Finance

NZa wijst steunverzoek IJsselmeerziekenhuizen af

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is voornemens het verzoek van de IJsselmeerziekenhuizen om 29,5 miljoen euro steun af te wijzen. Volgens de NZa is het businessplan onvoldoende onderbouwd, waardoor de continuïteit van zorg niet gewaarborgd is. De bal ligt nu bij minister Klink van Volksgezondheid. Hij kan de NZa vragen het besluit te heroverwegen. Daarnaast heeft de NZa de betrokken partijen erop gewezen dat zij, zolang het besluit nog niet definitief is, het steunverzoek kunnen aanpassen om alsnog aan de voorwaarden te voldoen.

Onjuistheden

Eén van de vereisten voor steunverlening is dat er een haalbaar saneringsplan ligt, waaruit blijkt dat het ziekenhuis met de steun in staat is om uit de rode cijfers te komen. Het saneringsplan dat bij de aanvraag is ingediend bevat onjuistheden en onvolkomenheden en de ingediende begroting is niet realistisch. Daarnaast worden de financiële spelregels van de zorg op een aantal punten niet juist toegepast waardoor de exploitatiebegroting voor 2009 en volgende jaren geen goed beeld geven van de te verwachten ontwikkeling in de bedrijfsvoering en de bedrijfsresultaten.
Een andere eis voor steunverlening is dat het ziekenhuis in staat moet zijn om binnen drie jaar na de steunverlening één derde deel van het geld zelf terug te verdienen. De NZa constateert dat de aanvraag ook op dit punt niet voldoet.
De continuïteit van de zorg in de regio van de IJsselmeerziekenhuizen is voor de NZa van cruciaal belang bij de beoordeling of er steun moet worden verleend. Op grond van gesprekken met de belangrijkste zorgverzekeraar en de IGZ constateert de NZa dat door het wegvallen van het ziekenhuis in volle omvang een probleem met de continuïteit van zorg ontstaat.

Zorgvuldig

De NZa heeft de wettelijke taak het steunverzoek te beoordelen zoals dat is ingediend en kan zonder nadere aanpassingen niet anders besluiten dan het verzoek af te wijzen. Het steunverzoek van de IJsselmeerziekenhuizen is het hoogste bedrag dat ooit bij de NZa is aangevraagd. De NZa heeft dan ook een zeer zorgvuldige afweging gemaakt aan de hand van uitgebreid onderzoek. Met alle belanghebbenden is een hoorzitting gehouden. Daarnaast heeft de NZa bij diverse partijen informatie gevraagd, gesprekken gevoerd met de direct betrokkenen en onafhankelijk deskundigen geraadpleegd. Ook de Raad van Advies van de NZa is om advies gevraagd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top