Partner
nieuws

De expedities van HR2020

De expedities van HR2020

Beweging HR2020 heeft de afgelopen periode een aantal Expedities binnen zorgorganisaties georganiseerd. En met veel succes. In deze whitepage gaan we in op de Expedities, hoe ze zijn opgebouwd en welke effecten ze hebben.

Centraal in de expedities staat:

•    Het vraagstuk van de organisatie
•    Anders kijken, anders denken en anders doen
•    De praktijk van de deelnemers.

1.    Opbouw Expedities

De expedities zijn uit 5 elementen opgebouwd.

Inspiratieplein

In 1 dag worden gezamenlijk de contouren van het vraagstuk dat onderzocht gaat worden geschetst. Deze schets wordt de opdracht voor de voor interne contractering.

Ontwerpateliers

In 3 dagen (6-dagdelen) worden door de deelnemers een of meerdere samenhangende Oplossing(en) geschetst en vertaald in zogenaamde Bouwstenen met een concreet uitgewerkt Evaluatiekader. Aan de basis van deze Bouwstenen ligt een analyse van  (interne en externe) factoren met behulp van het zogenaamde Landschapsmodel.

Werkateliers

In wederom 3 dagen (6-dagdelen) worden de Oplossing(en) vertaald in concrete producten gericht op Leren, Ontwikkeling en Innoveren inclusief Uitrolplan en Evaluatieplan. Doel is dat er een proces van Leren, Ontwikkeling en Innoveren ontstaat dat zich niet alleen richt op het actuele vraagstuk, maar ook nieuwe vraagstukken aan kan: leren te Leren, Ontwikkeling en Innoveren.

Werkpleinen

In 2 dagdelen worden de deelnemers en de organisatie ondersteund en krijgen ze ‘eerste hulp’ bij de invoering.

Onderhoudsateliers

Na verloop van tijd wordt gedurende 1 dag het proces getoetst en vindt een inhoudelijke verdieping plaats op basis van de resultaten tot dan toe. Onze invalshoek hierbij is Plan-Do-Trust-Grow met als doel het proces gaande te houden.

2.    Landschappen

Een onderwerp pakken we uit de methodiek, namelijk het werken met landschappen. Onze ervaring is dat hierbij in feite de gordijnen van de organisatie geopend worden en de deelnemers ongehinderd naar buiten kunnen kijken. Om de werkelijkheid van de deelnemers hier bij te betrekken mogen zij gasten meennemen.

Het Burgerlandschap

In dit landschap staat de ontwikkeling van de burger (als potentiele toekomstige zorgvrager) centraal. We verkennen daarbij de ontwikkelingen die we zien in het burger zijn/burgerschap waarbij maatschappelijke trends nadrukkelijk in beeld worden gebracht.

Het Zorglandschap

Dit landschap behelst een veelheid aan primaire processen zoals deze binnen de organisatie zijn ingericht en organisatorisch ingebed. We gaan op zoek naar transities en transformaties in zorgprocessen.

Het Werklandschap

Het werklandschap behelst het geheel aan maatregelen rond werken en samenwerken. In het werklandschap verkennen we de ontwikkelingen binnen functies, rollen en taken en daarmee samenhangende werkplekken.

Het Leerlandschap

Het leerlandschap brengt kleur in het pallet van leeractiviteiten en/of -interventies gericht op ontwikkeling en groei. Vanuit een strategisch perspectief gaan we samen kijken naar vraagstukken rond opleiden, leren, ontwikkelen en bewust(worden).

Het Informatielandschap

Het verzamelen van informatie (inclusief kennisbestandsdelen) gebeurd veelal in informatie-landschappen. Het gaat dan om kennisproductiviteit in de breedst zin van het woord.  We leren het informatielandschap te herkennen en te onderkennen in het nu, straks en voor later om zo duurzaam kennis- en informatie-gebonden zaken te kunnen regelen.

Het Leiderschapslandschap

Het ontwikkelen van sturingskracht binnen de organisatie, in de teams en op individueel niveau (samen- en zelfsturing) is cruciaal voor het kunnen realiseren van doelen. Het verzamelen van informatie over persoonlijk leiderschap, professioneel leiderschap en organisatorisch leiderschap in het nu, straks en voor later is de zoektocht die we maken in het leiderschapslandschap.

3.    Van denken naar doen

De Expeditie-aanpak slaat bijzonder goed aan omdat de deelnemers in een context worden geplaatst die voor hen geheel nieuwe mogelijkheden biedt. Ze leren anders kijken, anders denken en anders doen en verbreden op allerlei terreinen hun horizon. Zo raken deelnemers en hun gasten geïnspireerd door de vergezichten van de landschappen aan de ene kant en de praktische vertaling naar hun eigen praktijk aan de andere kant. Doordat veel mensen direct en indirect uit de organisatie bij de Expedities betrokken zijn ontstaat er vanzelf draagvlak. Dat draagvlak wordt versterkt doordat de oplossingen op de praktijk zijn gebaseerd en actiegericht van opzet zijn.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact via info@hr2020.nl

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top