BLOG

VBHC vraagt om centrale regie

Om Value Based Healthcare succesvol te implementeren moet aan aantal randvoorwaarden worden voldaan. Een centrale aansturing is noodzakelijk voor het verbeteren van waarde voor de patiënt.

Bijna een derde van de barrières die de implementatie van Value Based Healthcare (VBHC) in Nederland in de weg staan, hebben te maken met beperkingen van het huidige bekostigingssysteem. Dat blijkt uit het marktonderzoek dat wij recentelijk hebben gepubliceerd. Geld is dus een belangrijk gegeven om de juiste prikkels in het systeem te creëren. Toch is de huidige financieringsstructuur niet de enige randvoorwaarde waar we op nationaal niveau iets mee moeten doen voor volledige adoptie van VBHC.

Centrale regie

De drie belangrijke onderliggende doelen van VBHC zijn efficiency (= lagere kosten), repeteerbaarheid (= betere kwaliteit) en vergelijkbaarheid (= meer transparantie). Voor al deze doelen is een landelijke schaal nodig.

Op dit moment wordt er sterk geleund op lokale initiatieven en leiderschap en is er weinig centrale sturing. Ondanks dat we al het lokale enthousiasme hard nodig hebben om eerste stappen te zetten, schuilt hier ook een enorm gevaar in: versnippering. Versnippering staat schaalvergroting in de weg en daarmee efficiency, repeteerbaarheid en vergelijkbaarheid. Gebrek aan centrale sturing kan dus uiteindelijk efficiënte en volledige adoptie van VBHC in de weg staan.

Meer centrale regie op nationaal niveau is noodzakelijk. Dit voorkomt niet alleen versnippering, maar leidt ook tot versnelling van brede implementatie van VBHC in Nederland. Daartoe hebben wij een Nationaal Groeipad voor VBHC gedefinieerd. In dit Groeipad onderscheiden we vier fasen die elkaar logisch in de tijd opvolgen. Hiermee wordt duidelijk wie deze centrale rol op zich moet gaan nemen.

Nationaal groeipad

Het nationale groeipad voor VBHC bestaat uit vier fasen. Namelijk: het creëren van inzicht in waarde (transparantie), inkoop op waarde, verbeteren van waarde (door integratie) en integrale bekostiging van zorg.

Het is duidelijk dat deze fasen in sequentie zullen moeten plaatsvinden. Om inkoop op waarde mogelijk te maken, zal men eerst inzicht moeten creëren in de geleverde waarde. Hierbij is het cruciaal dat we geen appels met peren vergelijken en nationale afspraken maken rondom uitkomstdefinities en standaarden voor verschillende ziektebeelden. Ook is het belangrijk dat er een landelijke IT-infrastructuur wordt geïmplementeerd voor betere data-uitwisseling en om waarde inzichtelijk te maken voor verzekerden.

Inkoop op waarde is een belangrijke prikkel die de verbetering van waarde zal stimuleren. Zorgverleners trachten verdere besparingen en verbeteringen te bereiken door verdere integratie tussen 0e, 1e, 2e en 3e lijn. Door integratie verschuift de focus voor verbetering in de tijd van individuele behandeling, naar intern zorgpad, naar tenslotte integratie van de gehele keten. Daardoor wordt het mogelijk om onze zorg integraal te bekostigen.

Patiënt de grote winnaar

Om de juiste infrastructuur te implementeren en ervoor te zorgen dat we de gerealiseerde waarde landelijk kunnen vergelijken, is het cruciaal dat VWS en zorgverzekeraars een centrale regie en/of faciliterende rol gaan pakken. Zij moeten de juiste randvoorwaarden creëren, met name een landelijke IT-infrastuctuur en standaarden, die transparantie zullen stimuleren en het groeipad verder in gang gaan zetten. Hierdoor gaan we versnippering tegen en zorgen we voor de schaal die nodig is voor succesvolle adoptie van VBHC.

Het eindresultaat van deze ontwikkelingen is een meer betrokken patiënt door beter inzicht in waarde (de patiënt weet waar hij/zij naar toe moet) en uiteindelijk een beter bediende patiënt (door verbeterde waarde). De patiënt is dus uiteindelijk de grote winnaar, en dat is waar het om draait!

Gérard Klop

Oprichter en partner Vintura

Gerard Klop_311

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijs van Loef

6 oktober 2017

Een zorgregisseur, waar heb ik dat eerder gelezen?

Fred van Eenennaam

11 oktober 2017

Wij bevinden ons nu voornamelijk in de implementatie fase om VBHC de norm te maken en daardoor patiëntenzorg te verbeteren. Individuele projecten en initiatieven faciliteren hierin enorm omdat zij voorbeelden/benchmarken zijn en daardoor andere zorgprofessionals ervan kunnen overtuigen om zelf te beginnen of samen te werken. Prachtige voorbeelden zijn voormalige VBHC Prize winnaars Diabeter, ParkinsonNet, Meetbaar Beter en de samenwerking tussen Catharina ziekenhuis en CZ. Centrale regie past juist niet bij de VBHC principes waar patiënt/familie en arts en het team waarde creëren. Centrale regie is een klassieke transformatie fout, juist het afschaffen van centraal opgelegde regeltjes en instituties is wat nodig is. Zoals Einstein zei: we kunnen niet onze problemen oplossen door op dezelfde manier te denken als toen wij die creëerden.

Gijs van Loef

13 oktober 2017

Waar het denk ik om gaat, Fred, is dat er qua facilitering: het mogelijk maken van VBHC er inderdaad een aantal landelijke afspraken nodig zijn m.b.t. de ICT om de uitwisselbaarheid van informatie/gegevens te bevorderen. Maar dieperliggend, het gaat om de inhoudelijke (medische) kennis en daarover moet de landelijke regisseur beschikken om een volwaardige helper te kunnen zijn van alle individuele zorgprocessen. Onderling zullen de praktizerende en centrale broeder-zorgprofessionals het wel eens kunnen worden over standaarden.

Gerard Klop

13 oktober 2017

Inderdaad Gijs. En in aanvulling hierop, het gaat hier niet om het toevoegen van instellingen, regeltjes of complexiteit. Het gaat om het vereenvoudigen van de transitie door landelijke afspraken te maken rond uitkomst definities en data uitwisseling. Hierdoor wordt complexiteit teruggebracht, een en ander gestroomlijnd en onnodige investeringen (ieder voor zich) voorkomen. ICHOM is misschien wel het beste voorbeeld van een ‘centrale regie’ rondom VBHC. Het nut daarvan valt niet te betwijfelen.

Verder zal er uiteindelijk ook bekostigd moeten gaan worden rond geleverde (integrale) kwaliteit binnen een ziektebeeld en niet op basis van geleverd volume per individuele functie. Ook dat vraag om een centrale coordinererde en faciliterende rol om deze kanteling te kunnen maken.

Top