Finance

Nederlander heeft geen weet van zorgkosten

Nederlander heeft geen weet van zorgkosten

Nederlanders schatten de kosten van medische ingrepen veel te laag in. Ook hebben ze geen goed beeld van de rolverdeling binnen het nieuwe zorgstelsel. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim duizend mensen in opdracht van De Friesland Zorgverzekeraar.

Acht van de tien Nederlanders schatten de kosten voor een heupoperatie te laag in. Ruim zes van de tien schatten de kosten van een gebroken arm en een ambulancerit veel te laag in.
Als het aankomt op een heupoperatie denkt 38 procent dat deze zesduizend euro kost. 42 Procent houdt het op 13.000 euro. De daadwerkelijke kosten bedragen circa 22.000 euro. De behandeling van een gebroken arm wordt door 63 procent op tweeduizend euro geschat, terwijl de werkelijke kosten met 3900 euro bijna dubbel zo hoog zijn.

Het onderzoek suggereert medische ingrepen niet hoog scoren in de consumentenvoorkeur. Gevraagd naar wat de Nederlander zelf over zou hebben voor de behandeling van een gebroken arm dan komt uit het onderzoek een gemiddeld bedrag van 192 euro naar voren. Voor een ambulancerit wil de Nederlander niet meer dan 57 euro betalen, waar de werkelijke kosten circa 835 euro bedragen.

Spoor bijster

Als het gaat over de vraag wie waarover beslist in het nieuwe stelsel, dan is de Nederlander “het spoor bijster”, constateert De Friesland. Uit het onderzoek komt naar voren dat de Nederlander de zorgverzekeraars meer taken en bevoegdheden toedicht dan ze in werkelijkheid hebben.
Een kleine meerderheid van 54 procent weet dat de zorgverzekeraar de hoogte van de premie bepaalt. Maar bijna een derde (30 procent) denkt dat de overheid de premie vaststelt, nog eens  10 procent schrijft deze taak toe aan de branchevereniging.

Nog niet de helft van de Nederlanders (47 procent) weet wie verantwoordelijk is voor de samenstelling van het basispakket. 34 Procent denkt dat deze overheidstaak in handen van de zorgverzekeraar is, 13 procent houdt de branchevereniging verantwoordelijk.  
Onduidelijkheid is er ook rond het verplicht eigen risico. Bijna een kwart (23 procent) denkt dat de zorgverzekeraars de hoogte hiervan bepalen. Nog eens zeven procent noemt de branchevereniging. 65 Procent  noemt met recht de overheid.

Grenzen

In het onderzoek tekenen zich ook de grenzen af van het draagvlak voor een collectief stelsel als het Nederlandse. 63 Procent van de Nederlanders is in principe niet bereid om een hogere basispremie te betalen. Behandelkosten als gevolg van risicovol gedrag moeten zelf betaald worden, vindt een flink aantal Nederlanders (comazuipen: 64 procent, roken: 42 procent, extreme sporten: 38 procent).

Als het op bezuinigen aankomt heeft 48 procent een voorkeur voor het tegengaan van verspilling.  Een derde (33 procent) ziet meer in beter onderhandelen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Vijftien procent noemt preventie. Meer dan de helft van de Nederlanders (53 procent) is daarnaast bereid om zelf bij te dragen aan het betaalbaar houden van de zorg. Een zeer ruim deel van de bevolking (82 procent) is bovendien bereid bij te dragen aan het betaalbaar houden van de zorg door zelf de nota’s van zorgaanbieders te controleren. Hiermee denken consumenten een besparing van 24 procent te kunnen realiseren.

15 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

24 oktober 2013

"Het onderzoek suggereert dat medische ingrepen niet hoog scoren in de consumentenvoorkeur." Joh, echt? Wat houden we elkaar toch lekker bezig in dit neoliberale zorglabyrint, waar niet alleen de burger verdwaalt, maar ook vele miljoenen aan zorggeld. Voorstel vereenvoudiging stelsel: 100% publiek maken die hap.

Frank van den Tempel

24 oktober 2013

Complimenten voor de Friesland zorgverzekeraar dat ze dit onderzoek hebben laten uitvoeren. Van groot belang is dat dit onderzoek laat zien dat meer dan 80 % van de Nederlanders bereid is om zijn/haar zorgnota voor uitbetaling te controleren op juistheid. Bewustwording van de zorgkosten bij de gebruiker is tenslotte nodig om besparing te realiseren.
Zorgverzekeraars laten helaas nog steeds deze grote kans liggen. Daarom zijn nu de politici aan zet om levering van zorgnota's aan de gebruiker, ter controle voor uitbetaling, snel verplicht te maken.

