BLOG

Nationaal zorgfonds is een stap terug

Het gemak waarmee het Nationaal zorgfonds als dé oplossing wordt gepositioneerd, en ons huidige zorgverzekeringsstelsel aan de kant wordt geschoven, wekt verbazing. Juist nu er duidelijke tekenen van vooruitgang zijn.

Een diverse groep bestaande uit politici, zorgverleners, tv-persoonlijkheden maakte zich in het NRC Handelsblad sterk voor een Nationaal zorgfonds. Een bekend pleidooi: concurrerende, op winst gerichte zorgverzekeraars hebben geen oog voor kwaliteit en werken inefficiëntie in de hand, zo luidt het. Wij verbazen ons hierover.

Ten eerste weten we dat nationale zorgsystemen niet per definitie beter scoren. De veelgeprezen National Health Service (NHS) in Groot-Brittannië kent weliswaar relatief lage kosten, maar de tekorten nemen dramatisch toe, wachtlijsten zijn twee keer zo lang als in Nederland en er is sprake van een verlammende bureaucratie.

Kostengroei

Ten tweede valt er veel af te dingen op de stelling dat ons stelsel faalt. De kostengroei ligt op het laagste niveau van de afgelopen 35 jaar en Nederland doet het met haar zevende plaats op de lijst van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) veel minder slecht dan voorheen. De groei wordt bovendien voornamelijk nog gedreven door langdurige zorg, waar budgetten direct door de overheid worden beheerd, en de beheerskosten zijn vandaag relatief lager dan ten tijde van het oude systeem.

Wachttijden zijn in Nederland significant teruggebracht sinds 2006. Voor veelvoorkomende ingrepen zoals een heupvervanging is de wachttijd met meer dan 10 procent gedaald. Ook in de ggz, waarover berichten verschijnen dat de wachttijden oplopen, stelt de Nederlandse Zorgautoriteit vast dat er juist sprake is van een afname in wachttijd over een langere periode sinds 2010. Het onderzoeksinstituut NIVEL trekt eenzelfde conclusie voor eerstelijns psychologie.

Aantoonbaar beter

We zien tenslotte ook geen signalen dat het systeem verbetering van zorgkwaliteit in de weg staat. Meer dan 90 procent van de patiënten waardeert de geboden zorg positief, wat aansluit bij het rapport van de European Consumer Health Index, waar Nederland al jarenlang bovenaan staat. Ook de OESO laat zien dat Nederland hoog scoort op diverse kwaliteitsindicatoren, en zorgkwaliteit is ook aantoonbaar beter geworden over de afgelopen tien jaar; zo is het 30-dagen sterftecijfer voor patiënten met een hartaanval met 42 procent gedaald.

Natuurlijk kan ons huidige systeem altijd beter. Maar juist de laatste jaren zien we dat hier grote stappen ingezet worden door zorgverleners, zorgverzekeraars en patiënten. Zo heeft Achmea concrete kwaliteitsindicatoren gedefinieerd waarop het in de toekomst wil gaan sturen en zetten VGZ en CZ met succes in op kwaliteitsallianties met zorgverleners, om overbehandeling en zinloze zorg uit te bannen. Laten we deze koers voortzetten en geen stap terugzetten door energie te verspillen aan een nieuw risicovol stelsel.

Sander Visser en Jan Kremer en coauteurs Lucas van Rossem en Charlotte Broek

14 Reacties

om een reactie achter te laten

Hans Koevoet

17 augustus 2016

De discussie over dat Nationale Zorgfonds (NZF) lijdt helaas aan een gebrek aan kwaliteit en diepgang. Voor- en tegenstanders maken zich hieraan schuldig. Ook in dit artikel gebeurt dat.

