Finance

Zorginstellingen care verwachten krimp

Zo’n 70 procent van de verpleeg- en verzorgingshuizen verwacht een krimp dit kwartaal. Dat blijkt uit de Financiële Zorgthermometer, het kwartaalonderzoek van HEAD, de vereniging van financiële deskundigen in de zorgsector.

Zo’n 95 procent van de zorginstellingen actief in de langdurige zorg verwacht het komende jaar geen groei. “Blijkbaar leiden de huidige gesprekken met zorgkantoren tot een negatieve bijstelling van de productieverwachtingen in de langdurige zorg. Voor sommige instellingen kan een lagere bezetting leiden tot afwaarderingen van vastgoed”, speculeren de HEAD-onderzoekers. Zij zien duidelijk een trendbreuk.

Ziekenhuizen

Voor ziekenhuizen is al langer sprake van een afname van de groei. Groei wordt vooral verwacht bij de vakgroepen maag-, darm- en leverziekten en interne geneeskunde. Krimp wordt met name verwacht bij de vakgroepen chirurgie, dermatologie en KNO. De ziekenhuizen wijten de krimp met name aan de eigen bijdrage en het uitstelgedrag van de patiënt. Dit roept bij de ziekenhuizen de vraag op hoe structureel de dalende productie is.

Dergelijke productieveranderingen hebben volgens de onderzoekers een grote impact op de financiële situatie van zorginstellingen. Het belang van financiële sturing neemt hierdoor verder toe. Hierin hebben zorginstellingen zich de laatste jaren verder ontwikkeld, stellen de onderzoekers. “Echter, nog maar de helft maakt gebruik van een prognose van de kasstromen en de balans voor de interne sturing. Daarnaast zijn resultaat en vermogen de belangrijkste sturingsvariabelen en ligt er een zeer beperkte focus op kasstromen en liquiditeit.”

Ggz

Binnen de ggz is de overgang van specialistische zorg naar basiszorg een belangrijk thema. Bijna alle ggz-instellingen verwachten hier in meer of mindere mate mee te maken te krijgen. Zo’n 40 procent verwacht zelfs een omzetdaling van meer dan 10 procent. Als gevolg hiervan zien veel instellingen zicht genoodzaakt te bezuinigen op personeel. Meer dan de helft verwacht dit via natuurlijk verloop te kunnen organiseren, maar circa 40 procent gaat ook uit van gedwongen ontslagen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top