ACTUEEL

ING voorziet decollectivisering zorgstelsel

ING voorziet decollectivisering zorgstelsel

De ING voorziet een verdere decollectivisering van het zorgstelsel. Dit betekent ondermeer beperking van aanspraken en meer eigen betalingen enerzijds en versnelde emancipatie van de zorgconsument anderzijds. Eén en ander komt naar voren uit de ‘Zorgvisie 2020’ die ING dinsdag 4 september in Amsterdam heeft gepresenteerd.

Volgens ING heeft de kostenontwikkeling in de zorg een niveau bereikt waarop de collectieve lasten niet langer kunnen worden herverdeeld. Om de solidariteit te handhaven is het noodzakelijk om nu keuzes te maken en het collectieve karakter van de gezondheidszorg verder in te perken. Wanneer fundamentele keuzes worden ontlopen, dan dreigt “een Eskimocultuur, waarin de ouderen zichzelf van het leven beroofden om de rest van de familie het brood niet uit de mond te stoten”.

Emancipatie

Naast en deels als gevolg van de voorziene trend van decollectivisering verwacht ING een versnelde emancipatie van de zorggebruiker. De patiënt zal in toenemende zelf actief keuzes maken in plaats van dat deze door zorgverzekeraars en zorgaanbieders worden gemaakt. De veronderstelling daarbij is dat de patiënt, ondermeer geholpen door digitale techniek, ook steeds beter in staat zal zijn om de regie over het eigen zorgproces te voeren. “Brede beschikbaarheid van (internet)technologie vergroten de mogelijkheden tot een actieve participatie”, aldus ING.

Kostenbewustzijn

Naarmate de patiënt meer verantwoordelijkheid draagt voor het eigen zorgproces, zal ook het kostenbewustzijn toenemen, verwacht ING. Dit is volgens ING een positieve ontwikkeling. Koopgedrag waarbij patiënten zich laten leiden door afwegingen als betaalbaarheid, service en kwaliteit, dwingt zorgaanbieders om kritisch naar het eigen aanbod te kijken. Daarmee verdwijnt het verschijnsel ‘vanzelfsprekende groei’ bij zorginstellingen, want aanbieders zullen telkens opnieuw de gunst van de klant moeten waarmaken. Dit betekent tevens dat mogelijkheden voor commerciële partijen in de gezondheidszorg zullen groeien.

Toegevoegde waarde

Volgens ING vormt deze ontwikkeling niet alleen een prikkel voor doelmatigheid, maar zal één en ander ook leiden tot meer innovatie, aangezien aanbieders om de klant optimaal te bedienen onderscheidend moeten zijn. “Daar komt bij dat de sector zich ook in economische zin kan gaan ontwikkelen en daarmee meer toegevoegde waarde kan leveren voor de economie als geheel”, aldus ING.

Cultuuromslag

Regie van de patiënt waarbij het aanbod de vraag volgt veronderstelt volgens ING een cultuuromslag bij zorgaanbieders en professionals. Sleutelbegrippen in dit verband zijn cocreatie en coproductie. Samenwerking met de patiënt betekent dat zorgaanbieders en professionals verder moeten kijken dan enkelvoudige ziektes of aandoeningen. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de organisatie van de zorg.  “Zorg wordt meer programmatisch van aard, multidisciplinair van opzet en meer gericht op het ondersteunen van de patiënt in het zorgproces en het dagelijkse leven in de breed mogelijke context”, verwacht ING. “En dus minder gericht op interventies.”

Netwerkorganisaties

Integrale zorg betekent volgens ING in de praktijk ondermeer taakherschikking tussen medische professionals. “De tijd dat professionals hun werkzaamheden zelfstandig en vanuit een praktijk konden organiseren is voorbij”, aldus ING. “Zorginstellingen moeten focus aanbrengen op welke onderdelen zij zich vooral willen profileren. De notie is hierbij dat traditionele indelingen in de zorg (curatieve zorg en care, geestelijke en somatische zorg, eerste en tweede lijn) als het ware gaan vervagen. Zorginstellingen worden onderdeel van c.q. vormen netwerkorganisaties die de klant volgen.”

Debat

‘Zorgvisie 2020 - Zorg(en) voor morgen’ is tot stand gekomen op basis van dertien interviews met opinieleiders uit de sector, waaronder scheidend SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan, directeur Paul Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), bestuursvoorzitter Wim van der Meeren van zorgverzekeraar CZ en directeur Wilna Wind van patiëntenfederatie NPCF.  Als financiële dienstverlener wil marktleider ING hiermee een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat.

Veranderkunst

Daarnaast expliciteert ING de eigen rol als financiële dienstverlener. Uit Zorgvisie 2020 komt naar voren dat ING in de toekomst nadrukkelijker zal kijken naar de toegevoegde waarde die zorgaanbieders leveren. “Banken willen graag investeren in zorgaanbieders die toegevoegde waarde leveren”, aldus ING. “Strategie en positionering, het kunnen bedrijven van de veranderkunst, daar gaat het wat ons betreft om.”  Dit betekent in concreto dat ING verwacht dat aanbieders heldere portfoliokeuzes maken: “Dat begint met de vraag ‘waar ben ik goed in en wat laat ik voortaan aan anderen over’. Het portfolio begrenzen. Duidelijk maken: ‘Hier ben ik niet (meer) van’.”

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

4 september 2012

Opmerkelijk dat een bank die de hypothekencrisis noch de schuldencrisis heeft voorzien, core business-activiteiten, zorgzaken wel goed meent te voorzien.

Wapenaar

5 september 2012

Is ING al eens in Cuba gaan kijken waar de gezondheidszorg collectief, van een hoog niveau en goedkoop is. Marktwerking en commercialisering is niet de enige richting. Logisch dat ING als financiële instelling dit roept. Ze hebben er zelf belang bij om hogere winsten te behalen. Hiervan profiteert de zorgconsument niet. Die zit in een afhankelijke positie vanwege een levenslange beperking of ziekte.

Bles

5 september 2012

Banken en geldzaken is als verzekeraars en woekeroplissen en als vast goed en geldzaken.
Ze weten wel hoe een ander zijn zaken dient te regelen maar zelf homaar populistisch gedrag bij mensen die hun zaken zelf niet in orde hebben .

Kans gemist door de bobo,s van ING.

Faber

5 september 2012

Het is goed te bemerken dat in alle sectoren van onze samenleving meegedacht wordt met onze kwetsbare zorgsector. Een breedmaatschappelijke signalering van ontwikkelingen kan bijdragen tot een betere bewustwording van bedreigingen, maar ook van kansen. Cynisme omtrent de boodschappers helpt zelden. Selecteren van informatie en doorredeneren vanuit meerdere invalshoeken kan wellicht meer bijdragen om tot verantwoorde keuzes te komen. Dat hebben we inmiddels hard en hard nodig!

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

5 september 2012

@ Faber:
Het was inderdaad een cynische reactie van me, en cynisme met betrekking tot de boodschapper is inderdaad niet terecht. Echter, wat ik lees in het stuk zijn zaken die door anderen allang zijn uitgedragen, meer dan eens en door meerdere partijen.

Op mij komt het ING-rapport over als goedkoop kopieer- en plakwerk, om maar (weer?) een plaatsje te kunnen behouden (bemachtigen?) in de wereld van de zorgfinancieringswereld. Zonder dat men verstand hoeft te hebben van zorgzaken. En dan word ik een beetje cynisch.

Top