Voorstanders maken de fout om het NZF te presenteren als panacee voor zo'n beetje alle problemen waarmee we in de zorg in Nederland te maken hebben. Dat is natuurlijk onzin. Het NZF is geen antwoord op de echte problemen, zoals vergrijzing, en de financiering van dure nieuwe medicijnen. Hier zijn principiële keuzen nodig, geen alternatieve systemen. Een andere probleem is dat het NZF nog niet eens duidelijk gedefinieerd is. Het is nog vooral een concept met wat uitgangspunten. Toch vragen de voorstanders al om steun.

Dit artikel overtuigt echter ook niet als verwerping van het NZF-idee. Zo wordt de Britse NHS aangehaald als voorbeeld van hoe het niet moet. Maar het probleem van de NHS is volgens veel Britse zorgdeskundigen simpelweg dat er te weinig geld naartoe gaat, niet dat het systeem inherent slecht is. Wat betreft de kostengroei van de Nederlandse zorg kun je pas conclusies trekken als je de cijfers van pakweg de laatste 20 jaar na elkaar legt, en liefst ook nog met de cijfers van het buitenland erbij. Dat doen de auteurs niet; waarom ze toch concluderen dat het meevalt met de kostengroei blijft dan ook de vraag. Dat de beheerskosten vandaag relatief lager zijn dan ten tijde van het oude systeem, tonen ze ook niet aan, terwijl de voorstanders van het NZF exact hetzelfde argument gebruiken maar dan juist ten gunste van het NZF.

Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar de portee zal duidelijk zijn: willen we echt een goede discussie over een beter zorgsysteem, dan moet de discussie daarover beter. Meer diepgang, meer argumenten, meer cijfers. Onze zorg is meer waard dan de huidige onelinerdiscussies erover.

Glenn Mitrasing

17 augustus 2016

Correcte constatering van Koevoet. Kremer cs gaan volledig voorbij aan de basisgedachte achter dit zorgstelsel zoals die in 2005 verkocht werd. Wat is daar van gerealiseerd? Waarom waren SER en RvS negatief in hun advies dit in te voeren?
De NHS steeds aanhalen om het huidige zorgstelsel als beter te beschouwen is een bekende herhaalde truc, waarom geen ander single payer systeem als voorbeeld kiezen? Laat men mij eens uitleggen wat na 10 jaar de meerwaarde is van zorgverzekeraars? U kunt het niet. Wachtlijsten teruggebracht en al helemaal in de GGZ: dream on! U bouwt op een rapport van de NZa en Nivel, dat heet bouwen op drijfzand.
Dat de schrijvers het nog in hun hoofd halen het EHCI rapport aan te halen is al erg genoeg. Disclaimer over het hoofd gezien? “‘Normally, the HCP takes care to state that the EHCI is limited to measuring the “consumer friendliness” of healthcare systems, i.e. does not claim to measure which European state has the best healthcare system across the board.’ Trek dus geen simpele conclusies als EHCI zelf zegt dat dat niet mag. De OECD en WHO lieten ook geen spaan heel van het EHCI-rapport. De lijst met indicatoren om “consumer friendliness” te meten heeft geen enkele wetenschappelijke basis. Ik laat het hier maar bij.

