ACTUEEL

Effect actieplan Woenselse Poort nog niet overal merkbaar

Nog niet iedereen ziet of ervaart de beoogde verbetering van het actieplan van de forensisch psychiatrische kliniek De Woenselse Poort. Dit concluderen de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) na een bezoek aan De Woenselse Poort.

De Inspecties bezochten de kliniek op 22 juni 2017, maar brengen de conclusies nu naar buiten. Tijdens het bezoek spraken de IVJ en IGZ met een afvaardiging van de raad van toezicht van de GGzE, waar De Woenselse Poort onderdeel van uitmaakt, met enkele regiebehandelaren, medewerkers Toezicht en Veiligheid en met de leidinggevende en medewerkers van het team dagbesteding/vaktherapie. Bovendien spraken de Inspecties met de duale directie van De Woenselse Poort.

De IVenJ en IGZ constateren dat nagenoeg alle verbetermaatregelen zijn ingevoerd, maar dat de kliniek moet blijven werken aan de kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting. Het aantal openstaande vacatures is weer opgelopen en De Woenselse Poort heeft moeite deze op te vullen. Het gaat voornamelijk om vacatures voor verpleegkundigen en gz-psychologen. Volgens de Inspecties heeft dit als gevolg dat er soms sprake is van een "wankel evenwicht in de bezetting".

Leidinggevend kader

De in het integraal actieplan genoemde verbetermaatregelen rondom de organisatie van het leidinggevend kader zijn uitgevoerd, stellen de Inspecties vast. De Woenselse Poort werkt nu aan het "verder bestendigen en borgen van het leidinggevend kader". Deze acties hebben betrekking op thema’s zoals positionering van leidinggevenden, onderlinge samenwerking en de overlegstructuur.

Zoals in het integraal actieplan beschreven staat, is er een manager aangesteld die sturing geeft aan het project om de samenwerking en onderlinge afstemming tussen activiteitenbegeleiding, vaktherapeuten en zorgteams te bevorderen. De gesprekspartners zijn volgens de Inspecties van mening dat dagbesteding/therapie bij sommige cliënten nog onvoldoende bijdragen aan het behandelresultaat. Dit komt onder meer doordat activiteiten met regelmaat uit vallen en doordat er nog te weinig aansluiting en verbinding is tussen de leefafdelingen en het team van dagbesteding/therapie.

Ook vindt er niet altijd voldoende sturing plaats vanuit de regiebehandelaar op de inzet van dagbesteding/therapie bij een cliënt. Verder is er niet altijd voldoende bezetting op de leefafdelingen om cliënten naar een activiteit en/of therapie te begeleiden. Uit documentatie en gesprekken maken de Inspecties op dat de onderlinge samenwerking en afstemming tussen activiteitenbegeleiding, vaktherapeuten en zorgteams langzaamaan op gang komt, maar de organisatie van de dagbesteding/therapie behoeft nog verdere aandacht.

Leef- en werkklimaat

De Inspecties blijven de voortgang van de Woenselse Poort nauwgezet volgen en brengen deze maand een volgend bezoek aan De Woenselse Poort. In 2016 concludeerde de IVenJ in een rapport dat De Woenselse Poort onvoldoende in staat was om een veilig leef- en werkklimaat te bieden aan cliënten en personeel. Naar aanleiding van die conclusies is een actieplan opgesteld om het leef- en werkklimaat te verbeteren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top