BLOG

Redding Sionsberg is zware, maar geslaagde bevalling

Redding Sionsberg is zware, maar geslaagde bevalling

Het was een zware bevalling, maar het resultaat mag er zijn. Het Dokkumse ziekenhuis De Sionsberg heeft een hervormingsplan opgesteld, dat toekomstbestendig is, financieel haalbaar en dat kwaliteit en bereikbaarheid van zorg voor de inwoners van Noordoost Friesland garandeert. Blijft daarbij alles hetzelfde? Nee. Is dat moeilijk? Ja, natuurlijk!

Maar voor een ziekenhuis dat zo klein is als De Sionsberg is het niet mogelijk om alles bij het oude te houden. Dat betekent dat zowel de elk jaar strenger wordende kwaliteitseisen steeds meer zouden gaan wringen, ook financieel is het niet vol te houden, omdat er gewoon te weinig patiënten zijn.

Realiteit

Die realiteit bracht het bestuur van De Sionsberg er toe om eind november aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) te melden dat het zorgaanbod ingeperkt zou gaan worden. Deels vanwege het niet voldoen aan de minimale kwaliteitseisen van de beroepsgroepen en deels vanuit financieel perspectief. De Inspectie heeft op basis van dit besluit het verscherpt toezicht opgeheven, onder de afspraak dat er medio januari een verder uitgewerkt plan moest liggen. Over dat plan heeft de inspectie nu positief geoordeeld, waardoor De Sionsberg met de uitvoering aan de slag kan.  

Slapeloos

De afgelopen weken heb ik heel wat slapeloze nachten gehad. Soms vanwege alle onterechte instigaties die er uit de omgeving van het ziekenhuis kwamen over De Friesland.  Echter misschien nog wel vaker, omdat ik grote twijfels had over de voortgang die werd gemaakt bij het hervormingsplan. Uiteindelijk is het gelukt, al was het feitelijk twee voor twaalf en met de nodige externe hulp.

Wantrouwen

De rol die je als zorgverzekeraar speelt wordt door heel wat partijen met argusogen bekeken. Door de burgers die hun ziekenhuis overeind willen houden, maar helaas niet altijd zicht hebben op  kwaliteit en de achterliggende normen. Ook de plaatselijke middenstand en de medisch specialisten die vrezen voor hun broodwinning. Maar niet in de laatste plaats de politiek. Dat levert het risico op dat er over de rug van patiënten en oprecht actievoerende inwoners een electoraal gedreven strijd wordt gevoerd. Zo is daar de PvdA die bij monde van Kamerlid Eeke van der Veen stelt dat er een democratisch gat is waar het actiecomité terecht in is gesprongen.  De zorgverzekeraar zou een monopolist zijn met verkeerde motieven. Het is een vrij doorzichtig betoog, maar Van der Veen die jaren bestuurder van een zorgverzekeraar is geweest (in casu: Agis), zou beter moeten weten dan een beeld neerzetten vanuit wantrouwen. 

Adequaat

Terwijl de werkelijkheid echt anders is. Een zorgverzekeraar die door iets anders gedreven wordt dan het inkopen van goede, bereikbare en betaalbare zorg voor haar klanten zou snel onbetrouwbaar worden voor haar klanten. We hebben een marktaandeel van 63 procent en juist daarom is er vanuit onze kant buitengewoon hard gewerkt om adequate zorg in de regio te behouden.

 Kwaad daglicht

Ik denk dat er een ander democratisch deficit is. Wanneer het mis gaat in een ziekenhuis, dan zijn de mogelijkheden om extern bestuurlijk bij te sturen, in het belang van de patiënt, zeer beperkt. Als vanuit de politiek vervolgens vooral de motieven van betrokkenen onterecht in een kwaad daglicht worden gesteld dan gaat het wringen.  Immers ook Van der Veen zal in algemene zin toch erkennen dat je niet alle zorg overal in de lucht kunt houden, met name in die gebieden waar de burger geen optimale kwaliteit krijgt, simpelweg omdat er te weinig volume is. Om dan wanneer het moeilijk wordt verdachtmakingen te gaan roepen, is scheef en wekt het vermoeden van puur electorale motieven. Dat is zonde, want in het zorgveld zijn heel veel partijen die samen de zorg van goede kwaliteit en betaalbaar willen houden en daartoe ook verantwoordelijkheid nemen. Een constructieve en vooral consequente opstelling vanuit de politiek is hierbij echter onontbeerlijk.

