Partner
nieuws

Powered by

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vraagt strategische personeelsplanning

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vraagt strategische personeelsplanning

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg ligt klaar om geïmplementeerd te worden. Zónder definitieve normen voor de personeelssamenstelling, terwijl dát nu net het onderwerp is waar Nederland zich - terecht - druk over maakt.

Tienduizenden medewerkers en een paar miljard euro, dat is nodig voor een stevige kwaliteitsimpuls. Maar hoeveel geld het nieuwe kabinet straks ervoor overheeft, daar valt geen zinnig woord over te zeggen. Zorginstellingen kunnen ondertussen wel degelijk met de factor ‘personeel’ aan de slag. Sterker: dat moeten ze zelfs. Als u nu niets doet en wacht op meer duidelijkheid, staat u straks mogelijk op een onoverbrugbare achterstand. Dan zitten de beste mensen al bij de concurrent. Dan is er geld beschikbaar, maar kunt u het niet doelmatig inzetten omdat u nog van alles moet onderzoeken en inventariseren. En dan bent u zelf nog bezig met de warming up terwijl de klanttevredenheidsrace al in volle gang is.

De sterkste bezetting

Hoewel een definitieve norm voor de personeelsbezetting dus ontbreekt, geeft het kwaliteitskader wel een voorlopige minimale personeelsnorm. Ook zijn er voorschriften voor het beschrijven van de personeelsformatie. Zorgorganisaties moeten bijvoorbeeld per 1 juli 2017 op hun website inzicht geven in hun personele samenstelling. Deze moet ook beschreven zijn in het kwaliteitsplan en in de jaarlijkse verbeterparagraaf van het geactualiseerde kwaliteitsplan.

De voorschriften van het ministerie maken een doortimmerde strategische personeelsplanning onontbeerlijk. En dat is natuurlijk een prima zaak. De strategische personeelsplanning is immers hét koersinstrument dat organisaties helpt om op alle momenten te kunnen aantreden in de sterkste bezetting die maximaal presteert en de organisatiedoelen realiseert.

Die ‘sterkste bezetting’ gaat niet alleen over aantallen medewerkers, maar vooral ook over kwaliteit en het benutten van de kracht van uw mensen. De sterkste bezetting ontstaat als u  medewerkers zoveel mogelijk laat doen waar ze goed in zijn en wat hen energie geeft. Als u  de strengths van uw medewerkers en van uw teams ten volle benut.

Basisvoorwaarde voor goede zorg

Een goede strategische personeelsplanning is één van de basisvoorwaarden voor goede zorg. En dat strekt veel verder dan het matchen van functies en beschikbare competenties. De uitkomsten van de analyses van doel (soll) en vertrekpunt (ist) vormen de basis. Daarop baseert u gerichte hr-interventies waarmee u anticipeert op toekomstige ontwikkelingen.

Voor de korte termijn zullen de voorlopige normen en de huidige financiering een belangrijke rol spelen. Voor de lange termijn is er onzekerheid over de normen en de financiële middelen, maar

daar kunt u een variatie aan toekomstscenario’s tegenover stellen. Laat de onzekerheid u er niet van weerhouden om op basis van die ‘wat als scenario’s’ uw visie te vormen op de ‘sector context afhankelijke’ en ‘doelgroep gebonden’ norm voor de personeelssamenstelling voor uw organisatie.

Een nog sterkere en betere organisatie

Uw strategische personeelsplanninggaat over uw mensen. Ons advies: betrek daarom ook uw mensen in dit proces. Maak hen co-creator van uw plannen. Dat zorgt niet alleen voor draagkracht, maar ook voor bewustwording van het feit dat de toekomst veranderingen met zich meebrengt die hun weerslag zullen hebben op de organisatie én op hen zelf. U nodigt uw mensen zo ertoe uit, en u geeft de ruimte en de mogelijkheden om over hun eigen duurzame inzetbaarheid na te denken. Door de strategische personeelsplanning en de duurzame inzetbaarheid van uw mensen met elkaar te verbinden, bouwt u een nog sterkere en betere organisatie.

Wel, de kaders zijn gesteld, u kunt aan de slag. Ook met uw personeelssamenstelling, ondanks het feit dat er nog veel onduidelijkheid heerst. Vat de koe bij de horens, is ons advies. Er gloren kansen om uw slagvaardigheid aanzienlijk te versterken, de lerende organisatie verder vorm te geven en de beste mensen aan uw organisatie te binden.

Meer informatie en contact: 

Leeuwendaal

Marlies Oldenburg, 06 82 65 45 11, 

Joke Walraven, 06 22 93 96 76, 

 

 

                         

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

28 maart 2017

Een volwassen organisatie voert strategisch beleid. Dit geeft koers aan het meerjaren tactisch en jaarlijks operationeel beleid. Het betreft niet alleen ARBEID/personeelsbeleid, maar voor een zorgorganisatie zal het ZORGbeleid primair staan en hieraan is het medewerkers- en middelenbeleid (financiën, spullen, gebouwen etc.) gerelateerd. Kortom: zonder strategisch zorgbeleid geen doeltreffend personeelsbeleid! Het zorgbeleid, afgeleid van de doelstelling van de zorginstelling, geeft een eigen antwoord op de interne en externe opgaven die voortvloeien uit de zorgbehoefte van de gekozen doelgroepen. Anders gesteld: dat zijn de betreffende zorgrichtlijnen, standaarden en protocollen alsook de ontwikkelingen daarin ( beleid cliënten organisaties, maatschappelijke opinies, politiek, wetenschap, enz). Wat weet, moet, kan en kiest deze zorginstelling?

Top