BLOG

Wcz: geen nieuwe vertraging s.v.p.!

Wcz: geen nieuwe vertraging s.v.p.!

De NPCF is niet verbaasd dat de zorgaanbieders de nieuwe wet Cliëntenrechten Zorg niet zo zien zitten, zoals onder andere verwoord door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ). Immers, de positie van de cliënt wordt met deze wet versterkt. Dat betekent dan tegelijkertijd meer verplichtingen voor de zorgaanbieders.

Tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer afgelopen vrijdag, waren naast zorgaanbieders ook patiënten- en cliëntenorganisaties aanwezig. Juist zij pleitten allemaal eensgezind voor een snelle behandeling van dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer.

Zorg anno ‘nu’

De Wcz gaat uit van de zorg anno ‘nu’. De huidige wetten (waaronder de Wet geneeskundige behandelovereenkomst -Wgbo) stammen uit de jaren ‘90. Maar sinds die tijd zijn er nieuwe inzichten ontstaan hoe de zorg beter ingericht kan worden, er zijn nieuwe zorgvormen, ketenzorg heeft in de zorg een veel nadrukkelijker plek gekregen, zorg wordt door multidisciplinaire teams verricht en bovendien hebben we nu een ander zorgverzekeringsstelsel dan in de jaren ’90.

Beter en gemakkelijker

De rechtspositie van de cliënt wordt beter door de nieuwe wet. Op dit moment maakt het voor de rechten van de cliënt uit of hij in een ziekenhuis behandeld wordt of zorg krijgt in een verpleeghuis. Straks heeft de cliënt overal dezelfde rechten en is de zorgaanbieder verplicht om ervoor te zorgen dat die rechten goed ingevuld worden.

Nieuwe rechten

In de wet zijn zowel oude rechten –inclusief jurisprudentie- en nieuwe rechten gebundeld. Nieuwe rechten zijn bijvoorbeeld het recht op keuze-informatie en  recht op informatie over incidenten. Daarnaast krijgt ook het klachtrecht in deze wet een plaats. De cliënt krijgt recht op laagdrempelige opvang en onafhankelijke ondersteuning. Als vervolg hierop kan een onafhankelijke geschillencommissie op een zorgvuldige maar veel snellere manier dan een rechtbank een bindend oordeel geven. Tot slot kan de cliënt straks rechtstreeks een beroep doen op de inspectie, waar nu de IGZ alleen toezichthoudend kan optreden.

Verwarring?

Het argument van de  brancheorganisaties dat sommige rechten nu in verschillende wetten terugkomen, wat verwarring zou geven voor de cliënt, gaat niet op. Hoewel de NPCF liever niet de instandhouding van de Wgbo naast de Wcz had gezien, zijn wij ervan overtuigd dat de rechten met de nieuwe wet goed geborgd zijn. De Wgz zegt immers: "Van de bepalingen van deze wet kan niet ten nadele van de cliënt worden afgeweken.”  Dus wat ons betreft komt deze wet er nu snel, want dat is in het belang van de cliënt.

Wilna Wind, directeur NPCF

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

30 november 2011

Dit klinkt veel logischer dan het verhaal van de zorgaanbieders en professor KNMG.

Beers

30 november 2011

Graag wil ik weten van de NPCF wat zij vinden van het feit dat mensen die worden opgenomen in een instelling voor maatschappelijke opvang of vrouwenopvang vanwege dakloosheid, huiselijk geweld en in het algemeen een grote mate van multiproblematiek (problemen met (geestelijke)gezondheid, verslaving, schulden , verstandelijke beperking, justitiele problemen etc), -waarbij afwisselend Wmo, Awbz, Wfz, Wjz e.a. leidend zijn qua financiering van de zorg-, vrijwel geen rechten krijgen op adequate zorg? Zijn clientenrechten alleen goed voor mensen met enkelvoudige problematiek? Alleen voor mensen die niet van de Wmo afhankelijk zijn? Gaan wij terug naar de jaren vijftig, waar de charitatieve instellingen bepaalden wat goed was voor mensen, juist wanneer mensen volledig afhankelijk waren van die instellingen? En nee, het gaat niet om veel mensen per jaar, maar 70.000?Tellen zij niet mee?

Anoniem

1 december 2011

De Wcz moet er juist snel komen! Ook voor de WMO en AWBZ gebruikers is het van belang, omdat de Wcz de zorg juist breed benaderd. Dat betekent een veel betere rechtspositie voor patiënten OOK die in de langdurige zorg worden verzorgd. Het is een heldere wet die patiënten en cliënten in een minder afhankelijke positie stelt, door het recht op betere informatie, verbeterd medezeggenschap en een beter klachtrecht. Dat laatste is ECHT nodig, juist omdat patiënten afhankelijker zijn in situaties waar ze langdurig zorg behoeven. Kijk naar meldpunten van de NPCF en Consumentenbond, al die patiënten die recht hebben op een betere rechtspositie in de zorg. ik zeg DOEN!

Anoniem

1 december 2011

De WCZ is een gedrocht, zowel inhoudelijk als administratief. Deze wet gaat -zoals zoveel wetten van VWS- uit van wantrouwen. Dat de wet eigenlijk hele andere doelen heeft dan vclientenrechten, gaat kennelijk aan de NPCF voorbij, althans vindt de NPCF dat niet relevant. Daarmee stelt de NPCF zich wat mij betreft buiten de brede discussie die het BOZ terecht aankaart.

De vorige reactie stelt dat de WCZ van belang is voor de WMO. Het is die persoon kennelijk ontgaan dat de WCZ juist niet van toepassing zal zijn op de WMO. Weg clientenrechten dus in de WMO. Daar zouden meer mensen zich eens druk om moeten maken.

NPCF

1 december 2011

@Beers: Het punt wat u aansnijdt is terecht. De NPCF zal de komende tijd de vinger aan de pols houden voor de gevolgen voor deze categorie mensen. Andere clientenorganisaties hebben dit punt ook al aangekaart bij de hoorzitting in de Tweede Kamer. Het heeft dus zeker de aandacht!

Anoniem

1 december 2011

Ik vind het toch wel bijzonder dat de BOZ pretendeert te handelen uit het belang van de cliënt, terwijl zij handelt uit het belang van het ziekenhuis of het verpleeghuis. Natuurlijk roepen de organisaties van zorginstellingen en dokters heel hard dat die wet niets voorstelt. Zij zijn bang voor de uitkomst: straks kunnen ze op het matje geroepen worden.

Top