BLOG

Cliëntenrechten: warm bad of koude douche

Cliëntenrechten: warm bad of koude douche

Afgelopen vrijdag besloot het kabinet over de Beginselenwet AWBZ-zorg. Op de precieze wettekst moeten we nog even wachten, maar het persbericht van het ministerie van VWS maakt wel duidelijk dat de positie van de cliënt wordt versterkt.

Afdwingbare afspraken

Die krijgt een afdwingbaar recht op het maken van afspraken in een zorgplan. Het regeerakkoord sprak nog over een dagelijkse douchebeurt. Het wetsvoorstel regelt dat de cliënt en de zorgverlener in het zorgplan afspraken maken over de dagelijkse hygiënische verzorging. Wel zo praktisch. En dat afdwingbaarheid noodzakelijk is, blijkt wel uit de Trend- en signaleringsrapportage 2011 van MEE. Bij nog te veel instellingen ontbreken überhaupt de zorgplannen. 

Cliëntenrechten

Terwijl het kabinet besloot over de Beginselenwet voerde de Vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de Wet cliëntenrechten zorg. Ook met deze wet kiest het kabinet  voor een versterking van de rechten van cliënten. Organisaties van cliënten en zorgaanbieders spraken met de Kamerleden over de voor- en nadelen van het wetsvoorstel. De cliëntenorganisaties zijn blij met bijvoorbeeld het recht op goede zorg, het recht op keuze-informatie, de klachten- en geschillenregeling en met de versterking van de medezeggenschapsrechten. Zij pleiten op onderdelen nog voor uitbreiding en aanscherping van deze rechten. De brancheorganisaties van aanbieders in de zorg daarentegen zien niets in de Wet cliëntenrechten zorg en vragen de Kamer de wet af te wijzen. Zij constateren dat  straks sprake  is van drie wetten waarin rechten en plichten van cliënten en zorgaanbieders geregeld worden.  Zij vragen zich dan ook af hoe de verschillende wetten op elkaar in werken en wie hier nu beter van wordt.

Gebrekkige klachtenregeling

Vanzelfsprekend mogen zorgaanbieders waarschuwen voor afstemmingsproblemen tussen de verschillende wetten, onnodige juridisering en overbodige wetgeving. Maar het afwijzen van het wetsvoorstel is te makkelijk en doet geen recht aan de bestaande zorgpraktijk. Het aantal klachten in de zorg is relatief laag. Dat komt vooral door de gebrekkige klachtenregeling en de afhankelijkheidsrelatie die er bestaat tussen cliënten en zorgverleners. Juist die afhankelijkheidsrelatie vraagt een stevige wettelijke borging van de cliëntenrechten. Zorgaanbieders die serieus werk maken van eigen regie en een goede relatie met hun cliënten, hoeven zich geen zorgen te maken over een juridisering van die relatie. En een wettelijke regeling van cliëntenrechten is pas echt overbodig als de inhoud van de zorg niet in goed overleg tussen aanbieders en cliënten tot stand komt, maar door de allesbepalende overheid wordt opgelegd, oftewel een verplichte dagelijkse douchebeurt. Het afwijzen van de Wet cliëntenrechten zorg zal daarom zowel cliënten als zorgaanbieders een koude douche bezorgen.

Jan de Vries, directeur MEE Nederland
www.mee.nl
www.twitter.com/jandevries_MEE

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

1 december 2011

De cliëntenverenigingen lijken elkaar goed te kunnen vinden in deze welhaast georkestreerde steun voor de Wcz.

Anoniem

1 december 2011

Het poneren van niet onderbouwde stellingen draagt niet bij aan de geloofwaardigheid. Letterlijk wordt gesteld "Het aantal klachten in de zorg is relatief laag. Dat komt vooral door de gebrekkige klachtenregeling". De klachtenregeling is absoluut niet gebrekkig. Opmerkelijk dat de directeur van Mee-Nederland, die bij uitstek zou moeten weten waar eventuele knelpunten zouden zitten, (1) er geen enkele noemt, (2) nalaat te onderbouwen waarom het huidige wetsvoorstel daarvoor een adequate oplossing biedt en (3) vergeet te melden waarom de voordelen daarvan groter zijn dan de nadelen. Ik zie het graag tegemoet. Tot die tijd geldt "don't fix it if it isn't broken".

