ACTUEEL

IGZ krijgt 20 procent meer meldingen

IGZ krijgt 20 procent meer meldingen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft afgelopen jaar fors meer meldingen binnen gekregen: bijna dertien duizend (12.290) in 2016 tegen nog geen elfduizend (10.850) een jaar eerder. In totaal legde de IGZ voor 1,5 miljoen euro aan boetes op, meer dan een verdubbeling. Dit blijkt uit het onlangs verschenen jaarbeeld.

De IGZ ziet met name een sterke toename van het aantal meldingen over disfunctionerende beroepsbeoefenaren binnen de medisch specialistische zorg. Dit komt volgens de IGZ mede door de invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Die verplicht zorgaanbieders om bij de IGZ te melden wanneer disfunctioneren een rol heeft gespeeld bij de beëindiging van een dienstverband.

Onderverdeeld naar sectoren bestaat de Top 3 uit farmaceutische bedrijven (1260 meldingen), medisch specialistische zorg (2100 meldingen) en medische technologie (4460 meldingen). Ook deze laatste sector laat een sterke stijging ten opzichte van 2015 zien. Volgens de IGZ wordt deze mede veroorzaakt door een groot aantal meldingen over de in opspraak geraakte sterilisatiemethode Essure.

Verdubbeling boetes

Analoog aan het groeiende aantal meldingen heeft de IGZ ook meer boetes opgelegd. In 2016 legde de inspectie 55 boetebeschikkingen op, met een totaal schikkingsbedrag van ruim 1,3 miljoen euro. Dit meer dan twee keer zoveel als in 2015, toen de teller uitkwam op een boetebedrag van 576.000 euro. Deze royale verdubbeling is vooral te dank aan een aantal forse boetes voor farmaceutische bedrijven vanwege het onbevoegd maken van reclame voor geneesmiddelen.

In totaal legde de IGZ maar negen boetebeschikkingen meer op dan in 2015. Hieronder vallen ook een groeiend aantal boetes op het terrein van de medische technologie. De bedragen die zijn opgelegd variëren van tweeduizend euro tot tweeënhalve ton.

Jaarverslagen

De inspectie heeft ook strenger gelet op de tijdige aanlevering van de jaarverslagen. Voor het niet dan wel niet tijdig of onvolledig aanleveren van de Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMV) kan de inspectie een last onder dwangsom opleggen. In 2016 heeft de inspectie ruim achthonderd zorgaanbieders gedreigd met deze maatregel. In 292 gevallen volgde daadwerkelijke oplegging van een last onder dwangsom. In 45 gevallen is de inspectie overgegaan tot het opleggen van een invorderingsbeschikking.

Seksueel misbruik

Wordt er gekeken naar de aard en de ernst van de meldingen dan blijkt uit het jaarbeeld dat het Bureau Opsporing en Boetes van de inspectie in 2016 181 zaken in behandeling heeft genomen waarbij er sprake was van strafbare feiten in het domein van de zorg. Daarbij ging het zowel om strafbare feiten gepleegd in de beroepsuitoefening als om strafbare feiten met betrekking tot medische producten, zoals de handel in illegale producten en het aanbieden van vervalste recepten. Ook kwamen in 2016 227 meldingen van seksueel misbruik bij de inspectie binnen, die in samenspraak met het openbaar ministerie en de politie zijn afgehandeld.

Nieuwe aanbieders

Bijzondere aandacht had de IGZ voor nieuwe aanbieders. Mede als gevolg hiervan behandelde de inspectie in 2016 94 meldingen meer in de sector verpleging en verzorging, in totaal goed voor 1160 meldingen. Vijf en negentig procent van de aanbieders die de inspectie bezocht, bleek in eerste instantie niet aan de randvoorwaarden voor goede zorg te voldoen. Controle op deze nieuwkomers is volgens de inspectie lastig omdat bijna 50 procent van hen bekostigd wordt op basis van een Persoonsgebonden budget (PGB). “Deze PGB-bekostiging maakt het toezicht lastig aangezien er minder dossiervoering is bij deze cliënten, omdat zij zelf in staat worden geacht regie over hun zorg te voeren”, merkt de IGZ op.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijs van Loef

5 mei 2017

Additionele informatie: In 2004 waren er 3060 meldingen, in 2010 waren er 6459 (afgehandelde) meldingen, in 2014 waren er 9440 meldingen. Kortom, in de afgelopen 12 jaar een verviervoudiging van het absolute aantal meldingen bij de IGZ. Zie: https://gijsvanloef.nl/2016/05/25/verdriedubbeling-aantal-meldingen-inspectie-gezondheidszorg-vanaf-2004-tm-2014/

Top