ACTUEEL

Onduidelijkheid over taken wijkverpleegkundige

Onduidelijkheid over taken wijkverpleegkundige

De politiek heeft vergaande plannen om de wijkverpleegkundige in oude luister te herstellen. Dat ze terug moet, lijkt duidelijk. Maar over haar taken verschillen de meningen.

Besparingen

In het regeerakkoord staat dat er vanaf 2015 wordt geïnvesteerd in extra wijkverpleegkundigen met een bedrag dat oploopt tot minimaal 250 miljoen in 2017. Egbert van der Meer van adviesbureau BMC heeft hoge verwachtingen van de besparingen die hiermee te bereiken zijn, zo vertelt hij in Skipr magazine 12, die deze week verschijnt.

Onnodige doublures

Van der Meer deed onderzoek naar het project Zichtbare Schakel. Op basis van zijn bevindingen stelt hij dat de herintroductie van de wijkzuster goed is voor de staatskas. "Via het CIZ stromen veel mensen tegenwoordig rechtstreeks de productie in. Terwijl er wellicht goedkopere oplossingen in het eigen netwerk zijn. Ook zie je veel onnodige doublures van bijvoorbeeld GGZ en thuiszorg." Een wijkverpleegkundige die indicaties mag stellen, kan zulke onnodige kosten voorkomen, verwacht Van der Meer. Zijn berekeningen komen uit op een besparing van achttienduizend euro per jaar per wijkzuster.

Poortwachter

Volgens Van der Meer moet de wijkverpleegkundige een echte poortwachter zijn. "Ze moet diagnoses kunnen stellen en doorverwijzen naar thuiszorg, mantelzorgers, de huisarts of andere zorgverleners. Ze werkt samen met alle zorgverlenende instellingen, tegelijk moet ze de regie over de zorg voeren. Waar nodig grijpt ze in, waarbij ze in een uiterste geval een indicatie kan intrekken." Haar hoofdtaak is volgens Van der Meer indicatie en coördinatie, niet zorg.

Doel op zich

Directeur Jos de Blok van Buurtzorg Nederland is al jaren pleitbezorger van de wijkverpleegkundige. Maar het kweken van een speciale categorie indicerende wijkverpleegkundigen gaat volledig in tegen zijn filosofie. De Blok: "Als we doen wat BMC wil, wordt coördineren een doel op zich." En daar zit de patiënt volgens hem niet op te wachten. "Wij vinden dat je voor hoogwaardige en efficiënte zorg juist schakels uit de keten moet halen. De patiënt wil continuïteit van een vertrouwde zorgverlener die alle aspecten van het vak beheerst." Hij wil graag dat wijkverpleegkundigen ook gaan indiceren, naast hun zorgtaken. Die twee zijn volgens hem onlosmakelijk met elkaar verbonden.

10 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

13 november 2012

Volgens mij bestaat er een Wet Poortwachter en is de huisarts nog altijd de Poortwachter....
Hij beslist veel in overleg met zijn disciplines.

Ik heb de opleiding Verpleegkunde gestudeerd en wat ik heb geleerd op de School of Health Care te Zwolle is dat een verpleegkundige als rollen heeft: Zorgverlener, Regisseur, Ontwerper, Beroepsbeoefenaar en Coach. Zie het boek van Aart Pol.
Dus waar gaat straks de rol van CIZ indicatie steller onder vallen?

Volgens mij valt dit dan onder de rol van Beroepsbeoefenaar. Omdat je dan indicaties mag stellen.
wat Jos de Blok ook zegt Directeur Jos de Blok van Buurtzorg Nederland is al jaren pleitbezorger van de wijkverpleegkundige. Maar het kweken van een speciale categorie indicerende wijkverpleegkundigen gaat volledig in tegen zijn filosofie. De Blok: "Als we doen wat BMC wil, wordt coördineren een doel op zich." En daar zit de patiënt volgens hem niet op te wachten. "Wij vinden dat je voor hoogwaardige en efficiënte zorg juist schakels uit de keten moet halen. De patiënt wil continuïteit van een vertrouwde zorgverlener die alle aspecten van het vak beheerst." Hij wil graag dat wijkverpleegkundigen ook gaan indiceren, naast hun zorgtaken. Die twee zijn volgens hem onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Ik vraag me dan ook af wat het regeerakkoord vanaf 2015 gaat worden.
Wordt het beroepsprofiel van de verschillende niveau's die in de zorg werken aangepast.
Of krijgt de HBO-verpleegkundige een hele andere naam?
Bijvoorbeeld zorgkundige of houden we het bij het oude. Wat dus wel zo vertrouwd is want dat doen we al jaren....

