Partner
nieuws

E-diagnostiek verhoogt efficiëntie binnen de GGZ

E-diagnostiek verhoogt efficiëntie binnen de GGZ

Binnen de geestelijke gezondheidszorg groeit de vraag naar efficiënte, transparante en betaalbare zorg, ten koste van dure reguliere behandeltrajecten. Matched Care wordt steeds meer het uitgangspunt, waarbij de zorg erop gericht is om cliënten zo snel mogelijk op de meest geëigende plaats, door de meest geëigende professional te behandelen.

E-diagnostiek biedt de mogelijkheid om met minimale inzet van behandelcapaciteit een voorlopige diagnose te stellen, die kan dienen als werkhypothese voor het vervolgtraject.

Vooruitlopende op de aankomende Basis GGZ heeft TelePsy een e-tool ontwikkeld, waarmee huisartsen en POH-GGZ onafhankelijke triagediagnostiek kunnen aanvragen. Door diagnostiek binnen de huisartspraktijk beschikbaar te stellen, wordt vaker direct naar de juiste zorgaanbieder verwezen. Medio 2011 is door de NZa een voorlopige betaaltitel toegekend binnen de “beleidsregel innovatie”. Hierdoor is triagediagnostiek met behulp van de e-tool separaat declareerbaar in de kernregio Limburg. De meeste grote Nederlandse zorgverzekeraars hebben zich bij het project aangesloten, waardoor cliënten geen eigen bijdrage of eigen risico betalen. Inmiddels heeft ruim 25% van de huisartsen en POH’s in Limburg zich aangemeld en wordt samengewerkt met verschillende grote, kleine en gespecialiseerde GGZ-aanbieders. Met deze aanbieders zijn afspraken gemaakt ter voorkoming van dubbele diagnostiek en het geven van feedbackinformatie.

Door Stichting Robuust is een subsidie toegekend waarmee, in samenwerking met de vakgroep huisartsgeneeskunde van Maastricht University, onderzoek wordt verricht naar de (kosten)effectiviteit. De komende 3 jaar zullen de bevindingen worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. De eerste onderzoeksresultaten zijn veelbelovend.

Dat er binnen huisartspraktijken behoefte is aan een dergelijke vorm van GGZ-ondersteuning blijkt niet alleen uit het aantal aanmeldingen in relatief korte tijd, maar ook uit de resultaten van een eerste toepasbaarheidsonderzoek. Ruim 90% van de ondervraagde huisartsen en POH’s geeft aan dat ze zich in hun regiefunctie versterkt voelen en dat hun cliënten veel baat hebben bij de inzet van de tool.

E-diagnostiek

Het traject start met een gedigitaliseerde vorm van het semigestructureerde interview, welke via het internet wordt afgenomen. De applicatie is zelfdenkend en kan op basis van de antwoorden van een cliënt bepalen welke vervolgvragen worden gesteld. Daarnaast kan het systeem besluiten meer specialistische vragenlijsten klaar te zetten als er aanwijzingen zijn voor een bepaalde problematiek of stoornis. Het systeem genereert hypotheses welke door een psycholoog kunnen worden getoetst.

Binnen de applicatie is de behandelscope van een groot aantal GGZ-aanbieders opgenomen. Op basis van de aard en ernst van de klachten wordt een match gemaakt met een zorgaanbieder, waarbij tevens rekening wordt gehouden met persoonlijke voorkeuren en woonplaats van de cliënt. Een rapportgenerator zorgt voor eenduidige interne en externe verslaglegging, welke via Zorgmail direct naar het HIS van de huisarts wordt verstuurd.

Toepassing binnen de GGZ

Niet alleen onder huisartsen, maar ook binnen de GGZ bestaat de behoefte om snel een voorlopige diagnose te kunnen stellen. Zo kan worden bepaald of cliënten terecht op de wachtlijst staan, of welk zorgtraject en behandelaar het beste passen bij de klachten van een cliënt.

Het is reeds bekend dat mensen via internet meer en gedetailleerdere informatie geven dan in een face-to-face contact. Enerzijds komt dit omdat een e-tool alle tijd heeft om klachten gestructureerd uit te vragen. Anderzijds zorgt het anonieme karakter van internet ervoor dat mensen gemakkelijker over hun problemen praten, waaronder ook problemen die als “taboe” worden ervaren, zoals seksuele problemen of verslaving.

Testdiagnostiek vormt binnen veel GGZ-instellingen een vast onderdeel van het intaketraject. Het combineren en digitaliseren van een semigestructureerd interview en de testdiagnostiek die daarop volgt, staat dan ook dichter bij de dagelijkse praktijk dan men in eerste instantie zou vermoeden. Koppelt men vervolgmetingen aan de reeds afgenomen klachtenlijst spreekt men van ROM.

E-diagnostiek maakt het mogelijk om in een vroeg stadium de aard en ernst van klachten in kaart te brengen. Een vroege diagnose helpt niet alleen de verwijzing te optimaliseren, maar zorgt ook binnen instellingen voor een betere match met de behandelaar. Met e-diagnostiek kunnen zorgverleners de kwaliteit van zorg verbeteren, meer patiënten behandelen, tegen lagere kosten, zonder de werkdruk te verhogen.

Meer informatie

Marco Essed
Spoorweglaan 15
6221 BS Maastricht
043-3507385
m.essed@telepsy.nl
www.telepsy.nl

0 Reacties

Top