Partner
nieuws

WNT-2 in de zorg: Nieuwe sectorale bezoldigingsnorm zorg- en welzijnssector 2016

WNT-2 in de zorg: Nieuwe sectorale bezoldigingsnorm zorg- en welzijnssector 2016

Voor bestuurders in de zorg geldt vanaf 1 januari 2016 de nieuwe Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp. De toegestane bezoldiging bedraagt dan maximaal 100 procent van een ministerssalaris, behoudens overgangsrecht.

100 procent

Tot 2013 werd de beloning van bestuurders in de zorg vastgesteld aan de hand van de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg. Sinds 1 januari 2013 geldt de Wet Normering Topinkomens (WNT). Deze stelt een maximum aan de bezoldiging en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen, waaronder bestuurders in de zorg. Aanvankelijk bedroeg de maximale bezoldiging voor topfunctionarissen 130% van een ministerssalaris. Sinds 1 januari 2015 is de Wet Verlaging Bezoldigingsmaximum WNT (WNT-2) van kracht en is de toegestane maximale bezoldiging voor topfunctionarissen teruggebracht tot 100% van een ministerssalaris. In 2015 was dit maximaal € 178.000 bruto per jaar, inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, onkostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever; voor 2016 is dit € 179.000 bruto.

Klassenindeling

Voor de zorg- en welzijnssector geldt sinds 1 januari 2014 de klassenindeling volgens de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. Zorginstellingen worden ingedeeld in de klassen A tot en met J; voor klasse J geldt het wettelijke bezoldigingsmaximum. De indeling in klassen geschiedt aan de hand van complexiteit, impact en omvang, waarvoor punten worden toegekend. Afhankelijk van het totale aantal punten wordt een instelling ingedeeld in één van de klassen A tot en met J.

Overgangsjaar

Voor de zorg- en welzijnssector is 2015 een overgangsjaar en is het verlaagde wettelijke bezoldigingsmaximum nog niet van toepassing; de bezoldigingsklassen uit 2014 met de bijhorende maxima zijn van toepassing gebleven. Feitelijk wordt de maximale bezoldiging op grond van de WNT-2 in de zorg dus pas per 1 januari 2016 geëffectueerd.

Regeling 2016

De Minister van VWS heeft op 26 november 2015 de nieuwe Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp vastgesteld (Staatscourant 30 november

2015, nr. 42674). Deze gaat in per 1 januari 2016. Volgens de nieuwe regeling worden instellingen in de zorg- en welzijnssector ingedeeld in de klassen I tot en met V. De indeling vindt plaats op basis van kennisintensiteit, complexiteit verhogende factoren en omzet.

Monitoring

De nieuwe regeling is gebaseerd op een voorstel van de NVTZ. Naar aanleiding van kritiek van de eigen leden en van de NVZ, heeft de NVTZ aan de Minister de voorwaarde gesteld dat vanaf de invoering van de nieuwe sectorale regeling de effecten van de nieuwe regeling in een doorlopend evaluatieproces worden gevolgd, zodat zo nodig tijdig kan worden bijgestuurd. De NVTZ heeft verder aangekondigd samen met de NVZD, de NVZ en eventuele andere partijen een onafhankelijke commissie te willen instellen die de effecten van de nieuwe regeling voor de zorg- en welzijnssectoren gaat monitoren.

Overgangsrecht

Tot slot nog kort het overgangsrecht. Een topfunctionaris kan bij een instelling slechts eenmaal aanspraak maken op het overgangsrecht: wie bij de inwerkingtreding van de WNT in 2013 al gebruik had gemaakt van de overgangsregeling, kon daarop bij de inwerkingtreding van de WNT-2 dus niet opnieuw een beroep doen. Wel loopt onder de WNT-2 de (reeds ingegane) overgangsregeling voor deze topfunctionaris gewoon door.

Als gezegd, is 2015 voor de zorg- en welzijnssector een overgangsjaar en wordt de werking van de WNT-2 de facto uitgesteld tot 1 januari 2016. Dat heeft tot gevolg dat ook het overgangsrecht van de WNT-2 pas ingaat bij de inwerkingtreding van de nieuwe Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp, dus per 1 januari 2016. Dit geldt alleen voor topfunctionarissen die voor het eerst een beroep doen op het overgangsrecht op basis van de WNT-2 èn voor in 2015 benoemde topfunctionarissen. Voor hen betekent dit concreet dat de bestaande bezoldigingsafspraken in de jaren 2016 tot en met 2019 worden gerespecteerd, gevolgd door een afbouw van de bezoldiging tot het voor de instelling geldende maximum in de jaren 2020 tot en met 2022. 

Meer weten over de implementatie van de WNT- 2 in de zorg, neem gerust contact op met Nysingh advocaten - notarissen N.V.

Martijn van de Mortel en Astrid Baremans

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top