Partner
nieuws

Powered by

7 aandachtsgebieden voor duurzaam beleggen

7 aandachtsgebieden voor duurzaam beleggen

Als pensioenfonds willen wij zorgen voor een goed pensioen voor onze deelnemers. We voelen daarbij óók de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een leefbare wereld, waarin de deelnemers dit pensioen ontvangen.

PFZW belegt daarom zo veel mogelijk duurzaam. Dat wil zeggen: met zorg voor maatschappij en milieu. Wij kiezen voor 7 aandachtsgebieden bij onze duurzame beleggingen.

1. Klimaatverandering, vervuiling en uitstoot

Als pensioenfonds maken wij ons zorgen over de gevolgen van klimaatverandering, zoals de kans op extreme weersomstandigheden en de grote economische gevolgen die de klimaatverandering heeft voor landen, regio’s en individuele bedrijven. We willen de klimaatrisico’s in onze beleggingsportefeuille daarom waar mogelijk beperken.

2. Waterschaarste

Wereldwijd hebben ongeveer 844 miljoen mensen geen toegang tot schoon water. Te weinig schoon water is dan ook een van de grootste wereldproblemen. In 2030 is de verwachte vraag naar water 40% groter dan het aanbod. Dit raakt ook ondernemingen waarin PFZW belegt. Vooral in sectoren die sterk afhankelijk zijn van water, zoals elektriciteitscentrales en de landbouw. Nieuwe technologie en innovatie zijn nodig om meer schoon water te verkrijgen.

3. Voedselzekerheid

Wanneer er meer en meer mensen op de wereld leven, kunnen we dan nog steeds iedereen van voldoende voedsel voorzien? En zeker zo belangrijk: is dat voedsel ook gezond? Die vragen spelen wereldwijd, ook bij PFZW. Wij willen bijdragen aan het vergroten van de voedselzekerheid en investeren daarom in oplossingen voor voedselproductie, toegang tot voedsel en voedselkwaliteit. Wij hebben met onze beleggingen in 2018 de opbrengst van de oogst verbeterd met 75.000 ton voedsel.

4. Gezondheidszorg

Vanzelfsprekend is gezondheidszorg, voor ons als pensioenfonds voor de zorgsector, een belangrijk aandachtsgebied. Toegang tot goede gezondheidszorg is een basisbehoefte en een mensenrecht waar wij ons voor willen inzetten. Daarnaast kunnen beleggingen in deze sector leiden tot sociaal én financieel rendement.

oude_vrouw

5. Mensenrechten

Beleggers hebben de verantwoordelijkheid om via hun beleggingen voor mensenrechten op te komen. Via de ondernemingen in de portefeuille wil PFZW bijdragen aan het voorkomen en beperken van mensenrechtenschendingen. Wij volgen de voorschriften van de Verenigde Naties en wij vragen ondernemingen dat ook te doen.

6. Goed ondernemingsbestuur

Goed functionerende markten en ondernemingen zijn nodig voor duurzame ontwikkeling en dragen bij aan financiële en maatschappelijke winst. Voor het goed functioneren van een onderneming kun je niet zonder goed ondernemingsbestuur. Belangrijke punten binnen het thema goed ondernemingsbestuur zijn goed beloningsbeleid en bestuur.

vergadering

7. Een stabiel financieel stelsel

Voor het behalen van rendement is PFZW in hoge mate afhankelijk van de gezondheid van het financiële stelsel. Wij vervullen daarom een voortrekkersrol om tot een meer stabiel en duurzaam financieel stelsel te komen. Enerzijds door voorbeeldgedrag en anderzijds door invloed uit te oefenen om bij partijen in en buiten de financiële sector gedrag te stimuleren dat gericht is op de lange termijn.

Jaarbericht Duurzaam Beleggen

PFZW wil de duurzame beleggingen verviervoudigen van € 5 miljard in 2015 naar tenminste € 20 miljard in 2020. Eind 2018 had PFZW € 13,8 miljard aan zulke beleggingen. Wilt u meer weten over ons beleggingsbeleid en over onze duurzame beleggingen? In ons Jaarbericht Duurzaam Beleggen worden de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar gepresenteerd.

In de onderstaande infographic zijn de belangrijkste resultaten van onze duurzame beleggingen van 2018 weergegeven:

infopraphic_700x990

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top