ACTUEEL

Schippers scherpt tuchtrecht aan

Artsen en andere BIG-geregistreerde zorgverleners komen ook tijdens een schorsing onder het tuchtrecht te vallen. Daarnaast krijgen tuchtcolleges de bevoegdheid om een zorgverlener direct te schorsen als er een ernstig vermoeden bestaat dat het volksgezondheidsbelang ernstig wordt geschaad door diens handelen of nalaten. Minister Schippers van VWS wil dit regelen in de wet BIG, schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Artsen en andere BIG-geregistreerde zorgverleners mogen na een schorsing hun beroepstitel niet meer voeren en ook geen zelfstandig voorbehouden handelingen verrichten. Doen ze dit toch, dan kan de tuchtrechter momenteel niet ingrijpen, omdat het tuchtrecht tijdens de schorsing niet van toepassing is. Minister Schippers wil de wet op dit punt aanpassen, zodat de IGZ naast bestuursrechtelijke handhaving, de ook via het tuchtrecht kan aanpakken. De IGZ en iedere belanghebbende kunnen dan een tuchtklacht indienen. De tuchtrechter kan vervolgens de inschrijving van de betrokken beroepsbeoefenaar doorhalen of een andere maatregel opleggen. Dit betekent dat een beroepsbeoefenaar zijn BIG-registratie voor onbepaalde tijd kan verliezen wanneer hij tijdens zijn schorsing in strijd met de schorsing of met de tuchtnormen handelt.

Direct schorsen

Daarnaast wil Schippers tuchtcolleges de mogelijkheid geven een beroepsbeoefenaar direct te kunnen schorsen in de uitoefening van de praktijk of het beroep als er “een ernstig vermoeden is gerezen van een handelen of nalaten waardoor het volksgezondheidsbelang ernstig wordt geschaad of dreigt te worden geschaad”. De IGZ zal, in afwachting van de voorlopige voorziening, de betreffende beroepsbeoefenaar een bevel geven zijn activiteiten te staken.

Schippers verwacht het wetsvoorstel in de eerste helft van 2014 aan de Kamer te sturen.

Ernstig vermoeden

Verder krijgt de IGZ de mogelijkheid om – vooruitlopend op nader onderzoek – maatregelen te nemen tegen zelfstandig gevestigde beroepsbeoefenaren wanneer er een ernstig vermoeden bestaat dat deze de volkgezondheid schaadt of dreigt te schaden. Hiermee geeft Schippers uitvoering aan de motie van Van Veen (VVD) en Kuzu (PvdA). In de aangenomen motie verzochten zij de regering ‘de IGZ binnen daarbij aan te geven voorwaarden mandaat te verlenen voor het geven van een aanwijzing aan zelfstandige gevestigde individuele beroepsbeoefenaren’.

Strafrechtelijk beroepsverbod

Tenslotte schrijft Schippers in de brief de mogelijkheden voor de strafrechter om een beroepsverbod op te leggen worden uitgebreid. Het strafrechtelijk beroepsverbod als bijkomende straf wordt ook mogelijk bij de misdrijven mishandeling (waaronder begrepen benadeling van de gezondheid) en het  in hulpeloze toestand achterlaten van aan zorg toevertrouwde personen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Wanda en Pauline

18 juli 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 19-07-2013 10:16.

Anoniem

21 juli 2013

Dit artikel is nauwelijks te lezen door de hinderlijk bewegende reclame die in het artikel staat.

Top