ACTUEEL

Gehandicaptenzorg wraakt onredelijke inkoopeisen

Gehandicaptenzorg wraakt onredelijke inkoopeisen

De aanbieders van gehandicaptenzorg willen af onredelijke inkoopeisen die zorgverzekeraars stellen. Zes van de tien aanbieders zegt geconfronteerd te worden met onrechtvaardige, disproportionele eisen, zo blijkt uit een inventarisatie van brancheorganisatie VGN.

De kritiek richt zich ondermeer op eenzijdig opgelegde inkoopcriteria. Aanbieders moeten volgens de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) op voorhand onvoorwaardelijk akkoord gaan met alle inkoopdocumenten en bijlagen. Discussie over de eisen is niet mogelijk. Ook beslissen de zorgkantoren volgens de VGN eenzijdig over bijstelling van productieafspraken en is er vaak sprake van een leveringsplicht zonder betalingsgarantie.

Korting

De aanbieders beklagen zich ook over het feit dat de zorgkantoren aanvullende kwaliteitseisen stellen, die niet ontleend zijn aan het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Verscheidene organisaties geven aan dat zij aan alle criteria en voorwaarden moeten voldoen, terwijl sommige van deze criteria voor hun specifieke organisatie niet van toepassing zijn. De uitkomst van de criteria telt echter wel mee in de berekening van het kortingspercentage.

Te laat

Daarnaast hebben zorgaanbieders er problemen mee dat ze te maken hebben met verschillende zorgkantoren die elk eigen eisen stellen. Bovendien worden nieuwe eisen vaak te laat bekend gemaakt. Dit alles levert volgens de aanbieders veel onnodig administratief werk op, dat ten koste gaat van de kernactiviteiten.

Meerjarige contracten

De VGN wil af van deze gang van zaken en pleit voor “redelijke, uniforme, meerjarige contracten”.  “Zorgaanbieders steken hun tijd en middelen liever in de zorg aan cliënten dan in alle administratieve rompslomp die nu bij het sluiten van contracten komt kijken”, stelt VGN-directeur Hans Schirmbeck. “Wij pleiten dan ook voor uniformering en meerjarenafspraken, hierdoor kan het inkoopbeleid veel eenvoudiger, eenduidiger en geeft het iedereen meer zekerheid. Zeker met het oog op de plannen van het kabinet voor de zwaardere zorg in onze sector, past het om hier voortvarend mee aan de slag te gaan.”

Somber

Vooralsnog koestert driekwart van de aanbieders van gehandicaptenzorg sombere verwachtingen over de contractering voor 2013, zo blijkt uit de inventarisatie van de VGN. Zij voorzien ontoereikende groeimogelijkheden, een verslechtering van de financiële positie en verschraling van zorg.

Te snel

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) laat in een eerste reactie weten dat "in het onderzoek te snel conclusies zijn getrokken". Volgens ZN "is het onduidelijk wat de consequenties van het inkoopbeleid van zorgkantoren zijn en wat de consequenties zijn van de bezuinigingen die de overheid gaat doorvoeren". Om deze reden wil ZN verder in gesprek met de VGN.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

van Heemstra ZorgSteedsBeter

21 januari 2013

In 'lean' termen moet je op duurzame, lange termijn doelen willen sturen. Dat betekent dat je als zorgaanbieder en verzekeraar ook in die termen in gezamenlijkheid contracteert.

De kunst is dus om een evenwicht te vinden tussen gedeelde duurzame lange termijn doelen en flexibiliteit om op veranderende vraag en nieuw inzichten te kunnen inspelen.

Elk jaar verrast kunnen worden met (kennelijk eenzijdige) afspraken is strijdig met duurzaam sturen en met het gezamenlijk zoeken naar oplossingen door partijen.

Ontmoetwerk

21 januari 2013

Kortom, de verwachtingen moeten soBer zijn en niet per definitie soMBer. We moeten allemaal een steentje bijdragen aan het opheffen van de Zorgstaat Nederland. Ook degenen die er jarenlang van geprofiteerd hebben en als het goed is ook reserves hebben kunnen opbouwen om deze transitieperiode op te vangen. Het zullen vooral toekomstige kwetsbare mensen zijn die door soberheid en somberheid getrofen kunnen worden. Dáár kunnen we nu volop onze energie heen laten gaan.
Wat te doen als beschermd wonen geen optie meer kan zijn. Is er iets op eigen kracht in gezamelijke verantwoordelijkheid te verzinnen om een levensloopbestendig Nederland op te bouwen? Volgens mij kan dat héél goed. Mits de juiste partijen de koppen met de burgers van Nederland bij elkaar willen steken. En ja, dat kunnen meerdere modellen worden, die zichzelf op termijn zelfs "terugverdienen'. In trots, gezondheid, en in finaciele zin. Want dat soort resultaten moeten er m.i wel zijn.
Wie gaat de uitdaging aan?

Top