ACTUEEL

Adviesbureau ziet consensus over toekomst zorg

Ondanks tegenstrijdige belangen op de korte termijn tussen verzekeraars, overheid en zorgaanbieders, bestaat er brede overeenstemming over de noodzaak van een hoogwaardig en duurzaam zorgstelsel. Dat constateert consultancybureau McKinsey & Company.

Voor het onderzoek analyseerde McKinsey samen met het World Economic Forum de toekomstvisie van vijftig zorgbestuurders en -experts. Het zorgstelsel in 2040 moet volgens de opinieleiders de best denkbare kwaliteit leveren, solidair en doelmatig zijn alsook plaats bieden aan preventie. Ook over de instrumenten om dit doel te bereiken zijn de opinieleiders het op veel punten met elkaar eens.

Collectief pakket

Zo moet de financiering van het stelsel meer uitgaan van het belonen van gezondheidswinst in plaats van volume. Daarnaast is er een brede roep om het inzichtelijk maken van prestaties. Ook zou de zorgconsument gestimuleerd moeten worden om bewuster en zelfredzamer te zijn. Het meest omstreden punt is de verdere afbakening van het collectieve pakket.    

Draagvlak

De consensus geeft reden tot optimisme, gelooft Marc van Rooijen, partner van McKinsey en co-auteur van het rapport. De gedeelde visie maakt het volgens Van Rooijen “makkelijker om draagvlak voor soms lastige hervormingen te kweken”. “Dat is echt nodig: als er niet wordt ingegrepen zal in 2040 ongeveer een kwart van het Nederlandse BBP én ongeveer een kwart van de werkzame bevolking moeten worden ingezet voor  de zorg”, stelt Van Rooijen.

Geen stelselwijziging

Wat de opinieleiders in ieder geval niet willen is een hernieuwde stelselwijziging. Ze zien meer in het optimaliseren van het huidige stelsel. Dit kan ondermeer door nieuwe prikkels in te voeren. Daarbij kan volgens McKinsey gedacht worden aan uitkomstfinanciering voor artsen en patiënten meer financiële verantwoordelijkheid geven voor de eigen gezondheid.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Schulte

22 maart 2013

McKinsey heeft duidelijk geen lauw benul van de zorg. Naar buiten toe beaamt elke stakeholder de publieke doelen. Als je vervolgens vraagt naar de weg waarmee die doelen bereikt dienen te worden dan zie je grote verschillen. Die verschillen laten steeds zien dat het hemd nader is dan de rok en dat de publieke doelen moeten wijken voor het eigenbelang. Als je vervolgens ook nog kijkt naar het gedrag van de stakeholders dan ontstaat een beeld van een politieke slangenkuil vol mensen die over lijken gaan om te voorkomen dat publieke doelen zoals patientveilgheid worden gehaald.


Laat McKinsey de KPN's en de Eneco's va deze wereld maar adviseren, daar hebben ze hopelijk meer verstand van.

Dijkstra

22 maart 2013

Afgaande op alleen dit bericht is de vooronderstelling is dat zorgbestuurders en - experts ook opinieleiders zijn.
Moeten we dit begrijpen als dat zij vertegenwoordigers zijn van maatschappelijk breed gedragen meningen? En, een tweede vraag die dit onderzoek oproept, is de nieuwswaarde van dit item dat die overeenstemming er nu voor het eerst is?
Als het antwoord op beide vragen 'ja' is, dan is de oplossing van het vraagstuk over beheersing van zorgkosten en de gewenste kwaliteit van zorg dus nabij!

Cora Postema

22 maart 2013

Door wie wordt dergelijk onderzoek betaald?

Olaf Tan

24 maart 2013

Goh, wat een wereldnieuws...Of M&C durft nog niets prijs te geven wat ze nu echt voor heeft, of de journalist heeft zitten slapen. En we hadden Diagnose 2025 toch al? Bij mij roept een dergelijk artikel in ieder geval cynisme en irritatie op. Als minister Schippers de adviezen van ons burgers nodig heeft om het basispakket betaalbaar te krijgen, en we daarnaast mogen rekenen op ‘consensus’ vanuit een expertgroep als deze, dan komt het met de zorg wel goed. Hoeveel rapporten en adviezen moeten er nog samengesteld worden om te komen tot adequate (maar uiteraard niet populaire) maatregelen die zowel op de uitgaven als de bekostiging ingrijpen?! Stoppen met polderen en politiek belang aan de kant zetten, en eens luisteren naar experts (ook uit het veld)! Dubbele vergrijzing en ontgroening zijn nou eenmaal een feit, en dat de kosten voor onze laatste levensfase voor 50 procent op het budget drukken ook. Klein en lokaal aanpakken prima (medicijn- en materiaalverspilling), maar ook groter en dan evidence based vaststellen welke maatregelen kwaliteit en kostenbesparing opleveren. Onder meer gericht op de volgende thema’s: kwaliteitsmanagement en sturing IGZ, verlagen patentduur medicijnen, leefwijze burgers, lean zorgprocessen, voorschrijfgedrag, preferentiebeleid, polyfarmacie, opleidingscontinuüm mbo/hbo, taakherschikking, kenniscentra, bekostigingssystematiek dot, rol en positie 1e lijn, woon- en infrastructuur ouderen, rol OCW en VWS (bv gezondheidszorg en kwaliteit verplicht in onderwijs), prestatiebekostiging, infrastructuren jeugdzorg en GGZ, opleidingskosten medische opleidingen.

Top