Partner
nieuws

De Green Deal Duurzame Zorg in de praktijk!

Uit een rondgang langs diverse zorginstellingen blijkt dat realisatie van de ambities uit de Greendeal nog veel te wensen over laat. Duurzaam vastgoedbeheer biedt u houvast!

Voor veel zorginstellingen is het volgen van ontwikkelingen in wetgeving en techniek, een structurele plaats voor verduurzaming en energieverbruik in de huisvestingsorganisatie en consequente meting en actualisatie van duurzaamheidsdoelstellingen nog een grote uitdaging. Duurzaam Vastgoedbeheer kan u helpen dat beter te doen!

In 2015 ondertekenden 54 partijen de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’.  Inmiddels zijn er diverse initiatieven ontstaan die hierbij zijn aangesloten. Maar de ontwikkelingen staan niet stil. De zorgkoepels, zorgbestuurders, het ministerie van VWS en vertegenwoordigers van andere ministeries hebben 10 oktober 2017 de afspraak gemaakt met elkaar de regie te nemen voor het thema duurzaam en in 2018 een Green Deal 2.0 af te spreken.  Voor de care en cure sector worden in vier thema’s routekaarten uitgewerkt voor de periode 2019-2021.

  • Energietransitie
  • Circulaire bedrijfsvoering
  • Medicijnresten in water en milieu
  • Gezonde leef- en verblijfsomgeving

Met name de doestellingen voor de energietransitie worden door de recente politieke ontwikkelingen natuurlijk zeer concreet en ingrijpend. En ondanks dat door velen deze doelstellingen worden omarmd is concretisering erg lastig. In veel gevallen blijft de ondertekening van de Greendeal hangen als ambitie op bestuurlijk niveau en blijft resultaat uit. Wat zijn nu concrete stappen, acties en instrumenten die helpen bij de uitrol van dit duurzaamheidsbeleid en de energietransitie.

Met name de doestellingen voor de energietransitie worden door de recente politieke ontwikkelingen natuurlijk zeer concreet en ingrijpend. En ondanks dat door velen deze doelstellingen worden omarmd is concretisering erg lastig. In veel gevallen blijft de ondertekening van de Greendeal hangen als ambitie op bestuurlijk niveau en blijft resultaat uit. Wat zijn nu concrete stappen, acties en instrumenten die helpen bij de uitrol van dit duurzaamheidsbeleid en de energietransitie.

Duurzaam vastgoedbeheer

Duurzaamheid moet een structureel onderdeel worden van het zorgvastgoedmanagement. De overgang van traditioneel vastgoedmanagement en beheer naar duurzaam vastgoedmanagement is de oplossing, waarbij de aanwezige instrumenten zoals een Duurzaam-MJOP, de milieuthermometer en energiemonitoring optimaal worden ingezet.

 


Op strategisch niveau dienen de ambities uit de greendeal in het strategisch huisvestingsplan, onderhoud en energiebeleid geconcretiseerd te worden. Door deze doelen SMART te formuleren en voor een langere periode vast te leggen ontstaat de mogelijkheid om plannen te realiseren, te monitoren en bij te sturen. En een goede monitoring is daarbij de sleutel tot succes van verduurzaming.

Duurzaam MJOP

Voor nieuwbouw is dit te concretiseren in een Programma van Eisen. Voor bestaand vastgoed is dit lastiger. Een simpel voorbeeld is het vervangen van een CV-ketel in het meerjaren onderhoudsplan van uw gebouwen.  Met een gemiddelde levensduur van 15 jaar en beleid dat vanaf 2021 CV-ketels niet meer volledig op gas mogen draaien, geven de meeste meerjaren onderhoudsplannen op dit moment al een verkeerd beeld van toekomstige investeringen. Eén op één vervangen is dan niet meer toegestaan. De stap naar een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) is daarom cruciaal.

Daarnaast heeft de energietransitie zijn effect op alle andere aspecten van gebouw onderhoud. Gaat u nog oude lichtbronnen vervangen voor nieuwe of vervangt u het volledige armatuur naar LED. Tenslotte dient u er rekening mee te houden dat het terug leveren van zonne-energie in de toekomst wordt beperkt waardoor u daadwerkelijk uw eigen opgewekte energie opslaat en gebruikt. Allemaal ontwikkelingen die leiden tot grote verandering in het beheer en onderhoud van uw vastgoed die u liever geleidelijk dan projectmatig in een keer implementeert.

Milieuthermometer Zorg

Er bestaan inmiddels diverse instrumenten om u te helpen bij deze concretisering en de milieu thermometer zorg is daarvan misschien wel de meest bekende. De milieuthermometer zorg biedt een uitstekende kapstok om gericht te meten en sturen op duurzaamheid binnen uw vastgoedbeheer. Alleen al door consequent jaarlijks voor al uw gebouwen de meetgegevens te verzamelen uit de milieuthermometer en deze te toetsen aan uw doelstellingen ontstaat waardevolle stuurinformatie en de eerste stap naar resultaat.

Wilt u meer weten: www.r-ffect.nl/greendeal

Kom naar het congres de nieuwe generatie zorgvastgoed, kennissessie 2.4: De Green Deal Duurzame Zorg in de praktijk!

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top