Een zorgcontroller

24 oktober 2013

Leuk onderzoek, maar een heup van €22.000? Daar klopt echt niks van. Bovendien houdt men de ondervraagden tarieven voor, terwijl ze vragen naar de kosten. Dat zijn in zorgland (helaas) twee totaal verschillende dingen. 'Kost' een pleister op de SEH echt €700? NEE! Dat is het tarief in ons zieke systeem. Het wordt tijd om het door ons zelf uitgevonden wiel aan de kant te zetten en terug te keren naar de basis. VWS en NZa: leer van de bewezen systemen uit het buitenland!

Van der Heiden

24 oktober 2013

Nederlander heeft geen weet van zorgkosten... en daar kunnen we aan toevoegen: veel artsen ook niet.

tjark reininga

24 oktober 2013

'opinie peilen is mensen vragen naar een mening die ze niet hebben', stelde de cabaretier Wim Kan ooit. en een betere onderbouwing van deze stelling dan dit rapport heb ik zelden gezien. en tegelijkertijd bewijst het de stelling, dat opiniepeilingen zelden iets echt nieuws uitwijzen.

dat mensen geen goed beeld hebben van de werkelijke kosten van zorg, kan gemakkelijk worden verklaard. zowel zorgaanbieders als -financiers doen immers hun uiterste best hun afnemers die informatie te onthouden. er zijn geen simpele overzichten van tarieven, maar complexe DBC- en DOT-systemen voor de vergoedingen en de patiënt ontvangt doorgaans nauwelijks gespecificeerde nota's, maar zoekplaatjes met curieus gecodeerde handelingen. het is er na het terugtreden van de overheid bovendien zeker niet eenvoudiger op geworden.

de belangrijkste oorzaak is mijns inziens, dat de overheid weliswaar formeel vasthoudt aan de regierol van de patiënt, maar de budgetrol heeft neergelegd bij de verzekeraars. die hebben daardoor een dubbele verantwoordelijkheid gekregen. enerzijds moeten ze er voor zorgen dat hun verzekerde altijd de meest adequate zorg krijgt, maar anderzijds hebben ze de verantwoordelijkheid dat de zorguitgaven op macro-niveau binnen het budget blijven. die belangen 'schuren', zou Rien Meijerink zeggen.

de eerste stap moet zijn de patiënt - en de behartiger van diens belangen - alle informatie te geven over de zorg die hij nodig heeft, inclusief de kosten, en inzicht in de werkelijke kosten die voor de hem verleende zorg gemaakt worden.
en de tweede stap is de budgetregie weg te halen bij de zorgverzekeraars, zodat die zich weer kunnen concentreren op het adviseren en begeleiden van de patiënt bij de keuze uit het zorgaanbod en de afrekening daarvan.

de overheid zelf moet vervolgens in het streven de zorg betaalbaar te houden voor de belastingbetaler, die in veel gevallen die zorg (nog) niet nodig heeft, meer aandacht besteden aan de risico's die bezuinigingen met zich mee brengen.

een andere zorgcontroller

24 oktober 2013

Heeft iemand al eens uitgerekend hoeveel de extra bureaucratie gaat kosten die opgetuigd moet worden om alle vragen van patiënten over hun rekening straks te gaan beantwoorden. Medewerkers in de zorg hebben al genoeg moeite om het DOT-systeem te begrijpen. En dan moeten patiënten straks in staat zijn om hun rekening te controleren? Ik zie de hausse van vragen al aankomen. En maar klagen over de hoge overhead in de zorg.

go

24 oktober 2013

t enigste waar men over praat is geld geld en nog eens geld zolang er nog steeds managers rondlopen in elke instelling die met tonnen per jr naar huis gaan blijft de prijs steigen de mensen betalen premies die gewoon voor andere doeleinden gebruikt worden ik heb mijn hele leven premie betaald die door de overheid weg gegapt is en niemand spreek daar over men word bewust afgeleid van legale diefstal mense waar gaan wij naar toe ja naar de verdoemenis

joze

24 oktober 2013

Ik deel al deze bovenstaande reacties.
Zorgverzekeraars en mensen hebben er geen weet van hoeveel vals declaraties er worden gestuurd naar het zorgkantoor. En hoeveel overbodige medicijnen er over de toonbank gaan,. Als de apothekers hun geld ook maar hebben.

Merkus

24 oktober 2013

Waar is deze studie te verkrijgen?

