ACTUEEL

Schippers verscherpt behandelaarseisen ggz

Minister Edith Schippers van VWS gaat meer eisen stellen aan hoofdbehandelaars in de geestelijke gezondheidszorg en ze beperkt het aantal beroepen dat deze taak mag uitvoeren. Schippers meldt dinsdag in een brief aan de Tweede en Eerste Kamer dat ze zo de kwaliteit, veiligheid en controleerbaarheid in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) wil verbeteren.

Na onder meer het faillissement van zorgmakelaar Europsyche, waar ten onrechte zorg werd gedeclareerd, wil de bewindsvrouw voortaan geen onduidelijkheid meer over wie welke behandeling mag doen en wat er op de declaratie komt.

Hoofdbehandelaar

De psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts, klinisch geriater, verpleegkundig specialist ggz en gezondheidszorg psycholoog mogen vanaf 1 januari 2014 hoofdbehandelaar zijn en een behandelplan opstellen voor de patiënt. In 2016 wordt deze lijst definitief vastgesteld.

Behandelingsduur

Om onjuiste declaraties te voorkomen, wil de minister verder het declaratiesysteem zo aanpassen dat duidelijk is hoe lang een behandeling heeft geduurd en door welk type hulpverlener de zorg is gegeven. Bij het in 2012 failliet gegane Europsyche bleek dat de niet of minder gekwalificeerde krachten de zorg voor hun rekening namen, terwijl er formeel een andere hoofdbehandelaar was. Schippers wil de ggz minder fraudegevoelig maken.

De geestelijke gezondheidszorg gaat de komende tijd flink op de schop. Schippers hervormt deze sector, zodat mensen met lichte psychische problemen zo dicht mogelijk bij huis worden geholpen. Om te voorkomen dat mensen te snel worden doorverwezen naar de duurdere specialist, wil zij de huisarts laten bijstaan door een praktijkondersteuner die is gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg. Voor wat moeilijke gevallen is er de basis-ggz terwijl de gespecialiseerde ggz zich richt op de meest complexe gevallen. (ANP)

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Alberts

2 juli 2013

"Onder anderen de psychiater, psychotherapeut, verslavingsarts en klinisch geriater mogen vanaf 1 januari 2014 hoofdbehandelaar zijn en een behandelplan opstellen voor de patiënt."

oh ja, bron? Volgens mij wordt het besluit wie hoofdbehandelaar mag zijn pas 4 juli genomen, en lijkt het erop uit te draaien dat het enkel psychiaters en klinisch psychologen mogen gaan zijn.

Alberts

2 juli 2013

Toch vreemd: eerst zou er een forse beperking komen, nu mogen maar liefst 9 beroepen hoofdbehandelaar worden!

Anoniem

2 juli 2013

Volgens mij heeft de minister wel besloten om een groot deel van de hierboven beschreven groepen uit te sluiten, maar is dat uit het bovenstaande verhaal niet op te maken. Het zou prettig zijn als Skipr een link zou toevoegen naar de aangehaalde brief. Dan kunnen we zelf even kijken naar de specifieke eisen die de minister heeft gesteld.

ANH Jansen

2 juli 2013

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/07/02/kamerbrief-over-hoofdbehandelaarschap-ggz.html

Samen met veldpartijen zal ik een onderzoeksprogramma opstellen en uitvoeren met het oog op een onderbouwde norm voor wie hoofdbehandelaar mag zijn vanaf 2016.

Meer concreet denk ik aan onderzoek naar: de aard van de zorg in de verschillende echelons, de beweging van cliënten, welke cliënten in welke aantallen zorg ontvangen en de passendheid van de producten in de generalistische basis GGZ; de relatie tussen te ontwikkelen en bestaande kwaliteitsstandaarden en richtlijnen, zorgvraagzwaarte en hoofdbehandelaarschap en de mogelijke “knip” daarin tussen diagnosestelling en behandeling; het tijdsbeslag voor hoofdbehandelaren en medebehandelaren in relatie tot de beschikbare capaciteit;

Omdat de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ zich nog moeten ontwikkelen, ga ik voor het hoofdbehandelaarschap in de komende transitieperiode uit van één lijst van beroepen voor de beide echelons:
1. Psychiater
2. Klinisch psycholoog
3. Klinisch neuropsycholoog
4. Psychotherapeut
5. Specialist ouderengeneeskunde
6. Verslavingsarts in profielregister KNMG
7. Klinisch geriater
8. Verpleegkundig specialist GGZ
9. GZ-psycholoog

Vooralsnog accepteer ik de mogelijkheid dat degene die de diagnose stelt een ander is dan de hoofdbehandelaar tijdens de behandeling. Ik wil dit aspect in de komende jaren nauwlettend volgen en expliciet mee laten lopen in de monitoring en het onderzoek. Daarbij zal worden bezien wat deze “knip” betekent voor de tevredenheid van de patiënt, de kwaliteit van de zorg, de kosten en de administratieve lasten.

--Tijd = Geld.

Welke hoofdbehandelaar doet het meest voor het minste geld. Kwestie van verlengde arm contructie?

En niet vergeten, het gaat om de kwaliteit van de zorg.

Verlaging van kosten impliceert in de logica van VWS een verhoging van de kwaliteit. Hoe hoger de kwaliteit, hoe lager de kosten.

Voorvrouw GGZ Nederland, Marleen Barth, gaat het nu proberen bij de KNMP. Als vicevoorvrouw.

Van de regen in de drup?

Alberts

3 juli 2013

Feitelijk verslapt Schippers de eisen: nu komen meer beroepen in aanmerking voor het hoofdbehandelaarschap. Ze stelt daarnaast 8 voorwaarden op die bij het functioneren van de hoofdbehandelaren horen, het veld deed dat grotendeels al.
Feitelijk schuift Schippers de discussie twee jaar door.

Top