Finance

Financiële claims tegen zorgaanbieders stabiliseren zich

Schadelastverzekeraar Centramed heeft in 2017 in totaal 863 claims gekregen met een totale schadelast van 29,9 miljoen euro. In 2016 ging het om 870 meldingen met een schadelast van 30,3 miljoen euro. Wel is er een verschuiving van het aantal claims tegen ggz-instellingen naar algemene ziekenhuizen.

Het aantal nieuw ingediende claims bij ggz-instellingen is in 2017 met 25 gedaald. Bij de ziekenhuizen steeg het aantal claims juist met 21. Ondanks de bestendiging van het aantal claims ligt dit aantal nog altijd bijna een kwart hoger dan in 2015. Ook de gemiddelde schadelast blijft blijkens het jaarverslag van Centramed stijgen. Centramed wijt één en ander aan een terugtredende overheid, een versoberend sociaal stelsel en de ontwikkeling in de wet- en regelgeving. Hogere eigen risico’s bij ziektekosten, minder subsidie of andere financiële hulp zorgen ervoor dat er meer schade wordt geclaimd.

Daarnaast willen naasten van blijvend geïnvalideerd geraakte patiënten hen steeds vaker in hun eigen huis verzorgen. Dat betekent vaak intensieve professionele zorg en aanpassingen in en om het huis. Deze extra kosten worden vervolgens meegenomen in de claimd bij de zorginstelling c.q. Centramed.

De laatste jaren is er bovendien een sterke toename van het aantal zzp‘ers. Deze zelfstandigen zijn veelal minder goed verzekerd dan werknemers in loondienst. Uitval voor werk leidt, anders dan bij werknemers, onmiddellijk tot schade. Hierdoor daalt de drempel om een claim in te dienen, aldus Centramed.

Vertraagde diagnose

Ook de stand van de medische kennis draagt indirect bij aan het stijgend aantal claims. Sinds 2016 registreert Centramed meer claims als gevolg van een vertraagde -ofwel: late- diagnose van kanker. Met het toenemen van de behandelmogelijkheden, neemt de kans op verschil van inzicht tussen behandelaar en patiënt toe en stijgt de kans op fouten. De rechtbank Rotterdam kende in 2017 in een dergelijke zaak een fors smartengeld van tweehonderdduizend euro toe. Er loopt een hoger beroep, maar als deze uitspraak vaste jurisprudentie wordt, zal dit de schadelast volgens Centramed fors verhogen.

Een heel nieuwe en vooralsnog kleine categorie van claims komt voor rekening van klagende daders van misdrijven. Zij claimen bij de zorginstelling c.q. Centramed onder het motto ‘als uw zorgbeleid beter was geweest, had ik dit misdrijf niet gepleegd, en daardoor lijd ik nu schade’.

Affectieschade

Centramed wijst daarnaast op de potentiële impact van de wet Affectieschade die door de Tweede Kamer is aangenomen. Invoering kan ook de medische aansprakelijkheid hard raken met het oog op schadelast en het aantal dossiers, al is het effect nog niet goed te becijferen. In geval van schadeclaims die nu al groot zijn, zoals geboorteschades en dwarslaesies, zal daar naar verwachting van Centramed een component affectieschade voor de gezinsleden aan worden toegevoegd. Die schades worden met andere woorden ‘iets groter’.

Moeilijker ligt het bij overlijdensschades. Voorheen leidden die niet tot een claim omdat de op geld waardeerbare schade beperkt dan wel niet te becijferen is. Wanneer het wetsvoorstel affectieschade wordt aangenomen ontstaat er een hele nieuwe categorie zaken die interessant zijn om een claim voor in te dienen, zo stelt Centramed.

Hoe lastig de impact van wetswijzigingen valt in te schatten blijkt uit de introductie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Ook in 2017 blijft onduidelijk wat de consequenties van de Wkkgz op de langere termijn zullen zijn. Als aansprakelijkheidsverzekeraar heeft Centramed nog geen duidelijke toename van het aantal dossiers kunnen zien vanwege de invoering van de Wkkgz.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Veronica van Nederveen

13 mei 2018

Opmerkelijk dat als oorzaak van meer claims niet wordt genoemd de toenemende aandacht voor de organisatie van de zorg. Juist recent stond in de media toch een dramatisch voorbeeld genoemd. UMCU had onherstelbare steken laten vallen. En niet voor het eerst. Bovendien is het goed denkbaar dat dit in meer ziekenhuizen aan de orde is.
En wat te denken van het niet op tijd willen doorverwijzen naar expert ziekenhuizen. Zou niet goed zijn voor het ziekenhuisbudget, wordt dan wel gesteld. Nog even en patiënten pikken dat niet meer en dienen een claim in.
Veronica van Nederveen
www.patiëntenstem.nu voorzitter

Top