Met vriendelijke groet,

Lisa Plomp, Wijkverpleegkundige bij Buurtzorg Hardenberg Zuid

Van Beelen

13 november 2012

Even voor de duidelijkheid: de wijkverpleegkundige is nooit weggeweest, zoals in veel berichtgeving gesuggereerd wordt. De wijkverpleegkundige is in de loop der jaren echter anders ingezet. Bovendien is er een verandering geweest in de continuïteit. Met andere woorden: vroeger zag een patiënt altijd dezelfde verpleegkundige, later kreeg hij telkens andere gezichten te zien. Het zou dus beter zijn om te spreken dat de vertrouwdheid terug moet in de wijk.

van schagen

13 november 2012

Het is een uitstekend idee om alround wijkverpleegkundigen een echte eerste lijns rol te geven, maar ik verwacht dat het grote inspanningen vergt om dit snel te bereiken. Er zijn gewoon weg nu en ook de komende jaren te weinig mensen op dit niveau beschikbaar. De politiek denkt dat iedereen met een witte jas in de wijk een wijkverpleegkundige is. Naast een HBO opleiding en ruime maatschappelijke ervaring is ook smenwerking met andere eerste lijn werkers noodzakelijk om de gewenste resultaten ( lees besparingen in de politiek) te bereiken.
de huidige eerste lijn , thuiszorg en ook buurtzorg is onvoldoende toegerust om deze uitdaging al aan te gaan
Er moet nog heel wat gebeuren, we hebben jaren alles weggesaneerd en het terrein weggegeven wat moet worden herveroverd
organisatorisch, inhoudelijk en maatschappelijk

Bert van Schagen
oud docent HBOV en organisatieadviseur gezondheidszorg

Wilhelmien Looymans

13 november 2012

De afgelopen 3 jaar in de wijk Overvecht in Utrecht hebben we geen samenwerking kunnen realiseren met de huisartsen praktijken. De praktijkverpleegkundigen zagen de wijkverpleegkundigen als concurrent en de huisartsen gingen alleen een samenwerking aan met Buurtzorg. We hebben toch een fantastische inzet weten te realiseren door 350 kwetsbare ouderen en chronisch zieken te bezoeken zonder een verwijzing van de huisarts. Preventief en achter de voordeur hebben de wijkverpleegkundigen autonoom, lees zelfstandig, hun werk gedaan op het gebied van zorg welzijn en wonen. Ik ben het eens met Egbert, deze wijkverpleegkundige werkt het beste in een poortwachtersrol, onafhankelijk van een thuiszorgorganisatie en zelfstandig, wijkbreed met inzet op doelgroepen. Zie ook eens de inzet van de HBO wijkverpleegkundigen in de bajes, in een asielzoekerscentrum, daar ligt het concept al klaar; deze werken zelfstandig en hun verpleegkundige praktijk; zetten de huisarts als er een cure uitdaging ligt.
Het is altijd moeilijk om veranderingen meteen te omhelsen, we zullen de komende 2 jaar moeten bewijzen dat de rol van poortwachter de nieuwe wijkverpleegkundige goed past!

Peter Koopman

13 november 2012

Een verpleegkundige bezit een erkende deskundigheid conform de Wet BIG artikel 33. "Observeren, verzorgen, verplegen, begeleiden en participeren in de behandeling". Of ze bekwaam zijn hangt af van beroepservaring en deskundigheidsbevordering. Dit geldt ook voor de wijkverpleegkundige. Anders gezegd: een verpleegkundige mag (verpleegkundige) diagnoses stellen, interventies plegen en resultaten hiervan vaststellen. In de Verpleegkundige Bachelor rol van "zorgverlener" is voornoemde deskundigheid op generiek niveau opgenomen. Het stellen van indicatie hiervoor (ook dus op generiek verpleegkundig niveau) past naar mijn mening naadloos. Het gaat om inhoudelijk patiëntgericht werk dat direct gekoppeld is aan de competenties op diagnostisch en interventieterrein. Iets anders is het stellen van de indicaties voor specialistische verpleegkundige zorgverlening en behandeling alsook voor geneeskundige hulp. Dat past niet in de generieke optiek van Bachelors Verpleegkunde.

