BLOG

Samen zorgen waar het hoort

Ontschotten: de term komt veelvuldig terug in de verkiezingstijd. Regionale ziekenhuizen geven hier al langer handen en voeten aan.

Door de regionale verankering bieden ze zorg waar het hoort en werken ze samen om de zorg betaalbaar te houden. Trots presenteer ik vier voorbeelden uit de regionale praktijk.

1. Dichterbij huis en vaak ook nog goedkoper: samenwerking in Gorinchem

Zorg in het ziekenhuis als dat goed is voor de patiënt, thuis of bij de huisarts als dat kan. Dat is de kernwaarde binnen de samenwerking tussen het Beatrixziekenhuis (onderdeel van Rivas Zorggroep met langdurige zorg, revalidatie en thuiszorg), huisartsen (HenZ) en zorgverzekeraar VGZ in Gorinchem. Samen werken zij aan kwaliteit van zorg en betaalbaarheid ervan nu én in de toekomst. De juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment is daarbij steeds het uitgangspunt.

Vanuit tientallen kwaliteitsinitiatieven hebben ze de afgelopen twee jaar inmiddels zo’n 5.000 mensen op een andere plek en op andere wijze zorg geboden dan voorheen. Dat varieert van mensen niet meer als vanzelfsprekend terug laten komen voor een controle bij de specialist op de polikliniek tot de diagnostiek niet meer in het ziekenhuis, maar bij de huisarts plaats te laten vinden. Daarmee is de patiënt niet alleen dichterbij en sneller geholpen, het is vaak ook nog goedkoper.

2. Integrale geboortezorg: beleid afstemmen en minder ziekenhuisbezoek

In de regio Oss/Uden/Veghel werken gynaecologen van Bernhoven, verloskundigen van zeven lokale praktijken en de kraamzorg aan het organiseren van één integraal proces van geboortezorg. Hun doel is om de kwaliteit van de geboortezorg in de regio continu te verbeteren. Met één vast aanspreekpunt van waaruit de inzet van alle partners wordt gecoördineerd, op basis van een samen met de cliënt opgesteld plan. Door substitutie en herschikking van taken in de keten wordt de zorg goedkoper.

Gynaecologen en verloskundigen brengen integraal werken in de praktijk door maandelijks alle nieuwzwangeren in de regio gezamenlijk te bespreken. Dit zorgt er niet alleen voor dat het te voeren beleid goed wordt afgestemd, maar ook dat de zorgverleners elkaar gemakkelijk weten te vinden als dat op andere momenten nodig is. Cliënten krijgen goede en volledige informatie en hoeven minder vaak naar het ziekenhuis.

3. Geld volgt zorgvraag: Beter Samen in Noord

Een ander voorbeeld dat ik graag met u deel, is het project Beter Samen in Noord. Dit behelst een baanbrekende vernieuwing in zorg en welzijn voor de inwoners van Amsterdam Noord. Met dit project brengen het BovenIJ ziekenhuis en andere zorgorganisaties, verzekeraar en gemeente de juiste zorg en welzijn dichter bij de mensen met als doel het verbeteren van de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van zorg en welzijn voor de inwoners. Hierbij worden de drie Triple Aim doelstellingen nagestreefd: toename van de positieve gezondheid, betere ervaren kwaliteit van zorg en welzijn en lagere of beheerste stijging van de kosten voor zorg en welzijn  

In het project participeren zowel de aanbieders van zorg en welzijn als de financiers (Zilveren Kruis en Gemeente Amsterdam). Alle partijen zijn bereid te werken aan een financieringsmethodiek waarbij substantiële middelen worden gepoold met als principe “geld volgt zorgvraag”. Voor 2017 streven zij naar een reductie van 20 procent van het aantal vermijdbare heropnames en tenminste 30 procent reductie van het aantal kwetsbare ouderen dat blijvend functieverlies heeft zes maanden na ziekenhuisopname. Deze doelen worden onder meer bereikt door het opzetten van een transmurale zorgbrug, verbeterde doorstroom uit het ziekenhuis en in het bijzonder vanaf de SEH en een betere informatievoorziening naar de patiënt.

4. Op afstand monitoren van COPD patiënten thuis

In de Achterhoek krijgen onder andere chronisch longpatiënten hun behandeling zo veel mogelijk thuis. Via de dienst COPD InBeeld worden zij op afstand gemonitord door verpleegkundigen van Sensires medisch service center, de longverpleegkundige van zorgorganisatie Sensire en de verpleegkundig specialist van het Slingeland Ziekenhuis. Ze kunnen enerzijds eerder ingrijpen als ze zien dat de klachten van een patiënt toenemen. Anderzijds voorkomen ze door monitoring dat iemand naar de poli gaat terwijl er op dat moment geen klachten zijn.

Bij deze samenwerking hoort een andere financiering. De pilot werd bekostigd door het Slingeland Ziekenhuis en Sensire. Vanaf 2017 vergoedt zorgverzekeraar Menzis deze transmurale COPD longzorg vanuit één pot (shared savings) zodat de zorg op basis van Triple Aim voor én door de patiënt kan worden georganiseerd. Daarmee worden oplossingen gevonden buiten de bestaande systemen.

U ziet: ontschotten is voor de regionale SAZ-ziekenhuizen geen thema dat rond deze verkiezingstijd alleen actueel is. Al geruime tijd zetten zij zich in voor goede samenwerking in de regio, om goede zorg nu en in de toekomst te kunnen bieden. Vanuit de menselijke maat: uw zorg in uw eigen regio dichtbij juist ook door innovatie!

 

Yvonne Snel
Directeur Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen

Yvonne Snel_311

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Marc Hendriks

15 maart 2017

Prima voorbeelden van uitstekende zorg, dichtbij en daardoor toegankelijk en op de menselijke maat. Daar moeten we in onze samenleving vooral mee verder komen: samen leven, werken, zorgen, leren, ontspannen en elkaar begrijpen. Die inclusiviteit vraagt om de overzienbare schaal en maat zoals de regionale ziekenhuizen bieden.

Top