Nysingh

advocaten - notarissen

Nysingh advocaten - notarissen

De gezondheidszorg is voorwerp van een serie ingrijpende transities. Er blijft onverminderd interne en externe aandacht voor kwaliteit van zorg. Zorgondernemerschap en transparantie spelen daarin de hoofdrol. Instellingen en professionals moeten hun wijze van werken en soms ook hun juridische structuur daarop aanpassen. Ingewikkelde operaties dus, die vragen om gespecialiseerde kennis. De advocaten en notarissen van Nysingh zien de samenhang binnen deze dynamiek en beschikken samen over de benodigde integrale juridische expertise. De zorgsectie van Nysingh is één van de grootste secties in Nederland.

Uw contactpersonen: mr. Tessa van den Ende en prof. mr. dr. Jaap Sijmons.

Samenwerking in de zorgketen

De zorg heeft de bijzondere aandacht van de NMa en het Nysingh mededingingsteam heeft een bijzondere expertise in de zorgsector. In het beslissingsproces over fusies, concentratie van zorg, ketenzorg, en andere samenwerkingsverbanden vergt toetsing aan het mededingingsrecht dan ook de nodige aandacht.

Uw contactpersoon: mr. Cees Dekker

De zorginstelling als inkoper

Diverse instellingen binnen de zorg zijn te beschouwen als aanbestedende dienst op grond waarvan deze instellingen bij hun inkopen het (Europese) aanbestedingsrecht in acht dienen te nemen. Het komt daarnaast veelvuldig voor dat zorginstellingen, die niet als aanbestedende dienst kwalificeren, vaak zonder daarvan bewust te zijn, de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht in huis halen door het houden van een ‘vrijwillige aanbesteding’. Dit kan tot ongewenste complicaties in het inkoopproces leiden.

Uw contactpersoon: mr. Ingrid van den Berge

Gezondheidszorg is mensenwerk

Arbeid(srecht) en zorg zijn dan ook nauw aan elkaar gelieerd: cao- en arbeidsvoorwaardenproblematiek, specialisten al dan niet in loondienst, gedragscodes en protocollen, outsourcing van bedrijfsonderdelen. De gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten van Nysingh adviseren instellingen in de zorg in uiteenlopende trajecten waarin arbeid, medezeggenschap en arbeidsverhoudingen centraal staan.

Uw contactpersonen: Mr. Hanneke Frijlink en Mr. Martijn van de Mortel

De zorg en vastgoed

Vastgoed vormt één van de belangrijkste activa van zorginstellingen. De specifieke eisen die worden gesteld aan vastgoed, nu en op middellange en lange termijn, eisen een gedegen visie op de balans tussen flexibiliteit, kwaliteit en efficiency. De begeleiding van vastgoedtransacties en –projecten vergt daarom veel kennis van de zorgmarkt.

Uw contactpersoon: Mr. B. Paulus

Uw zorgteam

Prof. mr. dr. J.G. Sijmons (Jaap)

Gezondheidsrecht

Mr. T.A.M. van den Ende (Tessa)

Gezondheidsrecht

Mr. I. van den Berge (Ingrid)

Aanbestedingsrecht

Mr. C. Dekker (Cees)

Staatssteun

Mr. H. Frijlink (Hanneke)

Arbeidsrecht

Mr. M. van den Mortel (Martijn)

Arbeidsrecht

Mr. B. Paulus (Bert)

Bouw- en vastgoedrecht

Website: www.nysingh.nl
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/nysingh?trk=hb_tab_compy_id_60314
Telefoon: 038 425 92 00