Finance

Philadelphia gaat zelfstandig verder

Philadelphia ontvlecht zich medio 2009 uit Espria en gaat zelfstandig verder onder de nieuwe bestuurlijke leiding van Greet Prins. Het voorgenomen besluit wordt voor advies voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen, meldt Espria donderdag in een persbericht.

Herstelplan moet Philadelphia uit slop trekken

Medio 2008 bleek dat Philadelphia zware verliezen zou lijden bij ongewijzigd beleid. In oktober is de voorzitter raad van bestuur van Philadelphia teruggetreden en is een herstelplan opgesteld om op een zo kort mogelijke termijn weer tot een positief resultaat te komen. De afgelopen maanden is na overleg met vakbonden en medezeggenschapsorganen invulling gegeven aan het herstelplan.

Verliezen Espria en Philadelphia

Espria is een samenwerkingsverband op het terrein van wonen, zorg en diensten tussen Philadelphia, Evean Groep en Woonzorg Nederland dat begin 2008 is ontstaan. Evean Groep en Woonzorg Nederland gaan samen verder onder de vlag van Espria. Espria heeft 2008 met een verlies van 5 miljoen euro afgesloten. Philadelphia heeft in 2008 een verlies van 18,4 miljoen gemaakt. Evean Groep daarentegen heeft een positief bedrijfsresultaat behaald van 13,2 miljoen euro.

Philadelphia staat ontwikkeling in de weg

Het herstel van Philadelphia vergt de komende tijd veel aandacht. Espria wil zich intussen verder ontwikkelen als kwalitatieve dienstverlener. Philadelphia staat hierbij in de weg. Espria meldt: “Om snel nieuwe vormen van zorg, diensten en wonen te kunnen ontwikkelen, heeft Espria in goed onderling overleg besloten dat Philadelphia als zelfstandige organisatie verder zal gaan.”

Philadelphia richt zich op kerntaak

Het besluit om Philadelphia te verzelfstandigen is ook genomen op basis van een recent draagvlakonderzoek naar de samenwerking. Philadelphia wil zich richten op haar kerntaak: zorg aan mensen met een (verstandelijke) beperking. Daarom stoot Philadelphia de activiteiten in de ouderenzorg (verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg en thuiszorg) af. Mogelijk worden deze onderdelen overgedragen aan de Evean Groep.
Het terugtrekken van Philadelphia uit het samenwerkingsverband Espria heeft  weinig consequenties voor de overige twee partijen. Evean Groep en Woonzorg Nederland kunnen naar eigen zeggen de doelstellingen van het Espria-samenwerkingsverband voor een groot deel ook realiseren zonder de inbreng van Philadelphia.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

29 mei 2009

Wat een grap: de medezeggenschapsorganen samen met duizenden medewerkers van Philadelphia geven aan niets op te hebben met Espria en vervolgens wordt als reden voor de breuk aangegeven dat Philadelphia een rem op Espria zou zijn. Dat klinkt als het denkwerk van slimme communicatieadviseurs.

Top