Herman Suichies

18 augustus 2016

De schrijvers lijken vooral verbaasd. Verbaasd over jet feit dat het Nationaal zorgfonds als dé oplossing wordt gezien. Verbaasd over het feit dat een groep mensen uit diverse geledingen zich sterk maakt voor verandering. Verbaasd over blijkbaar steeds hetzelfde pleidooi dat zorgverzekeraars geen oog hebben voor kwaliteit en inefficiënt werken. Die verbazing is blijkbaar gebaseerd op het feit dat zij vinden dat het toch allemaal best wel aardig gaat in de zorg. En daar wringt hem eigenlijk de schoen. Schrijvers zijn het eigenlijk, om een doktersmetafoor te gebruiken niet eens met de diagnose. Het gaat toch best wel aardig met de patient. Patient zorgstelsel is helemaal niet zo ziek, kost eigenlijk ook helemaal niet zo veel en doet het beter dan al die buitenlandse patiënten. En hoeft in plaats van 10 weken maar 9 weken meer te wachten. En als je vind dat de patiënt niet ziek is, wil je natuurlijk geen therapie. Dan bedenk je argumenten om die therapie in een kwaad daglicht te stellen door bijvoorbeeld alle bijwerkingen van zo’n therapie te benoemen. Ongeveer zoals de antivaccinatiebeweging de vaccinaties in een kwaad daglicht stelt.
Koevoet heeft gelijk als hij zegt dat de discussie tussen voor en tegenstanders van een Nationaal zorgfonds te weinig diepgang heeft en meer met echte argumenten en cijfers zouden moeten komen. Daar wil een voorzet toe doen.
Over de cijfers en met name financiële cijfers kunnen voor en tegenstanders op dit moment nog veel te weinig zeggen. Dat zal doorgerekend moeten worden, afhankelijk van welke vorm het nationaal zorgfonds moet krijgen. En dan vergeleken moeten worden met de echte cijfers van het huidige stelsel. Goed onderbouwd. Het CPB maar ook een platform als Follow the Money kan daar een rol in spelen. Ook over cijfers van patiënt tevredenheid en zorgverlenertevredenheid (zij zijn immers de hoofdrolspeler in de zorg) valt weinig te zeggen. Meer dan 90% van de mensen waardeert de geboden zorg positief zegt helemaal niets. Dat er op dit moment 100.000 mensen een nationaal zorgfonds een goed idee vinden zegt ook nog niets. Straks bij de verkiezingen zal de vraag hoe we de zorg in Nederland in willen richten mogelijk wel een belangrijke rol spelen. Want dat er fundamentele vragen voorliggen is duidelijk. De financiering van dure medicijnen bijvoorbeeld. Hoe en In welk systeem kan die vraag het beste worden beantwoord? Over fundamentele argumenten kunnen we wel al iets zeggen. Ik noem er twee.
Ons huidige zorgstelsel is gebaseerd op de vooronderstelling dat de patiënt goed geïnformeerd kan kiezen uit de diverse zorgaanbieders op basis van kwaliteit. Vergeten wordt dat het merendeel van de patiënten geen actieve rol kunnen, willen of durven spelen. Als huisarts wist ik dat allang, hoogleraar Jany Rademakers bevestigde dat onlangs. En als de patiënt het niet kan of wil dan doet de zorgverzekeraar dat namens de patiënt. Na 10 jaar blijkt dat niet te werken en het kan ook niet werken. De informatieongelijkheid tussen patiënt en zorgaanbieder zal altijd blijven. Zorgverzekeraars geven zelf ook toe dat ze kwaliteit niet goed kunnen beoordelen. Welke indicatoren je er ook voor bedenkt en gebruikt. Daarom sturen zorgverzekeraars ook slechts op geld.
Wij staan een meer ingrijpende ideologisch gemotiveerde hervorming van de gezondheidszorg voor. Een ideologie gestuurd vanuit zorg. Vanuit mededogen, compassie en zorg voor de ander. Vanuit de overtuiging dat iedereen, ook de zwaksten in de samenleving evenveel recht hebben op goede zorg en geen zorg hoeven te mijden. In het huidige stelsel wordt de solidariteit aangetast. Alleen al de budgetpolis en de omzetplafonds van zorgverzekeraars zijn daar een eenvoudig voorbeeld van.
Herman Suichies