Alberts

24 oktober 2013

Als patiënten vragen wat 'ik kost' kan ik daar geen antwoord op geven. Vroeger wel, toen noemde ik gewoon mijn uurtarief. Maar sinds het DBC' en kan ik pas achteraf zeggen 'wat ik gekost heb'. Dat is Kafka natuurlijk maar het is waar beleidsmakers vol overtuiging voor gekozen hebben. Dit is niet goed voor het vertrouwen in zorgaanbieders, maar de oorzaak daarvan ligt wel degelijk buiten hun macht!

Anoniem

24 oktober 2013

Het feit dat de Nederlander geen weet heeft van de kosten verbaasd mij niets, want er is hier geen enkele tranparantie over. Daarom komen er ook zoveel mensen op een eerste hulp omdat ze overdag geen tijd of geen zin hebben om naar de huisarts te gaan. Ze vinden het ook vaak vreemd dat er een verwijsbrief nodig is voor een specialist en worden boos als ze geen MRI of ander duur onderzoek krijgen dat volgens de arts niet geïndiceerd is. Tijd voor een goed gesprek met uitleg tussen arts en patiënt is er vaak niet meer, een aanvraag voor duur onderzoek is sneller geschreven dan uitleggen aan de patiënt dat dit over de balk gegooide kosten zullen zijn.
Dus eigenlijk zou iedere patiënt moeten weten wat een bezoek aan een specialist kost en wat een onderzoek (lab, foto alles) kost als de patiënt hier zelf om vraagt en de arts dit om moverende redenen eigenlijk niet nodig acht. Dat zou pas kostenbesparend zijn. Misschien ook een idee om "onnodige" onderzoeken door patiënt zelf te laten betalen, met dubbele teruggaaf als er op een dergelijk onderzoek werkelijk iets afwijkends wordt gevonden.

Anoniem

24 oktober 2013

Zorgverzekeraar De Friesland is met zo'n onderzoek erg bezig zijn positie te bepalen ten opzichte van de verzekerde patiënt. De verzekerde wordt hier 'dom' gemaakt, gedreven door Achmea! Men heeft, blijkt ook uit dit onderzoek, alleen oog voor financieel gewin. Preventie en kostenbesparing in de zorg, kom op! Beleid op het nivelleren van fysiotherapeutische zorg valt hier ook onder. Beperken, bezuinigen en het denigreren van deze beroepsgroep, terwijl hier de 'winst' kan worden gepakt. Samenwerken? Tegenwerken!

Tukker

25 oktober 2013

Wat een onzin onderzoek! Natuurlijk heeft de patiënt geen idee wat het kost. Die is helemaal niet geïnteresseerd in de kosten als hij met een gebroken arm op de eerste hulp staat. Die wil gewoon vakkundig en snel geholpen worden. Of verwacht de minister dat als hem verteld wordt dat het 3900 euro kost dat de patiënt dan zegt "Zo duur?, nou laat dan maar!" en hebben ze in het ziekenhuis al eens meegemaakt dat er een patiënt langs komt met het verlangen de heup te laten vervangen. Zomaar omdat het kan! De patiënt is niet verantwoordelijk voor de hoge kosten, maar de instituten zelf!

Jaspers

27 oktober 2013

Het zou helpen als verzekeraars de kosten (of tarieven) die zij vergoeden aan ziekenhuizen, per factuur ook bekend maken aan de betreffende verzekerde. Kan die controleren, of de betreffende zorg ook is geleverd en wordt die meteen bewuster gemaakt van de kosten en kan die eventueel het ziekenhuis aanspreken op niet passende tarieven.

Ook zou het helpen als het eigen risico een percentage van de werkelijke kosten zou zijn, je betaald dan zelf bij bv 10% eigen risico, 390 euro bij een gebroken arm.

J.W. Thissen

28 oktober 2013

Prima onderzoek van de Friesland. Ook om hierover te publiceren. Behandelingen in ziekenhuizen zijn duurder dan de burger denkt. En waarom is dit zo duur en kan dit niet goedkoper? het antwoord is : ja. Maar dan moeten vastgeroeste patronen en belangen in ziekenhuizen worden veranderd. Een moeizaam proces maar feitelijk de kern van de stelselwijziging. Via scherpere zorginkoop wordt het huidige ziekenhuissysteem uitgedaagd het efficienter er goedkoper te doen. Uiteindelijk is dat goed voor de burger want zorg blijft daardoor toegankelijk en betaalbaar. De steselwijziging leidt zo tot het beoogde doel. Goede,betaalbare en toegangkelijke zorg. Discussies over zorgkosten dragen tevens bij aan dit proces. Prima.

Top