Realistisch

Er ligt nu een plan waarin De Sionsberg haar zorgaanbod realistisch vorm geeft door zowel keuzes te maken over welke zorg geboden wordt en welke niet, als ook door grenzen te stellen aan de zwaarte van de zorg die wel zelfstandig geboden kan worden. Zo blijft het ziekenhuis 24 x 7 uur open. Ook wordt er in samenwerking met andere zorgaanbieders die over een  SEH beschikken en de aanvullende ambulance faciliteiten die wij als De Friesland al hadden geregeld voor de regio, de acute zorgfunctie geborgd.

Doodzonde

Op sommige punten moeten de plannen nog verder uitgewerkt worden. Bijvoorbeeld ten aanzien van de geboortezorg. Daar zullen nieuwe en innovatieve vormen gezocht moeten worden om de zorg voor deze regio te bieden. Dit vereist bestuurlijke daadkracht en leiderschap. Dit is met name mijn grootste zorgpunt voor de toekomst. De plannen zijn goed, maar het komt nu aan op het ook goed uitvoeren van de plannen. Want het zou doodzonde zijn, als het hierop in het vervolg zou stranden.

Betrokkenheid

Dat zou slecht zijn voor De Sionsberg en bijzonder vervelend voor al degenen die zich de afgelopen maanden het snot voor de ogen hebben gewerkt om iets kwalitatief goeds en houdbaars overeind te houden in Dokkum. Maar het zou vooral een grote deceptie zijn voor de inwoners van de regio die de afgelopen maanden hun betrokkenheid op tal van manieren hebben getoond.

Diana Monissen

 

6 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

27 januari 2012

Marktaandeel van DFZ-Achmea-Agis is hoger dan 63%. Gaat richting 85%. Dan spreek je al snel van een pseudo monopolie.

Is er wat gevraagd aan de overige 15%. En wat vinden de "concurrerende" verzekeraars van het initiatief van de Achmea club? Perifere verzekeraars hoeven niet meer het beleid van de dominante verzekeraar (sgroep) te volgen.

Agis was in de tijd van Eeke van der Veen een ziekenfonds met een aangewezen en afgesloten verzorgingsgebied. Een bewust monopolie zoals dat met een ziekenfondssysteem mogelijk is.

Sturing in een privaat stelsel ligt heel moeilijk. Sturing vanuit een monopolie of pseudo monopolie positie maakt de zaak eenvoudiger.

Medisch specialisten worden weer eens weggezet als uitsluitend opkomend voor de eigen portemonnee.

In ons Gidsland de USA pakt men de zaken toch wat anders aan: deelnemers in de enige nog opererende HMO, Kaiser Permanente, moeten soms wel 1.5uur reizen om hun KP ziekenhuis te kunnen bereiken en doen dat zonder morren, want ze hebben ervoor getekend. KP Ziekenhuizen scoren hoog in de prestatie lijsten; top 5 gemiddeld.

En de ziekenhuizen die het anders aanpakken, Mayo clinic, Cleveland Clinic e.d., trekken patiënten vanuit de hele USA en zelfs de hele wereld. Best practices, waarmee ook nog wordt geadverteerd om klanten te trekken, maakt de reistijd tijdloos.

Met 4 Mayo en Cleveland is Nederland voorzien. Dat zijn productie cijfers waar je mee thuis kan komen en zet hele discussie over Sionsberg e.d. in ander perspectief.

In EU kent men echter een ander beleid: vestigingsbeleid vanuit de Overheid. Wettelijk geregeld. Zo kan het ook.

Nederland heeft zich in een heel moeilijk pak genaaid.

KP scenario, verticale integratie, is verboden.

Publieke aansturing middels wettelijk vestigingsbeleid is door gekozen inrichting onmogelijk.

Analyse van de ambtelijke werkgroep: "stuck in the middle".

Introductie van systeem Flying doctors in Nederland zou dan best eens mogelijk zijn.

