ACTUEEL

VWS wil positie zorgbestuur versterken

De positie van de Raad van Bestuur en de interne toezichthouders moeten worden versterkt. Het ministerie van VWS wil hiermee efficiencyprikkels in de curatieve zorg versterken, zo is te lezen in de Beleidsagenda voor 2010.

Verantwoordelijkheid

Het aanpassen van de governancestructuur is onderdeel van een pakket aan maatregelen. Zo moeten er ook meer vrij onderhandelbare DBC’s komen en meer mogelijkheden tot het aantrekken van vreemd kapitaal. In de Raad van Bestuur moet één bestuurder verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van zorg en daarop aanspreekbaar zijn. Bij een hogere kwaliteit hoort inzichtelijk verantwoording afleggen. Ook cliëntenraden en lokale overheden krijgen een sterkere positie.

Bescherming

Het moet volgens VWS vanzelfsprekend zijn dat bestuurders in de zorg hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. De belangen van kapitaalverschaffers mogen nooit de overhand hebben boven de continuïteit en kwaliteit van de zorg. Het maatschappelijke doel moet wettelijk worden beschermd. Dit vraagt om een structurele versterking van de zeggenschap van bestuurders en interne toezichthouders ten aanzien van strategische beslissingen die direct van invloed zijn op de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Beslissingen over investeringen, fusies, strategische allianties en het afstoten van activiteiten blijven voorbehouden aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. De bestaande zeggenschapsrechten van aandeelhouders in bv’s in bijvoorbeeld de thuiszorg en de eerstelijnszorg worden aangescherpt.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Beijers

16 september 2009

Een (1) bestuurder binnen een (meerhoofdige) Raad van Bestuur aanspreekbaar op de kwaliteit van zorg lijkt me geen goed idee. Een (1) bestuurder die het in zijn portefeuille heeft wel, onverlet een verantwoordelijkheid van de totale Raad van Bestuur voor de kwaliteit.

Bak svp geen potentiele schisma's over kwaliteit en financien in in een Raad van Betsuur!

Dit alles overigens onverlet de individuele verantwoordelijkheid van de (BIG) zorgverlener.

Koos Dirkse

16 september 2009

Met de reactie van Ruud Beijers ben ik het volledig eens. Wat ik er graag nog bij zou willen vermelden is, dat de eindverantwoordelijkheid van zorg (het hele spectrum

dus van kwaliteit tot kosten) al genoemd is in de Wet op de

Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO, 1995 en update in 2005).

Koopman

16 september 2009

Verantwoordelijk waarvoor?

Inzake de zorgkwaliteit op individueel niveau (micro) zijn BIG-beroepsbeoefenaren (verpleegkundige, arts) rechtstreeks "eind"verantwoordelijk. Inzake de toedeling van verantwoordelijkheden en randvoorwaarden (meso) is de Raad van Bestuur (kwaliteitswet) "eind"- verantwoordelijk en dan als handlanger van de Rechtspersoon (Stichting) en niet als persoon. Personen (micro of meso) zijn verantwoordelijk te stellen in het kader van de strafwet (o.a. tuchtwet of misdrijf) of arbeidswet (wanprestatie).

Iemand die zich "verhuurt" bijvoorbeeld als verpleegkundige biedt haar deskundigheid aan op basis van art. 33 Wet BIG; het bedrijf dient zorg te dragen voor voldoende en goed gekwalificeerde collegae en een veilige adequate context. Indien deze randvoorwaarden niet gegarandeerd worden dient de verpleegkundige de Raad van Bestuur en soms ook de Inspectie hierop te wijzen en als (uiterste) consequentie het contract te verbreken. Het toebedelen van deze verantwoording aan slechts één persoon in het collectief RvB, in dienst van de (private?) rechtspersoon, verandert aan voormelde weinig.

Kees Zwaan

16 september 2009

Slechte zaak de positie van 'het bestuur' te versterken

Blijkbaar bevalt het Klink/ kabinet prima dat al in veel (semi)publikelijke organisaties ex politici voorzitter zijn van raden van bestuur.(Zoals ziekenhuizen, pensioensfondsen, zorgschadever-zekeraars). Het gaat blijkbaar nog niet 'goed genoeg' met het (be)heersen van deze instellingen.

Het bestuur heeft altijd gelijk, de risico's zijn voor de werkvloer.

Top