Finance

Transitie langdurige zorg vermindert regeldruk

Transitie langdurige zorg vermindert regeldruk

De administratieve kosten in de zorg nemen de komende jaren structureel af met zo’n 15,5 miljoen euro. Dit is het effect van de hervorming van de langdurige zorg. Dit blijkt uit onderzoek van VWS. Wel voorziet VWS in de overgangsperiode 2015 een lichte stijging van de kosten.

In de huidige situatie bedraagt de regeldruk zo’n 112 miljoen euro. De administratieve lasten dalen na de stelselwijziging naar een kleine 96,4 euro. Het gaat om een besparing voor burgers van circa 9,8 miljoen euro en circa 5,7 miljoen euro voor zorgaanbieders. De kostenreductie van 15,5 miljoen euro is onderverdeeld in een administratieve lastenverlichting van circa 2,3 miljoen euro. Het overige deel, circa 13,2 miljoen euro, is een reductie van de nalevingskosten.

Regeldruk nieuwe situatie

De regeldruk vermindert door wijzigingen in de nieuwe wet- en regelgeving. Zo is in de Wmo 2015 onder meer de aanvraagprocedure vereenvoudigd. De inrichting van de Wet langdurige zorg (Wlz) draagt onder meer bij aan vermindering van de regeldruk door een onbeperkte geldigheidsduur van de indicatiestelling, het verdwijnen van de gemandateerde indicatiestelling en het beleggen van de trekkingsrechten bij de SVB voor de Wlz, de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Overgangssituatie

In de overgangssituatie in 2015 stijgt de regeldruk aanvankelijk. Dit is het gevolg van de stelselwijziging en de overheveling van taken uit de AWBZ naar de Wlz, Wmo 2015, Zvw, en Jeugdwet. "De stelselwijziging vraagt van alle betrokken partijen dat zij bestaande structuren aanpassen aan de nieuwe situatie en dat zij kennis nemen van het overgangsrecht in de transitieperiode. De overheveling van taken betekent dat cliënten en zorgaanbieders in veel gevallen niet langer te maken hebben met zorgkantoren maar met gemeenten en zorgverzekeraars. Deze transitie veroorzaakt incidentele lasten voor burgers en zorgaanbieders", schrijven de onderzoekers.

Verdere daling lasten

De piek van lasten ligt aan het begin van het transitiejaar 2015. De totale regeldruk in het overgangsjaar 2015 bedraagt circa 132,8 miljoen euro. Na het overgangsjaar stabiliseert de regeldruk zich. De structurele lasten bedragen dan circa 96,5 miljoen euro. In de toekomst nemen de administratieve lasten nog verder af,verwachten de onderzoekers. Dit schrijven zij toe aan het beleid dat erop gericht is mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen "en meer mensen dan nu op termijn in staat worden gesteld om met ondersteuning en zorg thuis te blijven wonen".

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Klein

14 april 2014

Deze voorgespiegelde verlaging van de regeldruk lijkt een uitkomst van wenselijkheidsdenken. Want wie zal hier niet gelukkig mee zijn? De werkelijkheid ziet er naar verwachting heel anders uit. De gemeenten, als uitvoerders van de WMO en de jeugdzorg, hebben nog geen idee hoe de zorgaanbieders verantwoording gaan afleggen. In het ongunstigste geval zullen de 400 gemeenten allemaal eigen regels bedenken.

Frank Conijn

14 april 2014

Niemand weet nog hoe het precies allemaal geregeld moet gaan worden, laat staan hoe de decentralisatie zal gaan verlopen, en het ministerie komt met deze berekening? Gebrek aan inhoudelijke argumenten voor de decentralisatie, daar lijkt het meer op. Zelden een beter voorbeeld van een zwaktebod gezien.

Frank Conijn

14 april 2014

En nog het belangrijkste vergeten: een onderzoek door een bureau dat iets te verliezen noch te winnen had bij de decentralisatie berekende dat de AWBZ-uitvoeringskosten bij decentralisatie naar de gemeenten met een factor 8 zouden stijgen! Zie http://www.anbo.nl/belangenbehartiging/gezondheid/nieuws/uitvoering-wmo-acht-keer-duurder-dan-awbz.

A3iaan

15 april 2014

Het beste zou zijn om de voorgenomen transitie per 1 januari 2014 met minstens 1 jaar uit te stellen. De gemeenten zijn er totaal nog niet klaar voor. In vele plaatsen dient er nog een nieuw College van B & W te worden gevormd. Die allemaal hun eigen plannen hebben met de WMO. Als de transitie per 01-01-2014 door gaat wordt het een gigantische puinhoop!!

Anoniem

15 april 2014

Dit onderzoek werd dus gehouden door WVS. Een slager dus die zijn eigen vlees keurt. Te zot voor woorden. Bij vele gemeenten is het nu al een organisatorische puinhoop. En door de voorgenomen maatregelen wordt het nog veel erger!! Maar ja, als je zelf een beoordeling kunt geven over jouw werk is de uitkomst al van tevoren bekend. Weer meer weggegooid geld meer stelt dit onderzoek niet voor. En de ambtenaren....zij dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.

Top