Anoniem

28 januari 2012

Hoe kan een ziekenhuis dat nog kleiner dan klein wordt nu in 1 x wel aan al die hoge eisen van de inspectie voldoen? De patienten die oncologische operaties nodig hebben worden nu in Drachten geopereerd en wel door de chirurgen van de Sionsberg, wat is het verschil, de muren? Ook wordt de expertise van een chirug uit Dokkum gevraagd om in Drachten te helpen bij de operaties ivm meer ervaring. Het is te gek voor woorden allemaal. En het draait maar om 1 ding en dat is geld. Nu worden we nog kleiner dan klein en ben je nog kwetsbaarder. Waarom is de cardiologie nog niet open? Waar ligt dat probleem en waarom is dat nog niet opgelost? Wie gaat de veranderingen leiden? Waarom is hier nog geen duidelijkheid over? De huisartsen en dokterswacht sturen nu al geen patienten meer door naar Dokkum, dus waarom zal dit in de toekomst anders zijn? Wie wil nu naar een ziekenhuis waar je wel terecht kunt voor diagnose stelling maar niet voor behandeling? Dit plan kan het nog geen 2 jaar uithouden mijn inziens! Hoe kun je nog gekwalificeerde verpleegkundigen opleiden? Niet dus en ook wil niemand meer hiernaar toe om te werken. Want er is geen toekomst. Conclusie: Na 2 jaar toch een poli.

Anoniem

29 januari 2012

Oplossing voor probleem Sionsberg is simpel.

1. De Friesland of Achmea zet met een kop in de krant: "Achmea achter de rechtvaardige eisen van goede zorg in NO Friesland"

2. De huidige bestuurder en Raad van Toezicht vervangen door een goede kapitein en een goede "bemanning"

Dan is het probleem direct opgelost!

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

30 januari 2012

Op speciaal verzoek van Ruud Koolen.
De feiten zijn als volgt:
Een zorgverzekeraar heeft als belangrijkste verplichting om goede zorg aan te bieden aan de zorgverzekerde.
Hiertoe sluit de zorgverzekeraar contracten met zorgverleners oftewel artsen, medisch specialisten. Wanneer duidelijk wordt dat een zorgverlener ernstig gefaald heeft in het uitoefenen van zijn functie en dus in het nakomen van zijn verplichtingen naar de patient en naar de zorgverzekeraar, kan de zorgverzekeraar wel degelijk ingrijpen, in uiterste geval de toelatings-overeenkomst aan de zorgverlener opzeggen.
De zorgverzekeraar kan er ook voor zorgen dat de onderste steen van de medische waarheid boven komt via het medisch dossier en er voor zorgen dat het slachtoffer alsnog adequate medische hulp krijgt zo mogelijk ter herstel van de schade van de medische fout.
Maar niets van dat alles gebeurt tot nu toe. De zorgverzekeraars dienen eindelijk hun verantwoordelijkheid voor hun verzekerden.
Persoonlijke verantwoordelijkheid is een morele verplichting, ook in zorgverzekeraarsland.
Berouw en herstel van verkeerde keuzes is ten alle tijde mogelijk, voor iedere professional, voor ieder mens.
Vertel en Herstel, Registreer en Leer: www.sin-nl.org

tjark reininga

30 januari 2012

het lijkt me niet correct dat mr. Hankes stelt dat de belangrijkste verplichting van de zorgverzekeraar is zorg te bieden, dat is de taak van de zorgaanbieders. de verzekeraars moeten er vooral voor zorgen dat hun cliënten de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. daarbij zouden zij als diens adviseur moeten optreden, naast de vertrouwensrol van de behandelaars. daarnaast kunnen de verzekeraars inderdaad met hun overzicht de kwaliteit van de geleverde zorg bewaken. ze moeten er daarbij echter altijd van uitgaan dat het om de kwaliteit in de ogen va de verzekerde moet gaan, en die omvat meer dan medisch-technische aspecten.

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

31 januari 2012

@ Tjark Reininga: ipv bieden kunt U lezen verzekeren. Een goed verstaander heeft een half woord nodig.
Kern van de boodschap is:
De zorgverzekeraar neemt door het contract met de zorgverzekerde belangrijke verplichtingen op zich oa het bevorderen dat de zorg van voldoende kwaliteit is en voldoende toegankelijk, De zorgverzekeraar moet ervoor zorgen dat zijn verzekerden adequate zorg kunnen verkrijgen, zie gedragscode van de zorgverzekeraars Zeist 2006. Helaas voldoen de zorgverzekeraars bij falende zorgverleners waarmee zij het toelatingscontract hebben afgesloten niet aan hun zorgplicht jegens de slachtoffers. Zorgverzekeraars betalen alle ingediende declaraties ongeacht het resultaat. Bij ondergetekende leidde dit inmiddels tot vergoeding van meer dan 360 dagen ziekenhuisopname, waarbij de zorgverleners aantoonbaar niet aan hun zorgplicht voldeden. Kassa!
Wie stopt deze financiele en medische wantoestanden? Zorgverzekeraar voldoen aan Uw plicht jegens Uw verzekerden! Vertel en Herstel, Registreer en Leer:
www.sin-nl.org

Top