BLOG

De begroting VWS een vlucht naar voren

De begroting VWS een vlucht naar voren

In november was de begroting van VWS in de Tweede Kamer aan de orde. Het bijzondere van de begroting van VWS is dat de eigenlijke begroting van het ministerie financieel niet in verhouding staat tot de bijlage bij de begroting. In die bijlage staat het premie gefinancierde gedeelte van de zorgkosten. Voor 2012 meer dan 70 miljard euro.

Het premiegefinancierde gedeelte

Alle begrotingen kunnen aan het oordeel van de Algemene Reken Kamer onderworpen worden. Dat geldt niet voor het premiegefinancierde gedeelte van de VWS begroting. De Algemene Reken Kamer heeft uit zichzelf een onderzoek gedaan naar de gegevensverstrekking in de zorg.

Structurele overschrijding

In november is het onderzoek verschenen en de conclusies waren niet mals. Over de laatste tien jaar is er sprake van een structurele overschrijding van de begroting VWS (het BKZ), die overschrijdingen worden vaak pas na een aantal jaren geconstateerd en de maatregelen om overschrijdingen terug te halen worden onvoldoende op hun effectiviteit  getoetst. Om die redenen kan de minister volgens de Algemene Reken Kamer haar verantwoordelijkheid voor de betaalbaarheid van de zorg niet voldoende waarmaken.

Onvoldoende onderbouwing

Deze laatste constatering is deze minister niet aan te rekenen, aangezien het rapport op de voorliggende tien jaren slaat. Wat deze minister wèl valt aan te rekenen, is dat zij ondanks het rapport van de Reken Kamer voor 2012 een volstrekt onvoldoende onderbouwde begroting aan de Kamer heeft voorgelegd. Met name de maatregelen op het terrein van de ziekenhuisbekostiging zullen aanleiding  geven tot forse overschrijdingen.

Houdbaarheid bestuurlijk akkoord

Uit de kortgeleden verschenen marktscan “medisch specialistische zorg” van de NZa (december 2011) blijkt dat over de afgelopen jaren de kosten van dat deel van de zorg waarover zorgverzekeraars en ziekenhuizen vrij mogen onderhandelen met 8 procent is gestegen. De kosten van het niet vrij onderhandelbare gedeelte stegen met 2 procent. Ook blijkt uit de marktscan dat de zorgvraag met 3 tot 4  procent veel minder snel groeit. Nu volgend jaar over 70 procent van de ziekenhuiszorg vrij mag worden onderhandeld, zullen de zorgkosten dus nog veel sneller stijgen dan de minister aangeeft. Gelet op de discussies tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars mag gevreesd worden voor de houdbaarheid van het bestuurlijk akkoord.

Bovendien blijkt steeds meer dat de administratieve systemen, die nodig zijn om te registreren, onvoldoende op orde zijn. Ook voor het AWBZ-gedeelte rammelt de begroting. De PGB ingreep is niet goed doordacht, de zorginkoop is slecht geregeld, de criteria moeten nog worden doorontwikkeld en het gereserveerd extra budget is niet onderbouwd.  De begroting draagt alle kenmerken van een vlucht naar voren, zonder voldoende onderbouwing en dat in een tijd waar toch al gevreesd moet worden voor verdere bezuinigingen in de zorg.

Onnodige verschraling

Met de te voorziene overschrijdingen volgend jaar en de manier waarop dit kabinet nu al bezuinigt, zal dit ongetwijfeld leiden tot het verder afwentelen van kosten op de verzekerden in de vorm van onnodige verkleining van het basispakket, het verkleinen van de contracteerruimte, het verlagen van de AWBZ-tarieven en onnodige hogere premies en eigen bijdrages. De makkelijke weg. Die weg is voor mijn partij onaanvaardbaar en dan rest niets anders dan tegen de begroting te stemmen.

Eeke van der Veen

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

6 januari 2012

En welke partij zat de afgelopen 10 jaar wel in de regering en kan verantwoording dragen voor deze periode? Zat niet een groot deel van deze tijd de PvdA er?

En dan nu niet vanuit landsbelang (clientbelang) aangeven hoe het wel moet maar alleen aangeven hoe het niet moet. Alleen maar vanuit partijpolitieke overwegingen tegenstemmen en niet op een platvorm als skipr met een alternatief komen.

Daarom staat de politiek steeds verder van de burger en trekt het veld zich steeds minder van de politiek aan. Het is weer een mooi voorbeeld van Haags kaasstolp denken maar organisaties en nog veel belangrijker de clienten worden van een dergelijke oprisping niet beter.

Met uw ervaring zou het u sieren aan te geven hoe het volgens u wel zou moeten. Dan weten we waar u en uw partij voor staan. Nu weten we alleen wat u niet wil en kiest u daarmee feitelijk dezelfde weg als de minister van VWS, we weten dan nog steeds niet waar we uitkomen.

Misschien is dat nog wel het meest voor de hand liggende antwoord. We weten de problemen niet op te lossen en daarom gaan we maar door waar we mee bezig waren, net als de afgelopen 10 jaar omdat niemand, ook ik niet, het antwoord heeft.

Anoniem

6 januari 2012

Voor lange termijn denken is visie nodig, is wilkracht nodig en is vooral durf nodig. De durf zit hem in: durven denken buiten gangbare kaders, durven denken in daadwerkelijke oplossingen. Ook durven denken over de grenzen van partijpolitieke kaders en vooral durven denken over 'regeerperiodes' heen.
Helaas wordt er nu vrijwel alleen uitgegaan van de 'veilige reeds bekende kaders'. Mij is duidelijk dat de minister het een zorg zal zijn hoe en op wat voor wijze zorgNederland er na de regeerperiode erbij staat. Overigens wil ik de bal niet alleen leggen bij de Overheid. Er zijn nogal wat uitvoerende organisaties met een dik pak boter op het hoofd. Zorgverzekeraars zijn oa. organisaties waar ik op doel. Zij geven aan goed voor de verzekerde te willen zorgen maar gezien de opstelling valt daar flink aan te twijfelen. Zowel aan de voorkant (verschraling basispakket en fikse uitbreiding aanvullendpakket (met forse meerkosten) als aan de achterkant verschraling van consultkosten treft in mijn ogen de verzekerde, de burger dubbel. Initiatief nemen om de zorg, natuurlijk in afstemming met de reeeds eerder genoemde burger en de aanbieders van zorg zie ik tot nu toe niet gebeuren. Wat ik helaas mis is de gezamenlijkheid in de gemeenschappelijkheid. Vaak reageren en zitten partijen in samenwerkingsverbanden vanuit eigen visie en eigen organisatieopzet. Hier is op zich niets mis mee maar in het kader van preventie en kostenbeheersing (kostenverdeling) "moeten" partijen het doel en de uitkomst van dat wat preventie en zorg voor ogen heeft boven de schotten van de eigen organisatie zetten.

Mitrasing, huisarts

6 januari 2012

Vraag deze heer nu wat een huisarts mag verdienen? Daar kan hij nog niet eens een concreet antwoord op geven en hij niet alleen. En dat stel politici moet de toezicht op de betaalbaarheid van de gezondheidszorg in NL toevertrouwd worden.

Top