ACTUEEL

VWS doet te weinig tegen misbruik subsidies en tegen staatssteun

De Algemene Rekenkamer tikt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op de vingers omdat er onvoldoende verbetering is bereikt bij de aanpak om misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies tegen te gaan. Ook heeft VWS te weinig subsidies, en niet altijd correct, getoetst aan de regels die moeten voorkomen dat er staatssteun wordt gegeven.

Dit staat in de 'Staat van de rijksverantwoording 2017', die de Algemene Rekenkamer uitbrengt vanwege Verantwoordingsdag. De Rekenkamer noemt de tekortkomingen bij de verlening van subsidies door VWS ‘een ernstige onvolkomenheid’. Met die subsidies was in 2017 in totaal bijna 1,4 miljard euro gemoeid. Vergeleken met veel andere ministeries maken subsidies bij VWS een relatief groot deel van de jaarrekening uit.

Volgens de Rekenkamer zijn de financiële consequenties van de bij VWS geconstateerde tekortkomingen 'aanzienlijk', in termen van het totaalbedrag aan onzekerheid en onrechtmatigheid. Er is sprake van 217,8 miljoen euro aan onrechtmatigheden en 205 miljoen aan onzekerheden in de rechtmatigheid in de uitgaven en ontvangsten van het ministerie, dit is boven de tolerantiegrens van de cijferaars van de Rekenkamer op jaarverslagniveau.

VWS overschrijdt tevens de tolerantiegrens op begrotingsartikelniveau: het departement is verantwoordelijk voor in totaal bijna 794 miljoen euro aan fouten en onzekerheden in de rechtmatigheid van de verplichtingen op specifieke begrotingsartikelen.

ICT-beveiliging

Ook met betrekking tot ICT- beveiliging constateert de Algemene Rekenkamer veel onvolkomenheden bij het ministerie van VWS. Sowieso presteert de rijksoverheid slecht op dit terrein: van de elf ministeries hadden alleen Algemene Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid de ICT-beveiliging op orde in 2017.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijs van Loef

17 mei 2018

In perspectief: de Algemene Rekenkamer noemt twee ernstige onvolkomendheden, waarvan de ene bij het ministerie VWS ligt (m.a.w.: geen enkel ander ministerie krijgt een vergelijkbaar negatief oordeel). De andere betreft de ICT-beveiliging van de Rijksdienst Caribisch Nederland, onderdeel van het Ministerie van BZK. Bij minVWS gaat het over subsidies ter waarde van 1,36 miljard euro, volgens mij is dat ca 10% van de uitgaven van minVWS (niet te verwarren met het Budgettair Kader Zorg, dat veel omvangrijker is: de ca. 80-95 mljard euro).

Gijs van Loef

17 mei 2018

@skipr-redactie: De kop zou m.i. moeten luiden "VWS doet te weinig tegen misbruik subsidies en tegen ongewenste staatssteun" (!)

Top