ACTUEEL

Kabinet in wording wil kleinschaligheid in zorg terug

Het kabinet in wording wil het ontstaan van kleinere zorginstellingen actief bevorderen. Het ontstaan van zorggiganten wordt met een zorgspecifieke fusietoets teruggedrongen. De inspectie mag desnoods instellingen splitsen. Ook komt er als het aan de VVD, CDA en PVV ligt een verbod op  fusie tussen verzekeraars en aanbieders. Dit blijkt uit het regeerakkoord dat donderdag bekend is gemaakt.

Basiszorg

Uitgangspunt van de zorgparagraaf is dat de basiszorg zo dicht mogelijk bij de patiënt wordt georganiseerd. Dit betekent ondermeer dat er zorgtaken van het ziekenhuis naar de huisarts worden overgeheveld. Zo moet er een netwerk van zorg in de wijken en dorpen ontstaan. Het kabinet onderkent wel de noodzaak om hoogspecialistische zorg te concentreren in een paar topziekenhuizen.

Splitsen

Om kleinschaligheid te bevorderen wil het kabinet een zorgspecifieke fusietoets. Deze wordt uitgevoerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voorafgaand aan een eventuele mededingingstoets door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Bovendien krijgt de IGZ de bevoegdheid om zorginstellingen op te splitsen als de kwaliteit in het geding is. Fusies tussen verzekeraars en aanbieders, waar verzekeraar DSW en het Vlietland ziekenhuis eerder dit jaar het initiatief toe namen, is voortaan uit den boze. Verzekeraars kunnen bij de inkoop van zorg volgens het kabinet geen zuivere afweging maken als ze zelf een concurrerend zorgaanbod hebben.

Buurtzorg

In de thuiszorg wordt het Buurtzorg-model leidend. Dit betekent dat niet productie of het aantal uren zorg, maar zorguitkomsten leidend zullen zijn. De omslag van wat het kabinet aanduidt als “handelingsfinanciering” naar uitkomstfinanciering moet ook breder in de AWBZ worden toegepast. Het persoonsgebonden budget (PGB) verandert van een subsidie in een wettelijk verankerd recht, zij het  met inachtneming van de financiële kaders.

Pakketmaatregelen

Om geld te verdienen heeft het kabinet verschillende maatregelen in gedachte. Er komt ondermeer een nieuw berekeningsmodel voor geneesmiddelen. De bonussen voor apothekers verdwijnen. Het verzekerde pakket wordt “stringenter beheerd”. Dit betekent ondermeer dat de vergoeding van IVF beperkt wordt tot een behandeling. Het aantal zelf te betalen behandelingen van ondermeer fysiotherapie wordt verhoogd.  Buiten de Europese Unie zal geen dekking voor zorg uit het basispakket gelden. Bilaterale verdragen met landen als Turkije en Marokko worden aangepast dan wel opgezegd.

Winstuitkering

Om extern, privaat kapitaal aan te trekken komt er een gereguleerde winstuitkering. Die voorziet er onder meer in dat er geen winst wordt uitgekeerd gedurende de eerste drie jaar van investeren. Bovendien is de uitkering van winst afhankelijk van kwaliteitseisen en de bestendiging van financiële buffers. Het kabinet wil snijden in de overhead in de zorg. Hiertoe komt er een normering per sector. Het kabinet zet ook een aantal maatregelen van scheidend minster Klink voort. Het B-segment van vrije prijsvorming wordt uitgebreid als ook het formuleren van uniforme productdefinities (bekend onder de naam ‘DBC’s op weg naar transparantie’ of DOT ). Het vereveningssysteem voor zorgverzekeraars moet verdwijnen.

Overheveling

Binnen de AWBZ komt het accent weer te liggen op de scheiding van wonen en zorg. Om de te verwachten extra woonlasten voor cliënten te compenseren, wordt de intramurale bijdrage verlaagd. De functies dagbesteding en begeleiding worden vanuit de AWBZ overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De uitvoering van de AWBZ komt risicodragend in handen van de verzekeraars.
Om innovatie in de zorg te versnellen wil het kabinet “experimenteer-DBC’s” invoeren. Ook komt er een experiment met “regelarme zorginstellingen”.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaap van den Heuvel

1 oktober 2010

Dat experiment met "regelarme zorginstellingen" lijkt me wel wat. Kunnen we meteen weer stoppen met de "gereguleerde winstuitkering".

Prudon

3 oktober 2010

Als het kabinet zo graag kleinschaligheid terug wil, omdat het efficiënter en meer kostenbesparend is, dan moet het maar snel de snode plannen met de eerstelijns psychologische zorg in de prullenmand gooien: 5 i.p.v. 8 sessies uit de basisvergoeding en hogere eigen bijdrage. Als de cliënt er dan ook nog eens zijn (ook al weer verhoogde) eigen risico aan kwijt is, komt het erop neer dat hij deze 5 zittingen bijna geheel uit eigen portemonnee betaalt. Daarnaast: veel cliënten hebben genoeg aan zo'n 5 sessies, maar ook veel andere hebben er niet genoeg aan. Bij hen zou je het karwei dus niet kunnen afmaken. Wat de investeringen in de eerste 5 sessies weer ongedaan zou kunnen maken.

Kortzichtig, want snelle, laagdrempelige psychologische hulp kan veel (geestelijke) gezondheidszorgkosten uitsparen. Vanuit dat inzicht is in 2008 de regel van 8 zittingen uit de basisvergoeding ingevoerd met een beperkte eigen bijdrage. De nieuwe plannen komen dus neer op het slachten van de kip met de gouden eieren. Dat eerstelijns lijk kan naast dat van de cultuur gelegd worden: breng vooral datgene om zeep wat het leven boven het banale en de sleur verheft.

Top