Partner
nieuws

Teamcasting versterkt de raad van toezicht

Teamcasting versterkt de raad van toezicht

Natuurlijk zullen de leden van een raad van toezicht of een raad van commissarissen over de juiste competenties en expertise moeten beschikken, dat staat buiten kijf. Maar passend gedrag en een goede match met andere teamleden zijn net zo essentieel. De groepsdynamiek is cruciaal voor het goed functioneren van de raad. Door de inzichten te benutten die teamcasting biedt, maakt u betere keuzes bij het aanvullen of samenstellen van een nieuwe raad. En dat versterkt de kwaliteit van het toezicht enorm.

De juiste mix voor de juiste chemie

Idealiter is een raad divers samengesteld. Die diversiteit betreft allereerst de feitelijke persoonskenmerken. Een mix van mannen en vrouwen, uiteenlopende leeftijden en meerdere nationaliteiten heeft de voorkeur. Maar het gaat ook om een mix van karakters, drijfveren en perspectieven. Het is goed om naast een visionair ook een pragmaticus te hebben met oog voor historische waarden. En naast iemand die financiële argumenten inbrengt bij de besluitvorming wil je graag ook iemand hebben die aandacht heeft voor menselijke aspecten. Want als alle leden uit hetzelfde hout zijn gesneden, ligt een tunnelvisie op de loer.

Een heldere teamopgave is de basis

Als de opdracht niet voldoende concreet is, kun je onmogelijk de juiste kandidaat aanwijzen om die opdracht te vervullen. Ook voor een RvT en een RvC geldt: de teamopgave zal volmaakt helder moeten zijn. Waar dat nog niet het geval is, helpen wij onze opdrachtgevers deze teamopgave verder te concretiseren. In het proces van teamcasting dat nu kan starten, staat het begrip strengths centraal. Strengths definiëren we als de dingen die iemand goed kan en die hem energie geven. Met andere woorden: een overlap tussen een talent en een drijfveer. Uit die teamopgave rollen de bijpassende strengths voort die een raad moet herbergen om haar taak te kunnen vervullen. Teamcasting is het matchen van vraag en aanbod van strengths bij het samenstellen van het team. Inzicht in de benodigde strengths geeft een veel grotere kans dat je niet alleen de juiste competenties en expertise aan boord haalt, maar ook de juiste drijfveren die het team aanvullen en versterken. Het geeft een belangrijke extra dimensie aan de werving- en selectieprocedure in executive search.

Toezichthoudende teamrollen

Zonder al te gedetailleerd en technisch in te gaan op dit proces, willen we toch graag een inkijkje bieden in onze werkwijze. We maken gebruik van een analysemodel dat Leeuwendaal heeft ontwikkeld specifiek voor het invullen van toezichthoudende teamrollen. Ons uitgangspunt is dat het perspectief van de toezichthouder op elk van de vier terreinen die een raad van toezicht dient te bewaken (de 4 P’s van toezicht) zowel retrospectief en toetsend kan zijn als prospectief en verkennend. Die beide perspectieven sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan. Zo komen we vanuit de vier P’s tot acht toezichthoudende teamrollen die we gedetailleerd  hebben beschreven.

Leeuwendaal

Een sterk team bouwen

Elke toezichthouder is van nature meer of minder gericht op bepaalde posities. Persoonlijkheid, drijfveren, ervaring en affiniteit spelen daarbij een rol. Een goed functionerende raad kiest bewust voor gespreide aandacht op elk van de posities. Bijvoorbeeld: een raad met veel affiniteit voor toekomstige ontwikkelingen, moet zich ervan bewust zijn voldoende aandacht te geven aan de toetsende en reflectieve posities.
Het toezichtorgaan dient dus meerdere aandachtsgebieden en posities in zich te verenigen, anders dreigt een te beperkte blik op de organisatie en haar context. Met als risico dat er strategische keuzes worden gemaakt zonder daarin met alle beschikbare informatie de juiste afwegingen te maken. Een meervoudig perspectief is vereist. Teamcasting legt de basis voor sterke raden van toezicht en commissarissen en voor de jaarlijkse evaluatie van hun functioneren.

Over de auteurs

Raoul Schildmeijer legt zich toe op teams en leiderschap. Hij adviseert RvT’s en RvC’s en begeleidt de jaarlijkse evaluaties van raden.
(06 5101 6827 - raoul.schildmeijer@leeuwendaal.nl)

Douwe Wijbenga heeft vele jaren ervaring in werving en selectie van bestuurders en toezichthouders. Hij is Directeur Zorg bij Leeuwendaal.
(06 2158 0724 - douwe.wijbenga@leeuwendaal.nl)

Douwe Wijbenga Leeuwendaal

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top