ACTUEEL

Groei zorgkosten vlakt verder af

Groei zorgkosten vlakt verder af

De collectieve uitgaven aan gezondheidszorg en welzijn zijn vorig jaar met 3,2 procent gestegen. De totale kosten van de zorg komen daarmee uit op 90 miljard euro, hetgeen gelijk staat aan 15 procent van het bruto binnenlands product. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De groei van 3,2 procent betekent een verdere afvlakking van de stijging van de zorgkosten. In de periode van 2004 tot en met 2008 stegen de uitgaven aan zorg steeds sneller, tot 6,8 procent in 2008. Daarna volgde een kentering met een groei van 5,2 procent in 2009 en van 3,9 procent in 2010. Het afgelopen jaar laat een verdere vermindering van de groei zien. De verwachting is dat de groei dit jaar verder afvlakt, ondermeer door de afspraken die zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben gemaakt. Deze voorzien in een maximale groei van 2,5 procent van het ziekenhuisbudget.

Economische groei

Hoewel de stijging van de zorgkosten afvlakt, zit het stijgingspercentage wel ruim boven het algemene economische groeicijfer, dat eind vorig jaar inzakte tot 1,1 procent. Ook ligt de groei van de zorgkosten boven het inflatiecijfer van 2,3 procent. Daarmee worden de relatief gematigde groei van de zorgkosten voor een belangrijk deel teniet gedaan.

Ziekenhuizen

In 2011 zaten de uitgaven aan ziekenhuizen en medisch specialisten met 3,8 procent iets boven het totaal gemiddelde. In 2010 was de groei nog 6 procent. De lagere groei komt volgens het CBS grotendeels  door een eenmalige extra vergoeding die veel ziekenhuizen in 2010 kregen voor reeds gemaakte kosten van nieuwbouw. Daarnaast werkte het effect van  eerdere tariefdalingen bij medisch specialisten door. De uitgaven aan ziekenhuizen en specialistenpraktijken vormen ruim een kwart van de totale uitgaven aan zorg.

Huisartsenzorg

Een andere daler is de ggz. De kosten van de ggz stegen in 2011 met 2,3 procent. Grote stijger is de huisartsenzorg. Na drie jaren met marginale uitgavengroei zijn de uitgaven aan huisartsenpraktijken in 2011 met ruim 8 procent toegenomen. Dit komt vooral door tariefverhogingen. De uitgaven aan de zogenaamde ketenzorg zijn hier niet bij inbegrepen. Ook de gemeentelijke gezondheidsdiensten noteren een forse groei van 11,8 procent, maar met een totale uitgave van 820 duizend euro gaat het hier om een kleine kostenpost. De ouderenzorg zit met een groei van 2,4 procent onder het gemiddelde stijgingspercentage, de gehandicaptenzorg zit er met een groei van 3,5 procent net boven.    

Medicijnen

Aan via openbare apotheken en drogisten verstrekte geneesmiddelen is in 2011 bijna 2 procent meer uitgegeven. Vooral het gebruik van dure geneesmiddelen droeg bij aan die stijging. Daartegenover stonden prijs- en tariefdalingen en beperkingen in de aanspraken op grond van de basisverzekering (anticonceptiva voor vrouwen van 21 jaar en ouder en antidepressiva). Een deel van de consumptie van deze middelen wordt nu particulier betaald. Het is voor het vierde achtereenvolgende jaar dat sprake is van een beperkte toename van de uitgaven aan geneesmiddelen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing, huisarts

16 mei 2012

LHV reageert:
Vervuilde CBS-cijfers geven verkeerd beeld van kostenstijging
Vandaag gaf het Centraal Bureau voor de Statistiek via een persbericht een overzicht van de stijging van de diverse kosten in de zorg voor 2011. Daarbij meldt het CBS dat de kosten van huisartsenzorg dat jaar gestegen zijn met maar liefst 8,1%. Een vervuiling van de gebruikte cijfers ligt ten grondslag aan dit hoge percentage. Gecorrigeerd voor deze vervuiling komt dit stijgingspercentage uit op 3,2%. Dit percentage is gelijk aan de stijging van de totale kosten van de zorg in 2011.

De berekening van het CBS wordt vervuild door de uitgestelde betaling van de variabiliseringsgelden uit 2010. De NZa heeft in 2010 eerst de inschrijftarieven met deze gelden verlaagd, waardoor de kostenstijging dat jaar 60 miljoen lager uitviel. Deze 60 miljoen werd in het eerste kwartaal van 2011 weer, conform de afspraak, via de inschrijftarieven aan de huisartsen teruggegeven. Deze operatie, korten in 2010 en teruggeven in 2011, verklaart het door het CBS geconstateerde hogere tarief van 2011 ten opzichte van 2010. Daar ging echter ook een lager inschrijftarief in 2010 aan vooraf. Een correctie op die cijfers voor deze uitgestelde betaling laat uiteindelijk een stijging van 3,2% van de kosten voor huisartsenzorg in 2011 zien.

Top