Partner
nieuws

WNT 2 aangenomen

WNT 2 aangenomen

Op 22 december 2014 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de aanpassingen in de Wet Normering Topinkomens in de (semi)publieke sector (ook wel WNT 2 genoemd). De norm voor topinkomens in de publieke en (semi)publieke sector wordt door deze wet verlaagd naar 100% van het ministerssalaris.

Nu mogen topfunctionarissen nog 130% van een ministerssalaris verdienen. De wet gaat in op 1 januari 2015. Dat betekent dat vanaf 2015 het maximumsalaris (inclusief vakantiebijslag en eindejaarsuitkering) van topfunctionarissen € 144.108,-- bedraagt. Vermeerderd met onkosten en pensioenbijdrage komt dat neer op € 178.000,-- per jaar. Topfunctionarissen die na 1 januari 2015 een nieuw arbeidscontract aangaan vallen direct onder de nieuwe norm van 100%. Bestaande gevallen worden op den duur onder de norm gebracht.

Sectorale normen

Voor zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking gelden andere, sectorale normen. De ministers van Wonen en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, hebben op 23 december jl. bij brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij de resterende termijn tot 1 januari 2015 te kort achten om nog in 2014 op een zorgvuldige wijze te komen tot een evenwichtige indeling in klassen met bijbehorende bedragen onder de nieuwe bezoldigingsnorm.

Daarmee blijft, aldus de beide ministers, voor 2015 automatisch de regeling van het kalenderjaar 2014 (voor de zorg is dat de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector) van toepassing, inclusief alle bezoldigingsklassen met bijbehorende maxima. De ministers hebben aangekondigd in overleg te zijn met de betrokken veldpartijen over een klasseindeling onder de WNT 2-norm voor het jaar 2016.

De brieven hebben al tot de nodige kritiek van de oppositie geleid. Zou de opstelling van de beide ministers betekenen dat de nieuwe topfunctionaris in de zorg die in 2015 in dienst treedt nog beloond mag worden volgens hogere klassen dan dat de WNT 2 toestaat? Dat is op zijn minst merkwaardig. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van deze discussie.

mr. Jolanda Krijgsman
Advocaat arbeidsrecht Nysingh

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top