Peter Koopman

18 augustus 2016

Gelukkig lijken de schrijvers het eens dat de eigen en professionele zorg voor de gezondheid nog beter kan. Ga eens kijken bij mensen thuis, verdiep je in het werk van wijkverpleegkundigen en neem waar op welk peil de huidige verpleegkundige zorg in een verpleeghuis staat. Ja het kan veel beter! Daarbij komt de beoordeling van de toekomstige vraag: dubbele vergrijzing zorgvragers, vergrijzing mantelzorgers, overbelasting van netwerk rondom. En niet te vergeten wantrouwen over goede bedoelingen zorgverleners. Ja, er kan wel wat beter. Nu zetten we sterk in op eigen verantwoordelijkheid, zelfregie en zelfzorg. Ja, er zijn ook vele onmondigen en mondige mensen die eenmaal als subject van zorgverlening onmondig lijken te worden. Compassie met hen die zelf weinig meer bezitten om in te leveren of voor zichzelf te zorgen, ja dat is de basis van professioneel zorgen voor de gezondheid van anderen. En, ja dat moet betaald worden! "Of" is geen vraag, "hoe" is een uitdaging, maar mag niet verzanden in een discussie om de discussie. Nu is er al schaarste: nogmaals ga kijken in een verpleeghuis en vraag je af of dit Nederlands peil is.

tjark reininga

18 augustus 2016

zoals tijdens de besluitvorming over de transitie naar marktwerking lijkt ook de discussie over het NZF te verzanden in een stellingenoorlog. partijen bouwen hun stelling op hun eigen definitie van het conflict of op de ontkenning van het bestaan van zo'n conflict. dat komt mede, omdat de beslissingen in het conflict vooral worden genomen op een niveau waar de feitelijke zorg waarover het moet gaan niet wordt verleend of gevraagd, en dus door mensen die beslissen over zorg die ze zelf (nog) niet nodig hebben. degenen die van die zorg afhankelijk zijn hebben in dat proces maar een kleine stem. in de meest letterlijke zin, omdat zij zich in de omstandigheden waaronder zij acuut zorg nodig (na een ongeval bijvoorbeeld, of een onvoorspelbaar lichamelijke of geestelijke uitval) hebben niet afdoende kunnen uiten. of omdat zij door ervaren afhankelijkheid de voor een kritische vraag nodige ruimte missen. en niet in de laatste plaats door hun kennis over de mogelijkheden en onmogelijkheden bij hun probleem achter loopt bij die van de zorgaanbieders/behandelaars. het zorgstelsel kan daardoor nauwelijks voldoen aan een essentiële voorwaarde voor marktwerking, een goed geïnformeerde vraagkant.

ernstiger is, dat de wetgever om daarin te voorzien de vraagkant op een ander niveau gedefinieerd heeft: verzekeraars en zorgaanbieders maken op macroniveau afspraken over de zorg die de laatste moeten "leveren" binnen het daarvoor beschikbare budget. want in tegenstelling tot de ideeën die eind vorige eeuw de aanzet gaven tot de kanteling naar een vraaggestuurde zorg met behulp van marktwerking, zijn de macrobudgetten nog steeds de grote beperking.

en dan komt daar nog bij, dat verzekeraars en zorgaanbieders hun oordeel over de kwaliteit van de geboden zorg vooral kwantitatief invullen terwijl voor de eindgebruikers, de patiënten, kwalitatieve aspecten van de zorg, waaronder beschikbaarheid en bereikbaarheid, vaak uiteindelijk zwaarder wegen.

het NZF zal die problemen niet automatisch oplossen, maar dat doet het huidige geleide marktstelsel ook niet.

harry wagemakers

18 augustus 2016

De blog over het Nationaal Zorgfonds (NZF) en de reacties er op laten zien dat voor- en tegenstanders vanuit een (te) beperkt gezichtsveld kijken kijken naar deze materie. Natuurlijk kijken we allemaal vanuit ons eigen perspectief naar de materie. Kijkend vanuit voormalig zorgverleners- en overheidsperspectief kom ik tot de volgende stellingname.

Ja, een NZF is niet de oplossing voor de problemen waar de zorg mee te kampen heeft. En ja, er worden stappen in het huidige systeem van zorgverzekeraars gezet.

Echter het is allemaal te weinig en komt (te?) laat om het huidige systeem in stand te houden.