Postema

13 november 2012

Citaat: 'Ze moet diagnoses stellen en doorverwijzen naar thuiszorg, mantelzorgers, huisarts of andere zorgverleners...'. Prima, maar doorverwijzen naar mantelzorgers kan niet. Mantelzorgers hebben geen 'zorgplicht', worden er ook niet voor betaald.Ze moet kijken of er eventuele mantelzorg is en wat die mantelzorger nodig heeft om 'goed te kunnen zorgen'. Da's heel wat anders dan 'doorverwijzen'.

Mariska de Bont

13 november 2012

Met verbazing lees ik de kop van dit bericht, dat er onduidelijkheid zou zijn over het takenpakket van de wijkverpleegkundige. Voor de beroepsgroep zelf is het volledig helder wat de competenties zijn van wijkverpleegkundigen en waarvoor deze competenties ingezet kunnen worden (dus welke taken zij kan uitvoeren).
Op 6 november jl. is door V&VN Eerstelijnsverpleegkundigen het expertisegebied wijkverpleegkundige gepresenteerd. Het expertisegebied is een verdere uitwerking van het profiel van de HBO-verpleegkundige, zoals in V&V2020 beschreven. Dit houdt in dat de centrale rol van de wijkverpleegkundige, die van zorgverlener is. Daarnaast heeft zij een aantal andere rollen, die daar ondersteunend aan zijn. Het indiceren van zorg (waaronder het stellen van de verpleegkundige diagnose en vaststellen welke interventies nodig zijn) is al van oudsher een taak van alle verpleegkundigen en valt dan ook onder de competenties van wijkverpleegkundigen. V&VN vindt het dan ook logisch dat de indicatiestelling weer onder de verantwoordelijkheid van de wijkverpleegkundige komt te vallen.
Daarnaasat werken wijkverpleegkundigen samen met collega’s uit de eigen organisatie, met collega’s uit de wijk, andere disciplines, vrijwilligers en mantelzorgers. Coördineren van de zorg en het voeren van de regie zijn daarmee ook belangrijke taken van de wijkverpleegkundige. Aangezien de wijkverpleegkundige echter in de eerste plaats een zorgverlener is zal zij dus ook altijd zelf zorg verlenen. De kracht van wijkverpleegkundigen ligt hem in het aanbieden van integrale zorg. Deze zorg moet niet opgeknipt worden, want daarmee verwordt de wijkverpleegkundige een extra schakel in de zorgketen en dat is niet goed voor de kwaliteit van zorg en niet goed voor de portemonnaie.

Margo Seinstra

13 november 2012

Aanvullend op Peter: voor het verlenen van specialistische/technische thuiszorg heeft een zorgverlener/ zorgorganisatie een specifiek contract (medisch technisch /ziekenhuis-verplaatste zorg) nodig van de zorgverzekeraar.
De transferverpleegkundige van het ziekenhuis overlegt met zowel de huisarts als wijkverpleegkundige van de zorgorganisatie die de cliënt/vertegenwoordiger zelf kiest. Het zijn vaak de grotere zorgorganisaties die een specialistisch team hebben die werkzaam zijn in een grotere regio en 24/7 bereikbaar zijn bij calamiteiten. Daar ziet de IGZ op toe.
Ook de verzorgende op nivo 3 moeten geschoold/bevoegd zijn, zij hebben een signalerende functie. De wijkverpleegkundige ziet er op toe dat het gehele zorgproces goed verloopt, c.q volgens het zorgplan i.s.m cliënt/vertegenwoordiger opgesteld. De wijkverpleegkundige werkt samen met de praktijkverpleegkundige /POH, zie taakdelegatie. De HAP kan ook een nurse practioner inzetten. Het zijn dus gedeelde verantwoordelijkheden waarbij samenwerking/afstemming/afspraken voorop staan. Onder toezicht van IGZ, zorgverzekeraar en CIZ.

Spaargaren

13 november 2012

Wijkverpleegkundigen werden anoniem in de thuiszorg, nadat ze zich geen 'wijkverpleging' meer mochten noemen, en verward met de huishoudelijke hulp, dit mede door de reorganisatie in 1990. Laat hen naast alle taken die er al zijn, ook de indicatie doen voor de door hen te verlenen zorg, en laat het CIZ verdwijnen! Zij slurpen geld weg, voegen alleen maar onnodig regels toe in de zorg. Wijkverpleegkunigen bij Buurtzorg laten zien waar de meerwaarde ligt van continuïteit, kleinschaligheid, betrokkenheid, en de managers eruit! Dan kan een wijkverpleegkundige optimaal functioneren in alle facetten van het beroep, en niet alleen als coördinator. Dat zou een uitholling zijn van mijn vak!

ueMmIXzVLZAdEpFT

17 november 2012

This is just the preefct answer for all of us

Top