Anoniem

1 december 2011

Is de huidige klachtenregeling niet gebrekkig? Als een zorgaanbieder geen klachtencommissie heeft, of een commissie die meepraat met de instelling, grijpt niemand in. Als de commissie met een uitspraak komt waar je als klager wat aan hebt, dan kan de zorgaanbieder die uitspraak naast zich neerleggen. Vraag maar eens aan mensen die een klacht hadden over zorg of zij zich serieus genomen voelden en of er iets met hun klacht is gedaan. Het antwoord is vast NEE. In deze nieuwe wet komt er tenminste een echt onafhankelijke geschilleninstantie die bindende uitspraken kan doen!

Anoniem

2 december 2011

Onzin, als een zorgaanbieder geen klachtencommissie heeft wordt er WEL ingegrepen, idem dito als die commissie niet aan de wettelijke eisen voldoet. Is dus elke klager na afloop van een klachtprocedure tevreden? Nee, natuurlijk niet, maar dat wil niet zeggen dat de procedure of de uitspraak of de klachtbehandeling niet deugt.

Anoniem

3 december 2011

Volgens onderzoek van het Nivel is zelfs een groot deel van de klagers die wel gelijk hebben gekregen van de commissie niet tevreden over de klachtenafhandeling of het resultaat.

Anoniem

7 december 2011

Ontevredenheid van klagers heeft vaak te maken met het feit dat klagers zich niet realiseren dat geoordeeld wordt op basis van hoor en wederhoor en de feiten dan net anders blijken te liggen dan eerst werd gedacht.

fuJuVnnYichzjo

10 maart 2012

We hoeven ons niks van Hawking aan te etrkken. Hij beweert zelf dat hij niet bestaat. Controverse? Bestaan wij dan ook niet. Jawel, wij hebben deze niet bestaande persoon zelf erbij gedroomd voor het tegenwicht.Maar zonder dollen. Als men gelooft wat hij beweert wordt het tijd te stoppen met moorden. In welke vorm dan ook. Als dit waar is is een mensenleven dus e9enmalig en wordt het letterlijk roofmoord.Maar men stopt niet met moorden, men gaat nog veel verder. Hawking wordt blijkbaar vooral door de echte ziellozen geloofd. En deze zijn er van overtuigd dat er hierna niks is en dus ook geen hel op ze staat te wachten. Dus nu stelen, roven, verkrachten en moorden maar. Wie dan leeft, dan zorgt. Ik begin te begrijpen waarom deze wereld zo ziek is. Zou Hawking nu doen wat hij van plan was voor hij hier kwam? Is natuurlijk mogelijk en dan moeten we hem zien als een klokkenluider van de bovenste plank. Al worden we wakker met mogelijk een ander idee dan hij voor heeft.Een gewaarschuwd mens telt nu volgens mij voor duizenden. Het wordt steeds moeilijker je omgeving te overtuigen.Goed verhaal en duidelijke uitleg van Mike trouwens.

Claire LaHeij Klijn

23 september 2012

Beste mensen, dit is de eerste en misschien wel de laatste keer dat ik mijn reactie geef. Sinds 7 jaar ben ik voorzitter van de cliëntenraad MEE AZ. Gedurende deze tijd heb ik een paar keer het genoegen gehad om met Jan de Vries in gesprek te gaan. Dat zou ik ook wel eens met mijnheer of mevrouw annoniem willen doen. De nieuwe wet geeft inderdaad veel meer zeggenschap voor de cliënten en daar gaat het uiteindelijk om. Laten we daar voor gaan.
Hartelijke groet Claire. klaar.laheij@gmail.com

Top