De menselijke maat in de zorg en dan met name de 'cure' moet weer leidend worden. In de 'care' worden daar, noodgedwongen door o.a. het debat in de publieke opinie over de kwaliteit van zorg, stappen vooruitgezet. Door het veld zelf dus!

In de ziekenhuiszorg zou een dergelijke beweging die op gang gekomen is, door alle partijen dus inclusief overheden en zorgverzekeraars omarmd moeten worden.

Tien jaar geleden heeft toenmalig minister Hoogervorst besloten de regie in de zorg aan zorgverzekeraars te laten immers 'wie betaalt, bepaalt'! Nu is het tijd om de regie aan de zorg terug te geven, onder condities maar vanuit 'vertrouwen en verantwoordelijkheid'! En met de publieke opinie als krachtige initiator van de verandering. Wellicht dat de komende Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar een steentje kunnen bijdragen aan het debat naar een beter systeem van zorgfinanciering! Het speelveld is aan ons!

Pieter Duinkerk

18 augustus 2016

De auteurs van dit blog zien in hun blinde euforie over het hoofd dat er bij de overgang naar een nationaal zorgfonds zomaar 11 miljard vrijkomt vanwege het wegvallen van de huidige solvabiliteitseisen.

Het is maar wat je een stap terug noemt in een stelsel dat de afgelopen 10 jaar gedomineerd is door financieel belang.

De belangrijkste vraag in de discussie is volgens mij of de overheid de verantwoordelijkheid wil en kan nemen voor een nationaal model.
Gezien het niveau van de leden van de huidige Tweede Kamer en het Kabinet denk ik niet dat je daar de verantwoordelijkheid moet neerleggen voor de kwaliteit en financiering van de zorg.

Dat ze de bal afhouden in Den Haag, als het gaat om de verantwoordelijkheid voor de zorg, is misschien niet zo vreemd gedacht. Rutte is geschiedenisleraar, Schippers politicologe, Pechtold veilingmeester. Dat ze er weinig van begrijpen is niet zo vreemd. De kans op een Fyra-debacle wordt veel te groot en dat weten ze zelf ook.

Sven

19 augustus 2016

Misschien het feit dat de heren belangen hebben in commerciële zorgadvies bureaus?

Petra

19 augustus 2016

Voor het gemak gaan voorstanders van het huidige stelsel maar even voorbij aan het feit dat al honderdduizenden Nederlanders helemaal geen zorg meer kunnen afnemen omdat ze het eigen risico niet kunnen betalen. En daarmee beginnen we aardig het Amerikaanse systeem te benaderen: goede zorg voor de elite en de onderlaag heeft gewoon het nakijken (maar dan niet nakijken door een arts).
Ook heeft men het maar niet over de fraudegevoeligheid van de marktwerking zoals werd aangetoond in een onthullend programma van RADAR.
Ik steun dan ook het initiatief op www.nationaalzorgfonds.nl van harte. En met mij nu al 98.000 andere Nederlanders en dit aantal groeit iedere dag!

