/motie_tan_pvda_c_s_over_het/document/f=/viobb7spoajr.pdf
[5]http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20110411/brief_van_de_minister_van/f=y.pdf

Baars

16 november 2011

Prof. dr. Arie Nieuwenhuijzen Kruseman, mag ik u voorstellen een lans te breken voor de samenwerking met de industrie. Bij Amerikaanse companies als Microsoft, Google en Epic is al enorm veel gemaakt en het werkt!
Vele sectoren profiteren al jaren van goed doordachte private systemen welke van start gingen door gebruik te maken van industriestandaarden om zonder vertraging een brede acceptatie te krijgen en succesvol te worden gebruikt zonder bemoeienis van de politiek omdat hiervoor vaak geen rol is weggelegd om te komen to versnelling en innovatie.
Laten we niet de zoveelste doorstart aanmoedigen maar nu de markt een kans geven!

Top