Oscar Lopes Cardozo

22 augustus 2016

De huidige beheerskosten van verzekeraars zijn 4 miljard. daarvan wordt 4 keer een automatisering systeem in de lucht gehouden dat 4 keer hetzelfde doet. Gezien de schaalbaarheid van automatisering kan 1 systeem voor vrijwel gelijke kosten hetzelfde doen. Bedednk dat het jaarlijkse afsluiten van alle nieuwe polissen en contracten met de daarbij behorend ellendige advertentiecampagnes ook geld vreten en waarschijnlijk kan het NZF met 1,5 miljard aan begeerskosten toe. De huidige reservers van de verzekeraars belopen 10 miljard en kunnen direct ingezet worden voor premieverlaging. Tegen de tijd dat die 10 miljard zijn uitgegeven is de generatie babyboomers dood en is de grijze golf begraven. Daardoor kunnen dan de premies op een redelijk niveau blijven. Ook inhoudelijk lijkt het me beter om naar een NZF testreven. De verantwoordelijkheid voor keuzen in de zorg komt dan weer geheel bij de politiek te liggen. En daar hoort hij ook thuis. Een van de oorzaken van alle ellende is dat de politiek keuzes uit de weg gaat door de zorg op afstand te plaatsen. Dat is nou net wat de consument niet wil. Daarnaast laat de NHS zien waartoe het werken met big data kan leiden. Momenteel is het de NHS die als enige ter wereld wetenschappelijk antwoord kan geven op vele vragen omdat zij hun data huishouding beter op orde hebben dan wie dan ook. De Nederlands verzekeraars hebben juist op dat punt opzichtig gefaald. Juist op basis van de data die de verzekeraar bezit zou hij de regiefunctie kunnen vervullen. dat is nu al 10 jaar niet gebeurd. Van een financiele instelling kun je niet verwachten dat ze geld vrijmaken om kwaliteit van zorg te verbeteren. Kortom laten we zorgen dat we alle financiële cijfers op tafel hebben voor de volgende verkiezingenen en laten we proberen op basis van betrouwbare feiten een weloverwogen beslissing te nemendan

chaseinstantcash098

23 augustus 2016

Heeft u zoekt dringend lening ??? neem contact met ons nu terug op: (chaseinstantcash098@outlook.com)

Petra

28 augustus 2016

28 augustus, psychiater Cobie Groenendijk hield in Buitenhof buitengewoon knap (en menselijk) pleidooi vóór het Nationaal Zorgfonds. Neem de moeite om de uitzending nog even te bekijken en als u empathie voelt voor uw medemens, laat dan uw steun achter op: www.nationaalzorgfonds.nl

felicia

9 februari 2017

Voglio ringraziare DR.LUKA LELE per ottenere il mio amante di nuovo a me entro 48hours.When mio marito mi ha lasciato ero così stanco e frustrato finché non cercare in internet per aiuto e ho visto tanti buoni parlare di Dr LUKA LELE di DRLELESPELLTEMPLE@OUTLOOK.COM o WhatsApp +2348151729226 e ho deciso di dargli una prova e posso contattare lui e spiegare i miei problemi a lui e ha gettato un incantesimo d'amore per la mia, che io uso per ottenere il mio marito Back.If si desidera ottenere il vostro amante schiena contattare DR .LUKA LELE via e-mail: DRLELESPELLTEMPLE@OUTLOOK.COM, http://drlelespelltemple.bravesites.com o WhatsApp +2348151729226 DR.LUKA LELE il grande uomo che è in grado di riportare l'amore perduto.

felicia

9 februari 2017

Ben erg blij om een ??ieder te vertellen aan mijn getuigenis te horen. Ben een verpleegster, dit is een verhaal van mijn liefde life.I zijn getrouwd voor 4 jaar en het vijfde jaar van mijn huwelijk, een andere vrouw neem mijn geliefde weg van mij en mijn man liet mij en de kinderen en we hebben geleden voor 4months totdat ik ontmoette een post waar deze man Dr LUKAS LELE hebben geholpen iemand en ik besloot om hem eens te proberen om me te helpen mijn geliefde terug te brengen naar huis en geloof me ik gewoon mijn foto te sturen naar hem toe en die van mijn man en na 48 uur als hij hebben me verteld, ik zag een auto reed in het huis en zie, het was mijn man en hij heeft mij en de kinderen komen en dat is de reden waarom ik ben blij dat ieder van u in vergelijkbaar met een ontmoeting met deze man te maken en uw minnaar terug naar je self.You kunt hem met dit e-mailadres {DRLELESPELLTEMPLE@OUTLOOK.COM, WhatsApp nummer +2348151729226 of via de website: http://drlelespelltemple.bravesites.com} Dank u Dr LUKA LELE contact: DRLELESPELLTEMPLE@OUTLOOK.COM, WhatsApp nummer +2348151729226 of via de website: http://drlelespelltemple.bravesites.com

Top